Алтай уткуулдар открытка чыккан кунинле

Кару jерлештер!

Бу бÿкте чыккан кÿнге, белек jашка (50 jаш юбилейге) да öскö дö учурлу öйлöргö келижер уткуул сöстöрди jуудыс. Слер анайда ок олорды тузаланып, эки-ÿч уткуулдаҥ jаҥыс эдип, бойыгар келиштирер аргалу. База jараш, jакшы уткуулдар билер болзоор, комментарийлерге чийип, ÿлежигер!

Нени кÿÿнзеерге jарар

 • бек су-кадык
 • ырыс
 • сÿÿнчи
 • омок/бийик кÿÿн-санаа
 • эҥке-тоҥко jÿрÿм
 • ачык jолдор
 • амыр-энчÿ
 • jеҥил сын
 • ийде-кÿч
 • нöкöрлöрдиҥ ле jуук улустыҥ сÿÿжин

Кийдире сöс

Кару ___________! Толуп jаткан алтын jажыгарла уткып, бек су-кадык, ырыс, омок кÿÿн-санаа, албаты ортодо тоомjыгар улалып, Кудайдаҥ алкыш-быйанду болыгар деп кÿÿнзейдис!

***

Кару бистиҥ адабыс __________! Толуп jаткан 60 jажыгарла изÿ уткып, мынаҥ да ары jаан билебиске баш болуп, артабай, jаандарысты килеп, jаштарысты кичееп jÿригер! Айыл-jуртыгар амыр турзын, мал-ажыгар öзÿп ле jатсын, албатыдаҥ быйанду, Алтайыстаҥ курчулу болыгар деп кÿÿнзейдис!

***

Кару ла сÿÿген ___________! Белек jажыгарла изÿ уткып, бек су-кадык, бийик кÿÿн-санаа, jÿрÿмниҥ кандый ла айалгазында ийде-кÿчигер кожулып турзын, бу ла jалакай, кÿÿнзек, ачык-jарык артсын, Алтайынаҥ алкышту болуп, сананган амадулараарга jединеер деп кÿÿнзейдис!

***

Кÿндÿлÿ __________! Кирген учурлу jажыгарла акту кÿÿнистеҥ уткыйдыс! Алкы бойыгарга бек су-кадык, бала-баркагарга ырыс-кежик, ичкери jол кÿÿнзейдис!

***

Jаштаҥ ала кожо чыдаган ÿÿрем __________! Jÿрÿмниҥ база бир учурлу ажузына jеткениҥле уткып, су-кадык, ырыс-кежик кÿÿнзейдим!

***

Эл-jонго алкыш-быйанду, эбире jÿрген эл-тöрööнгö, кöп тоолу jеендерге jалакай, jымжак кÿÿндÿ сыйныбысты/энебисти/______, сааган сÿттий, jааган кардый ак санаалу бойыҥ Актаҥ-Кöктöҥ курчулу-куйакту jÿр!

***

Баштаган бастыра иш-керектеригер албаты ортодо тоомjыда ла jеҥÿлу болзын!

***

Ару санаагар, jалакай jÿрегер учун Слерге алкыщ-быйан болзын!

***

Биске баш болуп, узак-узак jажагар, арка-сынаар jеҥил jÿрÿгер! Слердий jалакай, тоомjылу, ару кÿÿндÿ эjелÿ (энелÿ, jеҥелÿ) болгонысла jаантайын оморкоп jÿредис!

***

Ончобыска баш, тем болуп jÿрÿгер!

***

Балдараардыҥ быйаны эмди jÿрÿмде курчу болзын!

***

Бала-баркагарга баш болуп,
База да узак jаш jажагар,
Одырган очогорды корулап,
Оору-jобол jок jÿрÿгер!

***

Кара чачыгар кажайбазын,
Кара кöстöр jашталбазын,
Чындык jÿрегер чылабазын
Чырайыгар оҥбозын!

***

Узун-узун jолдор öдÿп
Узак-узак jаш jажагар!

***

Ашкан ажулардыҥ алкыжы jетсин,
Кечкен кечÿлердиҥ ийдези кожулзын!

***

Алтайыстыҥ ару сындары
Арка-сынаарды jеҥилтсин
Аржан-кутук суулары
Арга-чак кошсын!

***

Санаа-кÿÿнигер ачык болзын,
Jÿрегер сÿÿнчиге алдыртып ойнозын,
Jайылган чаҥкыр теҥери алдында
Jаантайын Слерде ырыс болзын,
Амадаган амадулар бÿдÿп турзын!

***

Айланып чыккан Ай ла Кÿн
Алып jÿрзин jажына,
Арчын öскöн тайгалар
Аластап турзын jаына.
Айыл-jуртыгар амыр турзын,
Азыраган балдарар ырысту болзын.

***

Озолоп чыккан Кÿн-Эне,
Оройтып чыккан Ай-Ада
Ээлÿ-байлу тууларлу,
Аржан-кутук сууларлу
Арчын jытту Алтайыс
Курчулап слерди корызын!

***

Энебис биске – эрjине,
Айтканы биске – алкыш,
Амадап сыйлаган чечегис,
Кÿÿнзеп айткан уткуулыс –
Бистиҥ слерге быйаныс!

***

Канча да jастар айланза,
Андый ла jиит, jараш jÿр!
Канча да jылдар кожулза,
Омок-седеҥ, су-кадык jÿр!

***

Арка-сыныҥ арыбазын,
Арга-кÿчиҥ астабазын,
Айыл-jуртыҥ амыр турзын,
Алтайыс сеге курчузын берзин!

***

Алтайыстыҥ алкыжы jетсин,
Балдарыҥ сени сÿÿндирип jÿрзин!

***

Чыккан кÿниҥниҥ jыргалында
Jаркынду чалызын теҥериде jылдыс.
Jараш jÿрÿмниҥ jолында
Jаба алтазын jаан ырыс.
Сÿÿнчи сенеҥ айрылбазын,
Су-кадык айланып jÿрзин.
Jаш кожулганы неме беди,
Jÿрегиҥ jаантайын jиит болзын!

***

Jайаачы берген бу кÿнде сеге
Jайылып чыккан чечектиҥ jаражын,
Таҥдакталып чыккан кÿнниҥ кÿлÿмjизин,
Шоркырап аккан суучактыҥ каткызын,
Теҥериде суркурашкан jылдыстардыҥ jаркынын
Акту-кÿÿнимнеҥ сыйлайдым, ÿÿрем!

***

Jÿрÿмниҥ ырызын, jÿректиҥ сÿÿжин
Бис слерге сыйлайдыс!
Суркураган jылдыстарды
Учукка тизип бередис.
Уйуктаган чалындарды
Чачарга слердиҥ иледис!

***

Чыккан кÿнигерле, кару _________!
Ырыс ла сÿÿнчи слерге кÿÿнзейдис!
Арка-сынаар jеҥил jÿрзин,
Сана-кÿÿнеер омок болзын!
Арчын jытту Алтайыс
Алкыш-быйанын Слерге jетирзин,
Аржан-кутук суулары
Арга-чак берзин!

***

Эре-Чуйдыҥ эзини
Jаантайын слерге болушсын,
Ада-öбöкöлöрдиҥ jебрен jери
Алкы бойыгарга алкыш берзин!

***

Айландыра турган тууларыс
Ыжыктап слерди корулазын,
Амыр турган Алтайыс
Алкыжын слерге берзин!

***

Айыл-jуртыгар амыр турзын,
Азыраган балдараар ырысту болзын,
Алкы бойыгар су-кадык jÿрÿгер,
Аргалу-чакту jакшы jадыгар!

***

Оорыбай-чылабай, омок-седеҥ jÿрÿгер,
Амадаган амадугар бÿтсин,
Иштеген ижеер jедимдÿ болзын,
Узак-узак jаш jажагар!

