Поздравления на бурятском языке день рождения

НАҺАНАЙ ОЙН БАЯРТА

Милаан, үхибүүнэй 1 жэлтэй болоходо хэлэдэг үреэл

Түмэн хүнэй һүр дараха

Түхэреэн улаан шарайтай,

Мянган хүнэй һүр дараха

Мандаһан улаан шарайтай,

Эрхытэндэ диилдэхэгүй,

Аматанда абтахагүй

Эрын юһэн эрдэм түгэсэһэн

Эрхим һайн хүбүүн болоорой.

Түрэһэн үдэртэ хэрэглэмээр үреэлнүүдһээ

Баяр ехэтэ олон нүхэдтэй болоорой,

Баясхалан ехэтэ амараг ханитай болоорой.

Наранда адли гэрэлтэжэ ябаарай,

Набшаһанда адли һалбаржа ябаарай,

Найр зугаагаар дүүрэн ябаарай,

Наһатай нүхэдөө хүндэлжэ ябаарай.

* * *

Үүрэй сайхые талада угтаарай,

Үеын гансые залуудаа золгоорой.

Аба эжыгээ хүндэлэн ябаарай,

Арад зонтоёо нэгэн ябаарай.

* * *

Үбэр дээрээ үргэһэн

Эжыгээ һанажа ябаарай.

Эжэлтэй нүхэртэй боложо,

Энхэ түрэеэ нэрлүүлээрэй.

Альган дээрээ үргэһэн

Абаяа һанажа ябаарай,

Арадтаа хүндэтэй ябажа

Ашата гуламтаяа нэрлүүлээрэй.

* * *

Солбон шэнги гэрэлтэжэ ябаарай,

Соморлиг шэнги дэлгэржэ ябаарай,

Сог һүлдэтэй мандажа ябаарай,

Солоо сэргэлэн бадаржа ябаарай.

* * *

Зуу хүрэжэ, зубалгын яһанда бү хахаарайш.

* * *

Айдар дүүхэй …!

Хангайн модоной илгардаг

Хабатай һайхан алтан саг,

Зоной магтан хэлсэдэг

Золтой һайхан тарган саг

Өөрөө шэлэжэ түрөө гүш,

Эжэл манай …

Угаа мүшхэн тоолохо

Ууган нютагш …

Эжыншни нангин гуламта

Элдин сагаан …

Иигээд байхадаа,…

Эгээл, юрэдөө, хаанахибши?

Хаанахиш байгыш, хамаагүй,

Хангай түрэл Буряадтаа

Хани нүхэд олонтойш.

Намжаа дуулим намар сагай

Наартай һайхан энэл үдэр

Газар дэлхэй гэшхэжэ,

Гараһан, түрэһэн бэлэйш даа.

Энэл нангин үдэрөөршни,

Эжэл, хани шамайгаа

Арюун, дулаан сэдьхэлһээ

Амаршалнабди, тогтоогыш!

Хэды наһатай болобош даа?

Хэдыш байг лэ, хамаагүй.

Ерэн табатайл гэлсээ һэн.

Арбан табатай хэбэртэй,

Аляа зандаа ябаналши.

Эсэхэ, һуухы мэдэхэгүй

Үсэд нэтэрүү мэргэжэлтэн

Амар заяа байхагүй-

“Ажал”, – гэжэл ябагшаш.

Арад зондоо хэрэгтэй

Али олон ябуулга

Хэды сагтаа үрдижэ

Хэдэг хүмши, гайхалтай.

Энэл зандаа, сэбэрхэн,

Эсэл үгы, хүнгэхэн,

Эжэл олон нүхэдтөө

Эгээл ехэ хүндэтэй,

Хөөрхэн үхи хүүгэдээ

Хүнэй зэргэ болгожо,

Нагасын тэнгэри ехэл юм,

Наһан соогоо хүндэлжэ,

Амар мэндэ, жаргалтай

Ажаһуухаш болтогой!

* * *

Дура сэдьхэл татадаг

Дорюун зантай … !