***

Ырысту jымжак салымду,
Учурлу jараш jÿрÿмдÿ,
Алтайынаҥ курчулу,
Албатызынаҥ алкышту jÿр!

Тузаланганыбыс: Алтайдыҥ Чолмоны

Кару jерлештер!

Бу бÿкте чыккан кÿнге, белек jашка (50 jаш юбилейге) да öскö дö учурлу öйлöргö келижер уткуул сöстöрди jуудыс. Слер анайда ок олорды тузаланып, эки-ÿч уткуулдаҥ jаҥыс эдип, бойыгар келиштирер аргалу. База jараш, jакшы уткуулдар билер болзоор, комментарийлерге чийип, ÿлежигер!

Нени кÿÿнзеерге jарар

 • бек су-кадык
 • ырыс
 • сÿÿнчи
 • омок/бийик кÿÿн-санаа
 • эҥке-тоҥко jÿрÿм
 • ачык jолдор
 • амыр-энчÿ
 • jеҥил сын
 • ийде-кÿч
 • нöкöрлöрдиҥ ле jуук улустыҥ сÿÿжин

Кийдире сöс

Кару ___________! Толуп jаткан алтын jажыгарла уткып, бек су-кадык, ырыс, омок кÿÿн-санаа, албаты ортодо тоомjыгар улалып, Кудайдаҥ алкыш-быйанду болыгар деп кÿÿнзейдис!

***

Кару бистиҥ адабыс __________! Толуп jаткан 60 jажыгарла изÿ уткып, мынаҥ да ары jаан билебиске баш болуп, артабай, jаандарысты килеп, jаштарысты кичееп jÿригер! Айыл-jуртыгар амыр турзын, мал-ажыгар öзÿп ле jатсын, албатыдаҥ быйанду, Алтайыстаҥ курчулу болыгар деп кÿÿнзейдис!

***

Кару ла сÿÿген ___________! Белек jажыгарла изÿ уткып, бек су-кадык, бийик кÿÿн-санаа, jÿрÿмниҥ кандый ла айалгазында ийде-кÿчигер кожулып турзын, бу ла jалакай, кÿÿнзек, ачык-jарык артсын, Алтайынаҥ алкышту болуп, сананган амадулараарга jединеер деп кÿÿнзейдис!

***

Кÿндÿлÿ __________! Кирген учурлу jажыгарла акту кÿÿнистеҥ уткыйдыс! Алкы бойыгарга бек су-кадык, бала-баркагарга ырыс-кежик, ичкери jол кÿÿнзейдис!

***

Jаштаҥ ала кожо чыдаган ÿÿрем __________! Jÿрÿмниҥ база бир учурлу ажузына jеткениҥле уткып, су-кадык, ырыс-кежик кÿÿнзейдим!

***

Эл-jонго алкыш-быйанду, эбире jÿрген эл-тöрööнгö, кöп тоолу jеендерге jалакай, jымжак кÿÿндÿ сыйныбысты/энебисти/______, сааган сÿттий, jааган кардый ак санаалу бойыҥ Актаҥ-Кöктöҥ курчулу-куйакту jÿр!

***

Баштаган бастыра иш-керектеригер албаты ортодо тоомjыда ла jеҥÿлу болзын!

***

Ару санаагар, jалакай jÿрегер учун Слерге алкыщ-быйан болзын!

***

Биске баш болуп, узак-узак jажагар, арка-сынаар jеҥил jÿрÿгер! Слердий jалакай, тоомjылу, ару кÿÿндÿ эjелÿ (энелÿ, jеҥелÿ) болгонысла jаантайын оморкоп jÿредис!

***

Ончобыска баш, тем болуп jÿрÿгер!

***

Балдараардыҥ быйаны эмди jÿрÿмде курчу болзын!

***

Бала-баркагарга баш болуп,
База да узак jаш jажагар,
Одырган очогорды корулап,
Оору-jобол jок jÿрÿгер!

***

Кара чачыгар кажайбазын,
Кара кöстöр jашталбазын,
Чындык jÿрегер чылабазын
Чырайыгар оҥбозын!

***

Узун-узун jолдор öдÿп
Узак-узак jаш jажагар!

***

Ашкан ажулардыҥ алкыжы jетсин,
Кечкен кечÿлердиҥ ийдези кожулзын!

***

Алтайыстыҥ ару сындары
Арка-сынаарды jеҥилтсин
Аржан-кутук суулары
Арга-чак кошсын!

***

Санаа-кÿÿнигер ачык болзын,
Jÿрегер сÿÿнчиге алдыртып ойнозын,
Jайылган чаҥкыр теҥери алдында
Jаантайын Слерде ырыс болзын,
Амадаган амадулар бÿдÿп турзын!

***

Айланып чыккан Ай ла Кÿн
Алып jÿрзин jажына,
Арчын öскöн тайгалар
Аластап турзын jаына.
Айыл-jуртыгар амыр турзын,
Азыраган балдарар ырысту болзын.

***

Озолоп чыккан Кÿн-Эне,
Оройтып чыккан Ай-Ада
Ээлÿ-байлу тууларлу,
Аржан-кутук сууларлу
Арчын jытту Алтайыс
Курчулап слерди корызын!

***

Энебис биске – эрjине,
Айтканы биске – алкыш,
Амадап сыйлаган чечегис,
Кÿÿнзеп айткан уткуулыс –
Бистиҥ слерге быйаныс!

***

Канча да jастар айланза,
Андый ла jиит, jараш jÿр!
Канча да jылдар кожулза,
Омок-седеҥ, су-кадык jÿр!

***

Арка-сыныҥ арыбазын,
Арга-кÿчиҥ астабазын,
Айыл-jуртыҥ амыр турзын,
Алтайыс сеге курчузын берзин!

***

Алтайыстыҥ алкыжы jетсин,
Балдарыҥ сени сÿÿндирип jÿрзин!

***

Чыккан кÿниҥниҥ jыргалында
Jаркынду чалызын теҥериде jылдыс.
Jараш jÿрÿмниҥ jолында
Jаба алтазын jаан ырыс.
Сÿÿнчи сенеҥ айрылбазын,
Су-кадык айланып jÿрзин.
Jаш кожулганы неме беди,
Jÿрегиҥ jаантайын jиит болзын!

***

Jайаачы берген бу кÿнде сеге
Jайылып чыккан чечектиҥ jаражын,
Таҥдакталып чыккан кÿнниҥ кÿлÿмjизин,
Шоркырап аккан суучактыҥ каткызын,
Теҥериде суркурашкан jылдыстардыҥ jаркынын
Акту-кÿÿнимнеҥ сыйлайдым, ÿÿрем!

***

Jÿрÿмниҥ ырызын, jÿректиҥ сÿÿжин
Бис слерге сыйлайдыс!
Суркураган jылдыстарды
Учукка тизип бередис.
Уйуктаган чалындарды
Чачарга слердиҥ иледис!

***

Чыккан кÿнигерле, кару _________!
Ырыс ла сÿÿнчи слерге кÿÿнзейдис!
Арка-сынаар jеҥил jÿрзин,
Сана-кÿÿнеер омок болзын!
Арчын jытту Алтайыс
Алкыш-быйанын Слерге jетирзин,
Аржан-кутук суулары
Арга-чак берзин!

***

Эре-Чуйдыҥ эзини
Jаантайын слерге болушсын,
Ада-öбöкöлöрдиҥ jебрен jери
Алкы бойыгарга алкыш берзин!

***

Айландыра турган тууларыс
Ыжыктап слерди корулазын,
Амыр турган Алтайыс
Алкыжын слерге берзин!

***

Айыл-jуртыгар амыр турзын,
Азыраган балдараар ырысту болзын,
Алкы бойыгар су-кадык jÿрÿгер,
Аргалу-чакту jакшы jадыгар!

***

Оорыбай-чылабай, омок-седеҥ jÿрÿгер,
Амадаган амадугар бÿтсин,
Иштеген ижеер jедимдÿ болзын,
Узак-узак jаш jажагар!

***

Ырысту jымжак салымду,
Учурлу jараш jÿрÿмдÿ,
Алтайынаҥ курчулу,
Албатызынаҥ алкышту jÿр!

Тузаланганыбыс: Алтайдыҥ Чолмоны

Благопожелания как образцы речи

12.09.2012

Р.С. Минакова к.п.н.
с.н.с. БНУ «НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова»
г. Горно-Алтайск Республика Алтай

В традиционной алтайской среде яркими элементами красноречия является благопожелания – алкыши.

Мы полагаем, что в современной жизни алтайского общества народные благопожелания стали источником, откуда черпаются формульные образцы хвалебных, торжественных и других речей.
Алкыши – древний архаический жанр народной поэзии, основанный на магии слова, имеющий целью путем просьбы или пожелания добиться успеха в труде, материального достатка и благополучия в жизни, удачи в мирных и ратных делах, благоденствия и здоровья как отдельного человека, так и коллектива (рода, племени) в целом. Основное назначение алкышей – улучшить жизнь человека [1,с. 48].

Обучение красноречию традиционно начиналось с написания и произнесения хвалебных, торжественных праздничных речей. Праздники, семейные и государственные, различные торжества, связанные с началом или окончанием какого-то большого дела, знаменательной датой, требуют не только внешнего обряда и организации, но обязательного сопровождения речью в виде докладов, выступлений, тостов, а также написания писем, поздравительных открыток, телеграмм, адресов и т.д.

Поздравительная речь ставит целью восхваление какого-то лица, события и алкыш произносится в торжественных случаях. Эти случаи предоставляются нам во время государственных, производственных праздников. Понятно, что к государственным относятся все календарные праздники (как бы они не менялись), которые отмечаются и на работе, и дома; но есть и события на производстве, когда надо поздравить хорошего работника, подвести итоги сделанному, похвалить кого-то при вручении награды; наконец, нашу жизнь невозможно представить без праздников семейных (дней рождения, свадеб), приглашения гостей, похорон, поминок. Успех проведения всех этих «собраний» больше чем наполовину зависит от того, как люди будут контактировать друг с другом, какие слова найдут друг для друга.

Приведем примеры использования традиционных алкышей в качестве готовых образцов, которые приурочиваются к определенным жизненным обстоятельствами.

Благопожелания адресуются человеку со дня рождения:

Кылгу арбадый, чичке бол,
Jумурткадый, ак бол.

Желаю быть, как колосок тонким,
Желаю быть, беленьким, как яйцо[4,с. 98].

************************************

Балам, койонноҥ јӱгӱрӱк бол!
Ак койдоҥ семис бол!
Jарынду немее сокпозын,
Jаакту немее айтпазын!
Тай ат кöдӱрбес бол,
Тар эжикке батпас бол!
Ак Сӱмер адаҥ болзын!
Агын суу энеҥ болзын!

Балам, желаю быть, быстрее зайца,
Желаю быть, жирным подобно белой овце,
Имеющий лопатку, пусть не сможет тебя свалить,
Имеющий челюсть, пусть не сможет тебя ругать.
Имей такую силу, чтобы двух годовалый жеребенок
тебя не смог поднять.
Будь большим, чтоб не смог войти в узкую дверь.
Пусть белый белок тебе отцом будет!
Пусть проточная река тебе матерью будет [4,с. 98]

************************************

Jӱс јаш јажа,
Jӱгӱрӱк ат мин.

Желаю, чтоб жить тебе до ста лет,
Желаю, чтобы ездил ты на скакуне [4,с. 98].

************************************

Благопожелания с юбилеем

Кӱндӱлӱ акабыс! Алтын јажарла уткуп, акту јӱрегистеҥ кӱӱнзейдис:
Кöк тууларлу Алтайыс
Алкыш-быйанын берзин,
Кутук  аржан суулары
Арга – чак кошсын.
Айландыра турган туулары
Ыжыктап Слерди кичеезин,
Öрö турган Кудайыс
Ӱстинеҥ тöмöн корызын.

Уважаемый брат! Поздравляем Вас с юбилеем от чистого сердца и желаем Вам,
Чтобы синегорный Алтай, дал вам свои благопожелания.
Чтобы вам прибавили сил и здоровья, родники и аржаны.
Чтобы Вас окутали  и сберегли, вокруг стоящие горы,
Чтобы Вас защитил сверху, вышестоящий Кудай.

***************************************

Эркелей Эркеновна чыккан кӱнигерле уткып, кӱӱнзейдис албаты ортодо быйанду јӱригер, ӱренчиктерердиҥ  алкыжы слерге јетсин.
Jӱрӱмде тургускан амадуларар бӱтсин,
Jӱрӱмде эткен керектерер турулталу болзын!
Учуктый узун јӱрӱм,
Кайа таштый бек су-кадык,
Чыгып келген кӱнниҥ кӱлӱмјизин,
Jайылып калган чечектиҥ јаражын,
Шоркырап аккан сууныҥ каткызын

Эркелей Эркеновна, с днем рожденья поздравляем, желаем чтобы уважение коллег и благодарность учеников сопутствовали вам всегда и во всем!
Пусть сбудутся все ожиданья,
И смелые планы свершаться.
Любые дела, начинания,
Успехом пускай завершаться!
Чтоб жизнь была длинной, как нитка,
Чтоб здоровье было крепкое, как горы и камни.
Желаем Вам, улыбку солнечных лучей.
Желаем Вам, распустившиеся самые красивые цветы.
Желаем Вам, смеха как, журчанья речки.

************************************

Кару таадабыс, адабыс Сöлöй Платонович!
Чыккан кӱӱнерле, байрам кӱӱнерле бис слерди уткыйдыс.
Jарык јылдыстардыҥ алдыла, салым слерди апарзын,
Jайым аккан суучак чылап, јӱрӱмигер јайым барзын.
Сӱӱген нöкöрлöр айларга келзин, кунукчыл јанардаҥ ыразын.
Jакшыны јӱректеҥ кӱӱнзейдис, су-кадык ла ырыс!
Уулдары, кыстары, јеенчектери.

Дорогой отец, дед Солой Платонович! С днем рожденья поздравляем!
Чтоб всегда под счастливой звездой,
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою,
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Свадебные благопожелания

В алкышах, которые являются неотъемлемой частью свадебных обрядов, выражены пожелания счастья, материального благополучия, здоровья молодым супругам [2,с. 77].

Чечектий јараш болзын,
Четтий кöк болзын.

Пусть как цветок будет красивой,
Пусть как поросль будет зеленой.

Октый чечен болзын,
Оттый изӱ болзын.

Пусть как стрела будет метким,
Пусть как огонь будет горячим [3,с. 134].

Таш очогор оодылбазын,
Талкан-кӱлигер  чачылбазын.
Одырган одоор чокту болзын,
Отурган јуртаар энчилӱ болзын
.

Пусть каменный очаг не расколется,
Пусть из зола-талкан не рассыплется.
Пусть зажженный огонь ваш жарким будет,
Пусть дом ваш мирным будет [3,с. 134].

Бöрӱк  кöктööр кыстарлу болзын.
Бöрӱ адар уулдарлу болзын,
Айлында иштеҥкей кыстарлу болзын.
Айу адар уулдарлу болзын,
Чеедек кöктöр кыстарлу болзын,
Чыдамкай, иштеҥкей  — уулдарлу болзын
.

Пусть девушек имеют, чтобы шапку шили.
Пусть парней имеют, чтобы на волка охотились,
Пусть девушек имеют, чтобы по дому работали.
Пусть парней имеют, чтобы на медведя охотились,
Пусть девушек имеют, чтобы чегедек шили.
Пусть парней имеют выносливых, работящих, чтобы по дому работали.