Хангай дайдын эгээл һайхан –

Хабар, зунай үлхөөн дээрэ

Түби дэлхэйдэ мүндэлһэн

Түрэһэн һайхан үдэрөөртнай

Үнэн сэдьхэлһээ амаршалнабди!

* * *

Ашата Абынгаа

Алдар һайхан нэрые

Олон жэлдэ нэрлүүлжэ,

Омог сарюун ябаналта.

Нангин нэрэ түрыень

Найман зүгөөр үргэжэ,

Арад зоной сэдьхэлдэ

Алтан зула болгоолта.

* * *

Үшөө олон жэлнүүдтэ

Үндэр һайхан заяатай,

Элүүр энхэ, амгалан

Энэ дэлхэй гэшхыта!

* * *

Ядарал гээшые мэдэнгүй

Ямба хүндэ ехэтэй

Ябахатнай болтогой!

Хүшэр, орёо байдал соо

Харгы замаа алдангүй,

Хүнэй дунда жаргалтай

Хүхюун зандаал ябыт даа!

Гэрэл зураг: Наталья Уланова

40 НАҺАНАЙ ОЙН БАЯРТА

Хүндэтэ …

Амаршалнаб шамаяа 40 наһааршни!

“Дүшэтэй хүниие

Дүршэлтэй гэлсэдэг,

Дүршэлтэй хадань

Үрэжэлтэй гэдэг …

Дүшэн наһатан –

Дүүрэн һаналтан”, –

гэжэ поэт дэмы бэшээгүй.

“Дүшэн дээрээ – мүшэн дээрээ”

гараһан һайхан наһандаа һанаһанаа абажа,

һарбайһандаа хүрэжэ ябахыешни хүсэнэб.

Олзо салин элбэгтэй,

Олоной хэрэгтэ урагшатай

Омог дорюун байдалтай

Олон жэлнүүдтэ жаргаарай!

Инаг хайрата…!

Газар дэлхэйдэ хүн бэеэ хүндэлжэ,

Ганса наһанай нангин ойгоо тэмдэглыт!

Үшөөл тэды һаруул һайхан жэлнүүды

Үри бэеын альган дээрэ үнгэргыт!

Ошоһон наһаяа шаналжа, гунигта абтангүй,

Оршолон замбиин бэлэг гэжэ сэгнэгты!

Алтан дэлхэйһээ үргэмжэтэй,

Амар мэндэ, жаргал эдлэн һуугыт даа!!!

50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

Хүндэтэ һанагдаха …

Хүнэй наһанай ябаса гээшэ хэды түргэн байһыень жэл оной ошохо бүри элеэр ойлгогдоно хаш даа. Ойлгонгүй байтарнай 50 наһанаймнай алтан ой хүрэжэ ерэшөөд сугларжа байнабди барандаа. Манайнгаа байдалда түшэг тулгуури, замдамнай залуур болодог дэлгэр һайхан зантай нүхэрнайш. Ажабайдалай орёо зам гаталжа ябахадаа, аба эжынгээ нангин һургаал сахижа, орон нютагаа үргэлсэжэ, ажал хүдэлмэридөө амжалта туйлажа ябанаш. Эрхим һайн нүхэр … , омог нүхэдөөр баян, олзо хэшэгээр элбэг, үри хүүгэдээ үргэжэ, сэдьхэл дүүрэн ябахыешни харахадаа, бидэ нүхэдшни үнэн зүрхэнһөө баярланабди.

5 арба ехэ бэшэ – оройдоол 50.

Талаан бэлигээ хүгжөөхын хаһа!

Наһан залуу, наран эртэл үшөө –

Найрлаха, ажаллаха сагнай урдаал.

Жороо мориной жолоо барижа,

Хатарша хээрэй хазаар барижа,

Түмэн зоной түрүү боложо,

Баяртай, омогтой, олзотой ябыш даа олон жэлдэ!

* * *

50 наһан гээшэмнай

Таатай урин хаһал даа:

Хараалһанаа бэелүүлхэ,

Хахарһанаа халаха.

Һанаһанаа һарбайха,

Һандарһанаа һэльбэхэ.