Таким образом, благопожелания — сделают нашу речь богаче, образнее, а значит, убедительнее, красноречивее. Народная фразеология – источник яркого, эмоционального языка. Рекомендуем вам читать эти мысли вдумчиво, подчеркивая понравившиеся благопожелания и стараясь их запомнить. Поэтому каждому человеку с малых лет необходимо знать и выражать людям нужные благопожелания. Желая человеку блага, принято учитывать его возраст, его состояние. И самое главное, желая человеку блага, очень важно знать и произносить благопожелания на родном языке.

Литература
[1]. Каташ С.С. Алкыш сöс как древний жанр алтайского фольклора// Сибирьский фольклор , Вып.4. Новосибирск: Госпединститут, 1977.с46-57.
[2]. Каташ С.С. Алкыш сöс  (Благопожелания)  — как древний жанр алтайского фольклора //В кнг.Улагашевские чтения. Вып.I. Горно-Алтайск: 1979-с. 63-76.
[3]. Тадина Н.А. Алтайская свадебная обрядность (ХIX-XXвв.) Горно-Алтайск, Горно-Алтайское республиканское книжное издательство «Уч-Сюмер», 1995.- 207 с.
[4]. Укачина К.Е., Ямаева Е.Е. Алтай алкыштар: Алтай албатыныҥ оос творчествозы. Горно-Алтайск.из-во «Ак-Чечек».

Фото: © правительство Республики Алтай

Открытки на алтайском языке с традиционными национальными
пожеланиями выпустили в Республике Алтай в преддверии Нового года, сообщает пресс-служба
правительства региона.

Представлены четыре вида поздравлений на алтайском языке с
традиционными пожеланиями – алкыштар. Авторы изображений – студентка Бурятского
педагогического университета, дизайнер-графист Саяна Темеева и художественный
редактор издательства «Алтын-Туу» Аржана Декенова. 

На лицевой стороне открыток размещены поздравления, а на обратной —  традиционные благопожелания, которыми алтайцы обычно поздравляют друг друга с важнейшими праздниками. Всего пока выпущено 600 открыток, их распространяют в
Горно-Алтайске, в здании Дома дружбы народов. 

Фото: © правительство Республики Алтай

Алкыш состор.

 Мош агашту тайганын 

Ажузына баш болзын.
Jайа аккан талайдын
Кечузине баш болзын.Арчын мошту Ак- Сумер
Ажузына баш болзын.
Агын талай кечунин
Кечузине баш болзын.

Эзиликтÿ кÿн Алтай!

Наш светлый, солнцеликий Алтай!

Ак малыска одор бер,

Белому скоту дай пастбище,

Албатыга быян бер,

Народу дай благословение,

Кирелтени кǒп эдер,

Увеличь приплод-прибыль скота,

Чыгымдарды joк эдер!

Ару Алтай Чаптыган мыны

Священный Алтай  Чаптыган,

сурап jадым

Об этом прошу тебя!

Алкаганым jaкшы уксын.

Алкыш мой хорошо выслушай.

Бу амадап jaткан jypткa

Этому просящему населению

Быйанын1 jетсин!

Милость твоя будет!

Бу качан да алкап турган

Этот народ, тебя

Албаты jакшы jaтсын!

благословляющий,

Бу качан да jaргым jaкшы

Пусть хорошо живет!

болзын

Это решение вечно будет хорошим!

Jердин ÿстинде албатыга,

На земле живущему народу,

Канча jÿзÿн албатыга

Разноплеменным народам

Ончо jaкши болзын!

Всем пусть хорошо будет!

Ал тайга ажузын берзин

Большая тайга пусть даст перевал,

Агын суу кечузин берзин

Бурные реки дадут переправу,

Алтайым ан1ын аттырзин

Мой Алтай пусть дает добычу,

Jоругыс jенил болзын

Пусть путь наш будет легким.

»  Алас, алас! Одус башту От-эне.
 Кырык башту Кыс-эне, 
 Чийди болдо быжырган,
Тоҥды болзо эргискан,
 Ада болуп айланып тӱш! 
Эне болуп ажыл тӱш! 
Кирди jунган суда кӧл, 
 Киндик кескен ак такпай, 
 Суда кӧлдӧ сугатту,
Сургун тууда ойынду, 

 Тарак пашту Май-эне,
Кырык кыстыҥ ортозында, 

 Кыс ару Май-эне… 
Ак бакана сӧӧнип тӱшкен, 
 Алтын кастак тудуп тӱшкен, 
 Тарак башту Май-эне.
Корбочогыҥ кӧргӱспе! 

Тар койынына сугунып турзын! 
 Тапчы эдегине тӱнӱп jӱр! 
Оҥ колтыгыҥа сугунып тур! 
Оҥ эмчегиҥ эмис тур!

Айылга тооло jӧӧжӧлӱ бол,
Айакка толо к
ӧчӧлӱ бол! 
Айлы
ҥа сениҥ албаты келзин, 
Бойы
ҥды ат кӧдурзин,
Курсагы
ҥды jон кӧдӱрзин!

Пусть твой дом будет всегда полон богатства, 
Пусть твоя чаша всегда будет полна похлебки (перловки), 
Пусть в твой дом люди приходят, 
Пусть тебя конь носит,
Пусть народ тебе продуктами помогает.

«Ол баланыҥ сӧӧгинде 
Омыртка — ӱйе jок болзын. 
Jаактуга айтырбазын, 
Jарындуга тутурбазын. 
Ат алдынаҥ ат кечпезин,
0к алдынаҥ ок кечпезин.
Эрjинелӱ бай болзын, 
Эркетендӱ jурт болзын. 
Тӧрт кулакту Кара-Сары 
Арыырын билбес ат болзын. 
Тӱмен ӧштӱ jеҥетен
Тӱдӱл-Кapa эр болзын».9

Jӱгӱрӱк бол!

Будь быстрым!

Чыйрак бол!

Будь трудолюбивым!

Чек бол!

Будь осторожным!

Бӧкӧ бол!»

Будь сильным!

«Кылгалу арбадый бол

Jумурткадый ак бол

Саҥыскандый сак бол

cholmony014

Алтай албаты озогыдаҥ бери билезинде кӧп балдар азырап чыдадып jат. Канча ла кире кӧп балдар болзо, ол биле ырысту болгон. Jаан улус балдары ажыра албаты-jонныҥ ӱзӱлбезин, олордыҥ ӱйези оноҥ ары корболоп ӧзӧтӧнин кӧрӧтӧн. Балдар jаандарга келер jӱрӱмди керелеген. Чын ла, канча чак ӧткӧн, канча суу аккан, jе алтай албаты тирӱ, бала-баркалары jаандарыныҥ угы-jолын улалтып, jӱрӱмди ичкерледип ле jат. Оныҥ да учун алтай улус балдарын jаштаҥ ала сӱӱп, олорды чеберлеп, балала колбулу чӱм-jаҥдарды бӱдӱрип, бир де буспай тузаланган. Jаан ӱйениҥ jаҥдаган бу jаҥы ундылбай, бистиҥ де ӧйгӧ jетире jоголбой jедип келген. Эмдиги jиит билелер баланыҥ кининиҥ учурлузын оҥдоп, таштабай, чеберлеп jадылар. Онызы бисти сӱӱндирет. Бу jаҥныҥ jӱрӱмде кӧнӱ jол алынганы алтай улусты оморкодот. Алтай улус балазыныҥ кинин чеберлеп, кичееп jӱргенине ӧскӧ дӧ албатылар аjару эткендер.
Баланыҥ кини оныҥ сӱнезиле колбулу болуп турган деген шӱӱлтени jаҥыс ла алтайлар эмес, онойдо ок тувалар да, буряттар да айдыжат, ол керегинде кеп куучындар да бар. Баланыҥ кинин чачып ийзе, ол jӱрӱминде ырыс jок болор дежедилер. Кинди канча ла кире чебер алып jӱрзе, баланыҥ jӱрӱми ончо ло кире jакшы болор деп, jаан jаштулар айдыжат. «Кин баланыҥ тыныла, оныҥ ӧзӱмиле, jӱрӱминдеги jол-ырызыла колбулу. Кин тайкыларда, эрjине бӱткен»—деп, тегиндӱ айдылбаган.
Кин деген сӧс кӧп учурлу. Кажы ла кижиде оныҥ jӱрӱмиле колбулу кичӱ тӧрӧли бар. Алтай калыктыҥ jадып турган кеен-jараш ар-бӱткендӱ jерин Кин-Алтай деп тегиндӱ айтпаган. Ол мындагы jадып турган эл-jонго, чындап та, jаркынду, jайым jӱрӱм берет. Алтайыс, эне ле чилеп, балдарына jӱрӱм берет.
Кажы ла биледе бала чыкканы учурлу. Оныҥ кинин чебер кӧктӧӧриле коштой, ого ат адаары база учурлу ла каруулу. Балага атты учурлап адайдылар, нениҥ учун дезе адаган ады оныҥ бастыра jӱрӱм-салымыла тудуш болот. Ол ак-jарыкты кӧрӱп, адап салган атту болгон ӧйдӧҥ ала билезиндеги улусла теҥ тап-jаҥду болот. Jе бу ок ӧйдӧ бала оныла колбулу бир канча чӱм-jаҥдагы jарабасты (запрет) ӧтпӧгӧнчӧ, ӧмӧликтиҥ тоозына кирип болбос.
Ада-эне балазыныҥ чыккан баштапкы кӱнинеҥ ала оныла колбулу чӱм-jаҥдарды кыйалтазы jогынаҥ бӱдӱрер учурлу. Балага ат адаганыла колбулу чӱм-jаҥда калмык албатыда бир кезек аҥылузы бар. Баштап эне кижи айылына улус jууп, эт-кӧчӧ азып, боорсок быжырып, курсак-тамагынаҥ салып кӱндӱлейт. Уул бала болзо, таадазы, кыс бала болзо, jааназы арчынды кӱйдӱрип, оныла отты, баланы аластап, баланыҥ оҥ кулагына оныҥ адын айдат. Ол ӱч катап айдылат. Онызы бу айылда jаан улусты тоогоны дегени. Темдектезе, тува албатыда уткуул сӧс айдатан тоомjылу, аҥылу кижини кычыратан. Ол кижи jаҥы чыккан балага узак jаш jажазын, jакшы чыдазын деп кӱӱнзеп, мындый сӧстӧр айдат:

Узун jашту, сен ыраак, ырысту барарыҥ.
Сен ырысту jылда, jакшы кӱнде чыккаҥ.
Бийик тууда аҥдар ойногон чылап,
Сууда балыктар jайым jӱскен чилеп, сен ӧзӧриҥ.
Jер ӱстинде агаштыҥ бӱри jайылган чылап,
Jайылып ӧрӧ ӧзӧриҥ!

Бу тушта тӧрӧӧндӧри ат адаган балага сыйлар табыштырып jат. Уулга—камчы, бычак, мылтык, ок-таары, ат; кыска—сырга, jӱстӱк, топчы, jинjи, айак-казан, jыламаш. Кажы ла кижи сыйын берип, уткуул сӧзин айдат. Калбакты балага ондо jакшы ажаныш болзын, окты—ол чечен аҥчы болзын деп сыйлайдылар.

Jажы jетсе бойына
Торко мандык jаразын.
Тозуп аткан адына
Тоолок темир jаразын.

Айткан уткуулдар бала ырысту jӱрзин дегенин кӧргӱзет. Мында албатыныҥ канча чактарга улалып келген кӧрӱм-шӱӱлтези, баланы jаштаҥ ала таскатканы.
Албатылык медицинада jаҥы чыккан баланы тус ла сӱт кошкон jылу суула jунарыныҥ jӧп-сӱмези бар. Мынайып баланыҥ кини тӱрген jазылзын деп jунадылар. База бир тузалу шӱӱлте—ол баланыҥ кинине койдыҥ jуулу куйругын, ич jуузын, темир эмезе jес акча салганы. Кезикте энезиниҥ маҥдайындагы ла jиткезиндеги чачынаҥ кичинек чач кезип алала, оны кӱйдӱрип, кубалын кинге уймап jат. Кезик учуралда кин узак jазылбай турза, килиҥ бӧстиҥ ӧӧнин кӱйдӱрип, уйдыҥ ӧтӧгин эмезе кургак чай салат. Эне кижиниҥ тӱкӱрӱги де баланыҥ кини тӱжерине болужын jетирип турган деп, jаан улус айдыжатан.
Улус jаш баланыҥ тӱшкен кинин беениҥ эмезе уйдыҥ сӱдиле jунуп, арчынла аластап, торко бӧскӧ ороп, агаш кайырчактыҥ тӱбине салып койодылар. Байагы кинди кескен кайчыны арчынла база аластап, ару бӧслӧ оройло, кожо салып jат. Оныла кандый бир ӧскӧ немени кезерге, тузаланарга да jарабас деп, jаандарынаҥ укканы керегинде кӧбӧк сӧӧктӱ Борбуева Араjан ӧрӧкӧн айткан эди. Ол кижиниҥ база бир айтканыла, баланыҥ кини тӱшкенче, айылдаш ла туш улус jаш балалу болгон айылдаҥ нени де чыгарбас, онызы байлу болгон.

Байрыдагы кинниҥ учуры

Баланыҥ кинин чеберлеери—озодоҥ бери келген чӱм-jаҥ. Эне кижи кинди узак ӧйгӧ чеберлеп аларга кураганныҥ терезинеҥ, булгайры тередеҥ байры кӧктӧйт. Кызычактыҥ ла уулчактыҥ байрызы кӧктӧгӧн бӱдӱмиле бой-бойынаҥ аҥыланып jат. Кыстыйы—экче, уулчактыйы дезе—тал-орто ай эмезе ӱч толукту бӱдӱмдӱ болор. Кыстыҥ байрызына буудай, арчын, jинjи, топчы, учук, jыламаш салатан, а уулдыйына—ок-таары эмезе корголjын. Ол эдимдер ончозы учурлу болгон. Кинди кӧктӧгӧн байрыныҥ тыштын кӧрӱмjилӱ топчыларла, оогош jинjилерле кееркедип jат. Оны чӱмдеп, мынайда кӧктӧп турганы керегинде куучынды Шабалин аймакта Шыргайтыда jадып турган иркит сӧӧктӱ Таркрашева Нина Андреевна ла Кош-Агаш аймакта Кӧкӧрӱде jадып турган Баданова Ася деп улус айткан. Ася эjебис эмди 65 jашту, энезиниҥ ого кӧктӧгӧн байрызы эмдиге ле бар. Ол оны чеберлеп jӱрет. Оныҥ айдыжыла, кижиниҥ кини бош jӱрбес учурлу, оны ак бӧскӧ ороп, jанына аш ла оноҥ до ӧскӧ неме салатан. Оныҥ байрызында киниле кожо кӧктӧгӧн аш эмдиге бар деп айдат. Эjебис Юра деп уулына булгайры тередеҥ ле уулыныҥ эҥ кичинек кызычагы Вассага торко бӧстӧҥ база мынайып ла байрызын кӧктӧп салтыр. Байлу байрыны балдарга ойноорго бербей, бийик jерге илип салар керек. Оны ол эмезе баланыҥ кабайына илип jадылар деп, эjебис айдат.
ӧйлӧ кожо 1970-1980 jылдарда албаты баланыҥ чӱм-jаҥдарына аjару этпеген. Jиит энелер бала чыгарар турада ла балазыныҥ кинин артызып койотондор. Байры кӧктӧӧр деген санаа да jок болгон. Jе ӧй солынып, эмдиги энелер балдарыныҥ кинин чачпай, байрыларга кӧктӧп jадылар.
Калганчы jылдарда алтай албатыныҥ кеп-кийими, тудунган-кабынган не-немелери сӱрекей чӱмдӱ, jараш, кееркемjилӱ болуп калган. Онойдо балдардыҥ кинин кӧктӧгӧн байрылар да керегинде айткадый. Энелер, jааналар байрыны, шаҥкыны, шалтракты акту бойлорыныҥ агару, ак кӱӱн-санаазыла кӧктӧп jадылар. Бу балала колбулу чӱм-jаҥ jоголбой, узак jылдарга улалып барарына иженедим ле ондый jаҥ барына оморкойдым.