Иимэ удхатай хаһаартнай

Үнэн зүрхэнһөө амаршалаад,

Аманай баян хэшэгтэй,

Абдар дүүрэн зөөритэй,

Эрдэмэй эрхим бэлигтэй,

Эбтэй олон хүүгэдтэй

Энхэ жаргажа һуугыт даа,

Элүүр сарюун ябыт даа гэжэ хүсэе!

* * *

Аяа хайрата…

Ашата эжынгээ буянгаар

Алтан дэлхэй гэшхэжэ,

Арюун агаараар амилжа,

Аршаан булагаар ундалжа,

Абынгаа һургаалы алдангүй,

Аглаг тоонто нютагтаа

Аха, захатанай тоодо оробош.

Талаантай, жаргалтай,

Нүхэдэйнгөө дунда

Табин наһаяа угтажа байнаш.

Хүл нюсэгэн балшар багаһаа

Хүнэй үгөөр, хүнгэн һэнши.

Зан, абариш хубилаашьегүй-

Зонойл түлөө зандаа ябанаш.

Наһанай харгы хүнгэн бэшэ,

Наадаһаар гансал дабахань бэрхэ.

Эдлэхэ жаргал өөрөө ерэдэггүй,

Элэжэл, эсэжэл гартаа абахаш.

Үбгэд, хүгшэды хүндэлжэ,

Үхибүүд, залуу һүрэгтэ

Үльгэр, жэшээ боложо,

Томорхуу боложо зобонгүй,

Тоомтой, наартай, зан соогоо,

Буряад арадай заншал сахин,

Буян хуряажа, элүүр, энхэ,

Баабайнгаа гуламта бадараажа,

Ашата буурал эжыгээ

Альган дээрээ үргэжэ,

Ашыень харюулхы бодоорой.

Үнэн дээрээ эжыдэш

Үлүүш юумэн хэрэггүй.

Өөрөөл мэндэ ябахыеш

Үдэр бүри мүргэдэг…

Мүшэн доро бэе, наһан

Мүнхэ бэшэ, ойлгоорой.

Үнэн һайхан нэрээ гансал

Үргэн, гамнан ябаарай.

Үри хүүгэдээ энхэрэн,

Гарынь ганзагада, хүлынь дүрөөдэ

Гаргажа, хүргэжэ табяарай.

Наһанай нүхэр ….

Наартай жарган һуугаарай.

Арад зондоо туһатай,

Аха, дүүдээ хүндэтэй,

Амар мэндэ, хүгтэй,

Үндэр наһа наһалжа,

Эжыдээ – хүбүүн, эгэшэдээ – дүү,

Дүүнэртээ – аха, зээнэртээ – ноён,

Нүхэдтөө – нүхэр,

Унажа ябаха моритой,

Угжада хэхэ һүтэй,

Урагшатай, урматай һуугаарай!

* * *

Үдэр бүхэндэ жаргалай һайханиие үзэжэ,

Үглөө бүхэндэ наранай һайханиие хаража,

Үреэлэй һайханиие ходо шагнажа,

Үндэр наһа наһалжа,

Үри хүүгэдтээ туһалжа,

Үетэн нүхэдтөө хүндэтэй,

Үнэр баян һуугыт даа!

* * *

Табин наһанайнгаа дабаан дээрэ

Тамнай гарабат.

Эрдэм, ажалай эршэ соогуур

Эрмэлзэжэ ерэбэт.

Уран һайхан буряад хэлэеэ

Ухаалан шэнжэлнэт.

Арад зонтоёо алхасаа нэгэдүүлэн,

Амжалтаарнь омогорхонот.

Алтан ойнтнай дабаан дээгүүр

Арюун наран туяарна.

Дабаанай саана үшөө дабаан,

Дайдын саана үргэн дайда –

Дабшажал ябыт даа урагшаа!

* * *

Табан үнгын сэсэгүүд

Тала газараа шэмэглэг,

Табин наһанай баяр

Танай наһа шэмэглэг.

Долоон үнгын һолонго

Добо талаяа шэмэглэг,

Далан наһанай жаргал

Танай наһа шэмэглэг.