Экче байрыныҥ ичинде
Баланыҥ кини салылган.
Ого ырыс, jакшы кӱӱн
Акту jӱректеҥ айдылган.

З. Боделукова.

На этой странице размещено множество изображений из раздела ‘Открытки’. Все изображения из подборки открытка чыккан кунинле поздравления алтай можно скачать и просмотреть бесплатно. Также вы можете поделиться содержимым с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.

Поздравляю! Вот она, долгожданная открытка «Чыккан кунинле». Эта особенная открытка наполнена теплыми и искренними поздравлениями для особого человека. Она станет прекрасным подарком в честь этого знаменательного дня — алтай. Нежные цвета и уникальный дизайн создают атмосферу праздника и радости. Выразите свои самые искренние пожелания с помощью этой великолепной открытки и подарите ее любимому человеку. Пусть этот день будет наполнен радостью, любовью и счастьем!

Чыккан кунинле поздравления

Чыккан кунинле поздравления

Поздравления на Алтайском языке

Поздравления на Алтайском языке

Стихи татарские тормыш

Стихи татарские тормыш

Чыккан кунинле картинки

Чыккан кунинле картинки

Поздравления на Алтайском языке

Поздравления на Алтайском языке

С новым годом на Алтайском языке

С новым годом на Алтайском языке

Поздравления на Алтайском языке

Поздравления на Алтайском языке

С днем Алтайского языка поздравление

С днем Алтайского языка поздравление

Алтай открытка чыккан кунинле

Алтай открытка чыккан кунинле

Поздравления на Алтайском языке

Поздравления на Алтайском языке

Открытка чыккан кунинле поздравления алтай (48 фото)

Открытка чыккан кунинле поздравления алтай (48 фото)

Поздравление с новым годом для суда

Поздравление с новым годом для суда

Пожелание на Наурыз на казахском

Пожелание на Наурыз на казахском

Алтай открытка чыккан кунинле

Алтай открытка чыккан кунинле

Алтайские благопожелания

Алтайские благопожелания

Чыккан кунинле картинки

Чыккан кунинле картинки

С новым годом на Алтайском языке

С новым годом на Алтайском языке

Открытки на Алтайском языке

Открытки на Алтайском языке

Стихи на Алтайском языке

Стихи на Алтайском языке

Наурыз стихи

Наурыз стихи

Пожелания на Алтайском языке

Пожелания на Алтайском языке

Поздравления на Алтайском языке

Поздравления на Алтайском языке

Стихи на Алтайском языке

Стихи на Алтайском языке

Марина Юрьевна с днем рождения

Марина Юрьевна с днем рождения

Алкыш состор

Алкыш состор

Чыккан кунинле поздравления Алтай

Чыккан кунинле поздравления Алтай

Поздравления с новым годом на Алтайском языке

Поздравления с новым годом на Алтайском языке

Поздравления на Алтайском языке

Поздравления на Алтайском языке

Стихотворение эне на Алтайском языке

Стихотворение эне на Алтайском языке

Алтай уткуулдар открытка.чыккан кунинле

Алтай уткуулдар открытка.чыккан кунинле

С днем рождения на татарском

С днем рождения на татарском

Поздравления на Алтайском языке с днем рождения

Поздравления на Алтайском языке с днем рождения

Алтай той Алкыштар

Алтай той Алкыштар

Стих про торт на день рождения

Стих про торт на день рождения

Урсулина Татина Горно-Алтайск

Урсулина Татина Горно-Алтайск

День образования Республики Алтай

День образования Республики Алтай

Поздравления на Алтайском языке

Поздравления на Алтайском языке

Поздравления на Алтайском языке с днем рождения

Поздравления на Алтайском языке с днем рождения

Розы коллаж

Розы коллаж

Поздравление с юбилеем на татарском языке

Поздравление с юбилеем на татарском языке

Анимированные букеты

Анимированные букеты

Алтайские поздравления с днем рождения

Алтайские поздравления с днем рождения

Открытки на Алтайском языке

Открытки на Алтайском языке

Чыккан кунинле уткуп открытки

Чыккан кунинле уткуп открытки

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

поздравления на алтайском языке

Открытки с новогодними поздравлениями выпустило издательство «Алтын-Туу»

Открытки с новогодними поздравлениями выпустило издательство «Алтын-Туу»

Открытки с новогодними поздравлениями выпустило издательство «Алтын-Туу»

Открытка чыккан кунинле поздравления алтай (48 фото) » Рисунки для срисовки и не только

Открытки на алтайском языке - 78 фото

Открытки с новогодними поздравлениями выпустило издательство «Алтын-Туу»

Открытки на алтайском языке - 78 фото

Открытки на алтайском языке - 78 фото

Открытка чыккан кунинле поздравления алтай (48 фото) » Рисунки для срисовки и не только

Открытка чыккан кунинле поздравления алтай (48 фото) » Рисунки для срисовки и не только

Открытки на алтайском языке - 78 фото

Открытка чыккан кунинле поздравления алтай (48 фото) » Рисунки для срисовки и не только

Открытка чыккан кунинле поздравления алтай (48 фото) » Рисунки для срисовки и не только

Открытки на алтайском языке - 78 фото

Поздравления с днем рождения Надежде Серээдар! » Tuva.Asia

Поздравление с Днем алтайского языка

Филологов АлтГУ поздравили с Новым годом - Новости - Алтайский государственный университет

Частые вопросы

Как будет на алтайском с днем рождения?

Благопожелания адресуются человеку со дня рождения: Кылгу арбадый, чичке бол, Jумурткадый, ак бол.

Как будет на алтайском я тебя люблю?

– Кадын терады кайда? Я люблю тебя! – Мен сени сююп турум!

На каком языке говорят в Алтайском крае?

Государственными языками в Республике Алтай являются алтайский и русский языки (далее — государственные языки). Русский язык также используется как основное средство межнационального общения.

Как будет привет на алтайском языке?

Эзендер — алтайское официальное приветствие (аналог «Здравствуйте»). Тяхши — хорошо (неофициальное приветствие, типа «привет»).

Как правильно поздравлять с днем рождения?

Слова день рождения пишутся со строчной (маленькой) буквы. Поэтому нормативно правильно: с днем рождения. Друзья пришли поздравить его с днем рождения. Однако в особом стилистическом употреблении могут писаться с прописной буквы любые имена нарицательные.

Поздравление с Новым годом на алтайском языке.