Найман үнгын сэсэгүүд

Нарата талаяа шэмэглэг,

Наян наһанай баяр

Танай наһа шэмэглэг.

Зургаан үнгын сэсэгүүд

Зуһалан газараа шэмэглэг,

Зуун наһанай жаргал

Танай наһа шэмэглэг.

* * *

Ц-Х. Жамьянова нүхэртөө…

Хори гаран наһандаа

Хуби заяагаа холбоолди.

Үнгэрөөл олон жэлнүүд –

Үндэр набтар хүтэлнүүд.

Наһанай үндэр дабаанда

Нэгэ жэгдээр жүдхөөлди.

Зоной жиирээр ябажа,

Жаран наһаяа хүсэбэлши.

“Бүлын жаргал гээшэ

Бэе бэеэ хүлеэхэ” –

Нангин энэ һургаалые

Наһан соогоо сахяалди.

Эды олон жэлнүүд соо

Элдэб үенүүд үнгэрөө.

Хүндэ хүшэр сагуудшье

Хүрдэ шэнгеэр эрьелдээ.

Хорбоо юртэмсын хогоосони

Хоюуландаа үзөөбди, зүгөөр

Сэдьхэл гээшэ хомхой даа:

Саашань хүрөө гэхэгүйш.

Дуранай арюун дэльбэхэн

Дорюун хөөрхэн ашанараа

Дэлхэйн дэнзэ шэнгеэр

Дэмы бэшэ һананабди.

Али нэгэеэ орхижо,

Алтан дэлхэйһээ холодонгүй,

Ашанараа айл болготороо,

Амиды мэндэ ябаһайбди.

* * *

Баруун таладаа

Бурхан сахюусатай,

Зүүн таладаа

Зонхобо бурхантай,

Орой дээрээ

Одо заяатай,

Һүнэшэгүй һүлдэтэй,

Буурашагүй буянтай,

Даашагүй даллагатай,

Дабашагүй хэшэгтэй,

Тэнгэриһээ тэдхэмжэтэй,

Үлгэн дайдаһаа

Үргэмжэтэй

Ябахатнай болтогой!

* * *

Аха захатамнай хэтэдээ

Арадтаа хүндэтэй ябыт даа.

Зол заяатай, амар амгалан

Элүүр энхэ һуугыт даа!

Үтэлһэн тэмдэг шарайдаа

Үгыл зандаа һуугарайт.

Зугаатай, сэсэн ахамнай,

Зуугаадтай болотороо жаргаарайт!

Танайнгаа хэшэг буяниие эдлэжэ, һайхан абари зангыетнай, ухаатай зүбшэл заабаринуудыетнай сэгнэн хододоо ябадаг үхибүүдтнай ута наһа, удаан жаргал, элүүр мэндые хүсэнэ.

* * *

Газар дэлхэйдэ хүн бэеэ хүндэлжэ,

Ганса наһанай нангин ойгоо тэмдэглыт!

Үшөөл тэды һаруул һайхан жэлнүүды

Үри бэеын альган дээрэ үнгэргыт!

Ошоһон наһаяа шаналжа, гунигта абтангүй

Оршолон Замбиин бэлэг гэжэ сэгнэгты!

Алтан дэлхэйһээ үргэмжэтэй

Амар мэндэ, жаргал эдлэн һуугыт даа!

* * *

Һаруул бодолтой,

Һайхан һанаатай,

Сэсэн үгэтэй,

Сэбэр сэдьхэлтэй,

Наартай, зугаатай,

Налгай жаргалтай,

Элбэг баян,

Элүүр мэндэ,

Энхэ амгалан

Ажаһуухатнай болтогой.

* * *

Аба, эжы хоёройнгоо

Алтан шэнги һургаал дагажа,

Ашата хэрэгынь үргэлжэлүүлжэ,

Алдарта нэрыень нэрлүүлжэ,

Аха эгэшэнэрээ дахажа,

Арадаа дүүнэрээ дахуулжа,

Һайхан заншалаа золгуулан

Ябыт даа!