Jакшылар ба кӱндӱлӱ нöкорлöр, кӱндӱлӱ подписчиктер! «Алтай Полтева» деген сайттыҥ ла бойымныҥ адымнаҥ,…

Просмотры: 1425

РКН: иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ

Открытка чыккан кунинле поздравления алтай (48 фото) » Рисунки для срисовки

Открытка чыккан кунинле поздравления алтай (48 фото) » Рисунки для срисовки и не только

Calaméo - Поэзия Горного Алтая

Поздравление с Новым годом на алтайском языке. - YouTube

Алтай поздравления - 54 фото

DOC) Алтай | Gulnara Nishanova - Academia.edu

Новый алтайский именник – тема научной статьи по языкознанию и литературоведению читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

К Дню алтайского языка прошел онлайн концерт | 21.10.2020 | Новости Горно-Алтайска - БезФормата

В Якутии презентовали эпос «Ньургун Боотур Стремительный» на алтайском языке

День родного языка - 21 февраля. Красочные поздравления в прозе, стихах и смс

К Дню алтайского языка прошел онлайн концерт | 21.10.2020 | Новости Горно-Алтайска - БезФормата

Горно-Алтайск, Республика Алтай, Сайт газеты Вестник Горно - Алтайска, Чага байрам - 2019

Поздравление как гипержанр естественной письменной русской речи

С днем рождения мужчине татарину - 41 фото

В детском садике «Карлагаш» состоялась презентация кабинета алтайского языка и литературы

Управление по образованию и молодежной политике МО Усть-Канский район

Поздравление с Новым годом на алтайском языке. — YouTube

Поздравление с Новым годом на алтайском языке. - YouTube

День родного языка - 21 февраля. Красочные поздравления в прозе, стихах и смс

Страховые представители филиала ООО «Капитал МС» в Республике Алтай встретились с трудовыми коллективами – Новости компании Капитал МС 9 февраля 2023

Выпущена новая редакция алтайских благопожеланий - Главное

Поздравление с Новым годом на алтайском языке — Алтай: познаем вместе с нами

Когнитивные и лингвокультурные особенности поздравления в массовой коммуникации – тема научной статьи по языкознанию и литературоведению читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

8 Марта 2023: красивые поздравления женщинам и девушкам в стихах и прозе - sib.fm

Открытки с новогодними поздравлениями выпустило издательство «Алтын-Туу»

Комфортной Австрии сидите и сплетничаете-2.Поздравления на 23 февраля. | Aвстрийский Алтаец | Дзен

В детском саду «Ырыс» состоялась презентация кабинета алтайского языка

К Дню алтайского языка прошел онлайн концерт | 21.10.2020 | Новости Горно-Алтайска - БезФормата

С днем рождения мужчине татарину - 41 фото

40 лет на сцене и в сердцах зрителей. Ансамбль „Morgenrot“ принимает поздравления с юбилеем

8 Марта 2023: красивые поздравления женщинам и девушкам в стихах и прозе - sib.fm

02498

Похожие запросы:

День русского языка — 6 июня. Яркие поздравления в прозе, стихах

День русского языка - 6 июня. Яркие поздравления в прозе, стихах и смс

Алкыш-јаҥарлар « Свадебный портал Республики Алтай

В Якутии презентовали эпос «Ньургун Боотур Стремительный» на алтайском языке

Лингвокультурологическое описание лексико-семантического поля праздник в русском языке в сопоставлении с испанским и английским языками

Управление по образованию и молодежной политике МО Усть-Канский район

В детском садике «Карлагаш» состоялась презентация кабинета алтайского языка и литературы

Поздравление горно-алтайского НКЦ с 20-летием , 24.11.2017

Новогодние салаты и сценарий праздника стали лидерами запросов в Алтайском крае

Александр Жирков поздравил алтайского писателя

Uncategorised

Поздравления с Новым годом на языках народов России - YouTube

Поздравляем Лёлька* с рождением сыночка!!! :: Сибмама - о семье, беременности и детях

МКУ ЦПОИ

К Дню алтайского языка прошел онлайн концерт | 21.10.2020 | Новости Горно-Алтайска - БезФормата

Государственный национальный театр танца и песни «Алтам» Республики Алтай открыл свой юбилейный сезон

Навруз-2022: новые красивые открытки к празднику весны у мусульман 21 марта

Навруз-2022: новые красивые открытки к празднику весны у мусульман 21 марта - sib.fm

Лингвокультурологическое описание лексико-семантического поля праздник в русском языке в сопоставлении с испанским и английским языками

Немцы Алтая отметили Рождество культурными и семейными мероприятиями, 30.12.2022

День русского языка - 6 июня. Яркие поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляем yulichKa82 с рождением сыночка! :: Сибмама - о семье, беременности и детях

Открытка чыккан кунинле поздравления алтай (48 фото) » Рисунки для срисовки и не только

40 лет на сцене и в сердцах зрителей. Ансамбль „Morgenrot“ принимает поздравления с юбилеем

В детском садике «Карлагаш» состоялась презентация кабинета алтайского языка и литературы

Свадебный портал Республики Алтай

Уважаемые работники и ветераны культуры! Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником – Днем работника культуры! - Национальная Библиотека Республики Алтай им. М. В. Чевалкова

На юбилейном открытии своей Алтайской Резиденции Дед Мороз угостит пихтовым лимонадом и волшебными конфетами

Красивые поздравления и открытки в День зимнего солнцестояния 22 декабря

Новости | Администрация МО Нукутский район

В Якутии презентовали эпос «Ньургун Боотур Стремительный» на алтайском языке

Главная

Видео по теме

Поздравление с Днем Победы на алтайском языке

11 лет назад. Просмотры: 5118

Youtube — @елена лопарева

В программе с добрым утром на Алтайском языке.

4 года назад. Просмотры: 578

Youtube — @Аззат Кыхыев

Оригинал. Языки России. Алтайский.

7 лет назад. Просмотры: 187290

Youtube — @Проект Оригинал

Песня Белые розы на алтайском языке / Ласковый май, Юрий Шатунов, алтайцы, тюрки

2 года назад. Просмотры: 56636

Youtube — @Georusnov

РКН: иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ

Поздравления с Новым годом на языках народов России — YouTube

Поздравления с Новым годом на языках народов России - YouTube

Росреестр информирует. Старый сайт Администрации Усть-Калманского района Алтайского края

Поздравления наших коллег с общероссийским Днем библиотек - Национальная Библиотека Республики Алтай им. М. В. Чевалкова

Красивые поздравления и открытки в День зимнего солнцестояния 22 декабря

Александр Жирков поздравил алтайского писателя | Aartyk.ru - Хроника, События и Факты

Поздравление с Днем учителя » Новости Алтая

Управление по образованию и молодежной политике МО Усть-Канский район

День родного языка - 21 февраля. Красочные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравление от руководителя Администрации Президента Российской Федерации, 03.11.2011

Единственный и неповторимый» профессор Н.А. Корниенко - Новости - Алтайский государственный университет

Комитет по образованию и делам молодежи – Страница 13 – Администрации Алтайского района Алтайского края

Биске 12 jаш.

-Jакшылыкту
кунле кару балдар, кундулу эне-адалар ла уредучилер.

— Jакшы,
jакшыба деген созисле айылчыларды уткуйдыс.                                                Jакшылар
деп айдып куннин чогына суунедис.

— Бугун
слердин jурумерде анылу кун. Айыл jурт
ыгарда 12 jыл мынан кайра кул очогорго ырыс тушкен, кижи
келген, эл-торогон ортодо суунчилу куучындар угулган. Уулду болгон jурт jакшы,
улуска, jоонго баш кожор.

Кыс чыкканы база топ, кысту jуртта jыргал коп.                                                                          Ат
минер уулду ба, кок коктор кысту ба? Jаандарыстын куучыныла,Ума-эне кожо
келген. Jаман  jудук тийдирбей, бир jажы jеткенче jаш баланы кичейтен. Jердин
тогус кадынан чыгып келгендерди суретен камчы кабайга база илинген. Эл-торогон
jуулыжып алкыш состорин айткан

— Кару
наjылар, бугун бистин суунчини улежип, алкыш состорин сыйларга   5-чи класстын
уренчиктери келди.
Уткып ийектер.

Кару 6-чы
класстын балдары                                                                                                                                                                                                       
кирген
jыларла уткуп турубыс.                          
                                                                                                                         Кара
башту алтай балдар                                                                                                                                                                    
Алкыш быйаныс слерге айдадыс.