60 НАҺАНАЙ ОЙДО

Хүндэтэ манай эжымнай,

Хайрата һайхан теэбиимнай,

Хүрьһэтэ алтан дэлхэй дээрэ,

Хүхэ номин огторгой доро

Хүжэ шэнги агаараар амилжа,

Хүбүү, басагадаа,

Аша, гуша, зээнэрээ баясуулан,

Үшөөл олон жэлдэ

Хүл хүнгэн ябыт даа.

* * *

Үлгэн һайхан тоонто дайдадаа

Үлгын дууе шагнан тэнжээт.

Элдин дэлюун энхэ тайгадаа

Эрын соло эдлээт.

Ошоһон жэлнүүд эрьен ерэжэ,

Ойндотнай һэргэн дуулана.

Үндэр наһанай табсан

Үзэгдэжэл эхилбэ гээшэ ха.

Үзэһэн хараһанаа, ажалай соло

Үндэжэ ябаһан үхибүүдтээ

Үгэлэн хэлэжэ ябыт даа.

Зоной хэрэгтэ бэеэ үгөөлта,

Зориг түгэлдэр энэ хүрөөлта,

Хүндэ ажалһаа зүрхэ алдаагүйт,

Хүсөө гамнаагүйт, эсээ сусаагүйт.

Жара наһанай жаргалда хүрэбэт,

Жаргалтай хаһа танда ерэбэ.

Гол угаа дамжуулха,

Гуламта сахиха хүбүүдээрээ,

Уян нугархай,

Урин сэбэр басагадаараа

Омогорхожо, баярлажа,

Олон жэлдэ омог дорюун һуугыт даа.

* * *

Аба эжын буян хэшэгтэй,

Ая гангаар анхилһан,

Амгалан тэнюун,

Аглаг … нютагта

Аажам тэнюун

Энхэ тайбан … сагта

Энэ дэлхэйдэ хүмүүнэй нэрэ олоолта.

* * *

«Эрдэм бэлиг – эрхим баян» – гэһэн

Элинсэгэймнай үгэ бии юм.

Арад зоной дунда ажалай үргэн замые

Алдар нэрэтэйгээр эдлээлта.

Мүнөөдэр, танайнгаа 60 наһанай ойн баярай үдэртэ,

Манай зүгһөө хэлэхэ үреэл иимэ байна:

Он жэлэй ошохо бүри

Омог дорюун зандаа,

Һара, жэлэй ошохо бүри

Һайхан сарюун зандаа,

Үдэр бүри жаргал үзэжэ,

Буянгаа эдлэжэ,

Үшөөл олон жэлнүүдтэ

Ара үбэрөөрөө, аша зээнэрээ тойруулан,

Сээжэ һонор, сэдьхэл арюун,

Ута наһатай, удаан жаргалтай

Һуухыетнай хүсэнэбди!

* * *

Жара наһанайтнай жабхаланта наран

Жалгын оройдо жарган мандаба –

Хэмжүүртэ жэлнүүдэй хэтын жаргал хэлбын эрьебэ.

Залуу нүхэдтөө дүршэлөө залгуулжа,

Залиршагүй мэндэ ябагты!

Ажалша зоной ажал хэрэгтэ

Анхарал золтой ажаһуугты!

* * *

Жороо мориной жолоо барижа,

Олон зоной ударидагша боложо,

Гараа холотороо ажал хэжэ,

Жаран наһанайнай жаргалда хүрэбэт.

Дэмбэрэлтэ һайхан энэ үдэрөөртнай

Доро дохин халуунаар амаршалаад,

Зудгүй газарта зуһажа,

Зоболонгүй газарта жаргажа,

Үри хүүгэдтээ үргүүлжэ,

Газаагаа гайгүй,

Гэртээ гэнэгүй

Үдэр бүри үнэтэй үгэ шагнажа,

Наранай толон соо

Наһанай үндэрые дабажа,

Ябахатнай болтогой!

* * *

Түрэһэн һайхан тоонтодоо,

Сэлгеэ номин нютагтаа,

Ажалдаашье, албандаашье,

ажабайдалдаашье

Амаралта гэжэ мэдээгүй,

Арад зонойнгоо дэмжэлгээр

Амжалтатай һайн хүдэлжэ,

Олон жэлэй һубаряан соогуур

Олоной түлөө оролдожо,

Онсо габьяагаа гаргажа,

Олон түмэндэ хүндэтэй болоот!

Һайхан … нүхэртэеэ

… баатар хүбүүдые,

… дангина басагадые

Үргэжэ, һургажа, хүмүүжүүлжэ,

Хүлыень дүрөөдэ,

Гарыень ганзагада хүргөөд,

Гэр бүлэ болгожо түбхинүүлээд,

… һайхан аша, зээнэрые

Үргэн дороо бөөмэйлжэ,

Үбдэг дээрээ үргэнэт!

* * *

Һүнэшэгүй һүлдэтэй,

Зайлашагүй заяатай,

Даашагүй далгатай,

Дабашагүй хэшэгтэй,

Буурашагүй буянтай,

Мүнхэ нэрэтэй,

Мүнгэн жолоотой

Ябахатнай болтогой!

– гэжэ үреэнэбди!

* * *

Хүрьһэтэ дэлхэйдэ

Хүн боложо түрөөд,

Хүмүүн бэеэ хүсөөд,

Хүлэгэй туруунһаа таһарангүй,

Хүнэй хүбүүдһээ дутангүй,

Һургуули һудар үсэдөөр үзэжэ,

Һураһанаа һургаал болгожо,

Дуулаһанаа дүршэл болгожо,

Альгаа холотороо,

Ажал хэжэ,

Хүлһөө гоожотороо,

Хүдэлмэри хэжэ,

Хүн бэеэ хүдэржөөлта.

Оролдожо ябаһыетнай

Олон зомнай сэгнэдэг.

Нэтэрүүгээр хүдэлһыетнай

Наһатайшүүлнай дурдадаг.

Аглаг дэлхэйдэ

Түрэһэн үдэрөөртнай,

Жаран наһаартнай.

Амаршалаял даа танаа

Уг гарбалайнгаа

Ургахые харагты.

Үри бэеынгээ

Үнэржэхые харагты.

Үхэр малайнгаа

Үдэхые харагты,

Үлэһэн наһандаа

Үлзытэй ябагты.

* * *

Хүрьһэтэ алтан дэлхэй дээрэ,

Хүхэ мүнхэ огторгойн наран доро

Үри хүүгэдээ үргэжэ,

Үндэр наһатай болобот.

Сэсэг ногоон дайдадаа

Сэдьхэн дуулажа ябыт даа!

Аялга хонгёо энэ замдаа

Аятай зугаатай хододоо ябыт даа!

Буряад дуунайнгаа аялга

Баяртай золтой хододоо

Нүхэд, зонойнгоо дунда

Хүхюутэй дуулажа ябыт даа!

Харахада шарайтнай залуу зандаа,

Шандааһантнай шанга зандаа,

Нарата олон жэлнүүдтэ

Амар амгалан ажаһуугты!

Жаран жэлэй жаргал эдлэжэ,

Наян жэлэй найр үзэжэ ябагты!

* * *

Жаргалта 60 наһанайтнай

Жабхаланта түгэс ойгоортнай,

Дуран сэдьхэлэйнгээ оёорһоо

Доро дохин амаршалнабди.

Ажал дээрээ амжалтатай,

Арад зондоо суутай,

Хүдэлмэри дээрээ урагшатай,

Хүндэтэй солотой ябаналта.

Бэрхэтэй хүшэр жэлнүүдтэ,

Бэлигтэй зоригтой ажаллажа,

Түрэл нютагайнгаа байдалые,

Түбхинүүлэн арьбажуулалсаалта.

Арадай түлөө оролдоһонтнай,

Аша буян болохол,

Бүгэдын хэрэгтэ хабаадаһантнай

Буян хэшэг болохол.

Түлижэ байһан галтнай

Түмэн жэлдэ бадараг лэ,

Байрлажа һууһан гэртнай

Бадма сэсэгээр дэлгэрэг лэ.