Jараш сурлу Алтайга базып                                                                                                                                                                 Сын-аркагар
бек болзын.                                                                                                                                                           Кудай
слерди
jайаган болзо                                                                                                                                                   
Jурумигер слердин ырысту
болзын.

Алтайыстын
аржан-кутук суузын ичип                                                                                                                                  Амыр
jурер узаккка.                                                                                                                                                   
                  Кобы
-jикту jаландарында                                                                                                                                           
Койондый чыйрак болыгар.

Арбуткенис курчузынан чыгарбазын,                                                                                                                        
Колтыгынан ычкынбазын.                                                                                                               
                                     
Карузып кичеп алып турзын                                                                                                                                                                
Алкыш быйаны jедип ле турзын.

Ару состорди чыгара айдып                                                                                                                                                
Алтай jанар кожонды сыйлайдыс.                                                                                                                                                 Ак чечекту Алтайга томылган                                                                                                                                              
       
Алтай jанарыс чойодис.

Jанар кожон.

Ырыс берген кижиге                                                                                                                                                                       
Быйанду созис айдадыс.                                                                 
                                                                                                              J
урегстин jылузын                                                                                                                                
                                                    
Карузып кысканбай сыйлайдыс.

Кару 6-чи класстын балдары                                                                                                                                                                          
Айлыгардын ичинде ырыс чалызын.                                                     
                                                                                                                
Ташочогор тайкылбазын,                                                                                                                        
                        
Талканкулер чачылбазын.

Оро турган кунэне                                                                                                                                                                          
J
ылу чогыла изидип турзын                                                                                                                                                                       
Уредугер эрчимду болзын,                                                        
                                                                                                                                                  
Сукадыгар бек болзын.

-5-чи
класстын балдарына быйан айдадыс, удура слерге кундугис.

— Толо jаш толгондо алтай
улус мынайда айдыжатан:

10 jаштуда ийт

20 тийин

30 бору

40 тоо

50 сый
белек

60 тайак

70 кожур

80
булгуш

90 сокы

100 jымыртка

— Алтай
албаты чыккан кунди 12
jылдын бажында откурип jат. 12 jаш jаан кижиликтин тоозына кирип jатканынын темдеги болoт. Бу байрам онын учун учурлу откурилет.

Тазылду jадык анданбас                                                                                                          
Таш кыртыжы бек
эмей                                                                                                                               
Таайлу
jенду
ундушпас                                                                                                     
Таайынын кууни тын эмей.

Jерсу jадык
анданбас,                                                                                       
                       
Jер кыртыжы бек
эмей                                                                                                         
Jенду таайлу
ундушпас                                                                                     
                                                                 
Jенинин кууни куч
эмей.

Jенимнин чачы аттан
баалу деп, таайы баланын бир
jажы jетсе, саамайынан, чурмежинен, тобозинен чачын торый кезип,
ару боско ороп, айлына аппарат.

-12 jыл откон сонында,
эр-кемине 
jетсе, таайы jенинин сыйын ла чачын келип алзын деп jакарат. Jеени кунду-курезин
тудунып, таайына айылдап келет. Таайы
jенин алкап, чачын табыштырат. Олло ойдо уул балага камчы
сыйлалат, а кыс балага шанмырак.

(камчынын
jаны)Камчынын учуры
коркышту
jаан. Камчы туткан кижи батыр болор, jоон башкарар, мал
айдар, андап-куштап
jурер. Камчы айылда тоордо илилет, jузун-jуур jаманнан, кара
ийденен корулайт.

(Шалтырактын,
шымырактын, шанкынын
jаны)

— Биледе
кыс бала чыкса: ол ырыска суунчиге деп алтай улустар озо чактан бери айдып
келген. Озогыда алтай улустын
jаныла, биледе кыс чыкса jаны чыккан балага jузун башка сыйлар беретен: jаркынду топчы таналар, jараш jинjилер, уркенелер, темир акчалар. Качан бала базып баштаза тыш
кийимине шалтырак тагатан. Шалтырак – ол торт толыкту тере. Ол терени
jинjилерле, акчала,
уркенеле
jарандырат.Алтай улустын айтканыла болзо шалтырак баланы jаман, кара ийденен
корулап
jат. Кызычактар
шалтыракты 8
jашка jетире тузаланат.

-шымырак

-шанкы

-12 jажы толгон  кийнинде
торсыгы тыныган дежер. 12
jаш jаан кижиликтин тоозына кирип jатканынын темдеги.

— онын
учун алтай улус эр-кемине
jеткен баланы алкап, уул балага камчы сыйлап jат. 

-онон
ары байрамды улалтып иркит соокту уулдарды Айанды, Алтынбайды, адаларын Родион
Сергеевич ле Виктор Михайловичти, ара соокту Сунерди ле адазын Виктор
Тобоковичти, кыпчак соокту Сурланды ла адазын Адар Николаевичти  кычырып турус,
изу колчабыжула уткып ийекткр. Адалары камчы сыйлап, алкыжын айдат.

Топшур
согуп
ойнозом                                                                                                                                          
Менин колым
чылабас.                                                                                      
                                                                Кожон чойип
отурзам                                                                                                                          
менин уним ундылбас.

(Урмат
топшурла ойнойт)

Jыламаштар, jинjилер, jалтыркайлар
тизилген                                                                                             
Jараш кыска шанкыны
эне кижи кееркеткен.

-Ары
корзо, ай кеберлу                                                                                                                                              Бери
корзо кун
кеберлу                                                                                                                                   
Ачык-
jарык эрмекту,                                                                                                                                                             
Суу чакпындый каткылу тодош соокту Настяны ла энезин Чейнеш Николаевнаны,
кыпчак соокту Диананы ла энезин Чейнеш Сергеевнаны кычырып турубыс. Энелери
кыстардын чачына шанкыларын тагып, алкап
jат.

(Элина
би
jелейт)   Эмди сости
6-чы класстын балдарына берип турус.

— Быйаным айдадым слер экуге,

Берген
меге
jурумим учун.

Аштабай
оскурген кару энемге,

Ак-jарыкка чыгарган учун.

-Быйан
айдадым кару адамга,

Каруузып,
jажыдып, сууген учун.

Балазып
бисти кабайга
jайкап,

Уйкузы jок тундери учун.

-Будыска
тургузып, азыраган учун,

Бистерге
суунчи, ырыс берген учун.

Слерле
кожо базып уренгенис,

Jаш тужыста ырысту jургенис.

-Кару
адам, кару энем,

Качан да
болзо ырысту
jуругер!

Кара
баштарар кажайганча,

Карыкпай
балдарар суундурип
jуругер.

-Алтай jанла чыккан кунди 12
jылдын бажында
откурип турган болзо, онон ары чыккан кундерер 24
jаштуда, 36, 48, 60,
72, 84
jаштуларда
темдектелет.

— Ас та болзо, калыгыс бар, jаҥдап
салган
jаҥыс бар! Кандый jакшы – jаҥдап jÿргенис.

(Jанар кожон)

Jажарып оскон jаш олон

Jайылып турза jаражын.

Шанкы таккан кыстардын

Тулунын корзо сурлузин.

Кобы jерге отогон

Колы тайдын семизин.

Кара башту уулымга

Камчы сыйлаза jакшызын.

-Сости
келген айылчыларга берип турус.

-Келген
айылчыларга
jаан быйан, бистин байрамга келип турушканарга. Келер
туштажуларга
jетире jакшы болзын. Jjj

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
 • Открытки для любимой доченьки от мамы с признанием в любви
 • Поздравления с днем рождения женщине звонок на телефон бесплатно
 • Открытки с днем студента 25 января фото
 • Поздравление с годовщиной работы в компании картинки
 • Снеговик из ваты открытка