Үргэн сагаан нютагтаа

Үри хүүгэдтээ үргүүлжэ,

Ута наһа наһалжа,

Удаан жаргажа һуухатнай болтогой!

65 НАҺАНАЙ ОЙДО

Жаргал түгэс мүнөөдэрэй оршомдо

Жаран табан наһанайтнай

мүндэлһэниинь һайхан.

Сэсэгэй баглаашуу арюухан баяраар

Сэдьхэлэй оёорһоо амаршалнабди!

Наһанайтнай харгы зам

Найдамтай зохидоор зурыгаал,

Наһаараа хэһэн ажалдатнай

Талаан бэлигтнай тодороол!

Жаран табанайнгаа дабаае дабан,

Жаргал тэгшэ, үнэр баян ябаналта,

Урдатнай үшөөл олон дабаан бии.

Наһанайнгаа найдамтай нүхэртэй

Налайжа тэдэниие дабахалта!

Үглөө бүри наранай гарахые угтажа,

Үдэр бүри үреэлэй һайханиие дуулажа,

Үшөөл олон жэлдэ жарган

ажаһуухыетнай үреэнэбди!

* * *

Үргэн дэлхэйһээ үргэмжэтэй,

Үндэр тэнгэриһээ үршөөлтэй,

Эртын наранһаа эмнэ абажа,

Эхэ газарһаа хүсэ абажа,

Гай гашалан үзэнгүй,

Гэр бүлэдөө жаргалтай,

Зээ гушануудаа хаража,

Сагай хүшэртэ дарагдангүй

Ажаһуухатнай болтогой!

70 НАҺАНАЙ ОЙДО

Эрхим хүндэтэ …

Балшар наhандаа наадаhан

Һааритайхан жэлнүүдээ

Һанан, hанан hууналта.

Залуу гүлмэр наhандаа

Залхуурангуй оролдожо,

Оёдолшоной мэргэжэлы

Одоол өөрөө шудалаат.

Уран гарайтнай бэлиг

Угай танай шанар лэ,

Оёhон булган малгайнууд

Олон зонии шэмэглээ.

Аяа хайрата нүхэрөө

Альган дээрээ үргэжэ,

Далан табанайнь дабаае

Дабажа гараhан буянтайт.

… … шарай харыт,

Сэбэр гээшэнь гайхалтай!

Сээжынь ухаан, бодолнуудай

Һонор гээшэнь гайхалтай !

Хүндэлэн үлэгшэд:

* * *

Долоон үнгын һолонго

Добо талые шэмэглэг лэ,

Далан наһанай жаргал,

Танай наһа шэмэглэг лэ.

Үлзы һайхан нютагтаа

Аша зээнэрэйнгээ дунда

Сээжэ дүүрэн, сэнгүү

Сэдьхэл дүүрэн, золтой

Дуу домогтой,

Зугаа найртай,

Гасалан гашуудал үзэнгүй,

Хүл хүнгэн, амгалан тэнюун

Ажаһуухатнай болтогой!

75 НАҺАНАЙ ОЙДО

Алтан дэлхэй дээрэ мүндэлһөөртнай,

Агууехэ 75 наһанайтнай ойн баяраар

Үнэн зүрхэнһөө халуунаар амаршалжа,

Үлзы хэшэг, элүүр энхэ,

Ута наһатай, удаан жаргалтай,

Урагшаа һанаатай, урма зоригтой

Ажаһуухыетнай хүсэнэбди.

Аша зээнэрээ үргэлсэжэ,

Үри хүүгэдтээ туһатай,

Үндэр наһа наһалжа,

Бурхантай, буянтай,

Бултанда хэрэгтэй

Ажаһуухатнай болтогой!

* * *

Ашата һайхан Абамнай,

Алтан дэлхэйдэ мүндэлһөөр

Дорюун омог зандаа

Далан табаяа хүрэбэт.

Алтан дэлхэйн жама ёһоор

Айл бүлэ боложо,

Эелдэр дүрбэн хүүгэдэйнгээ

Эсэгэ боложо жаргаат.

Албан хэрэгтээ оролдосотой нарин,

Арюун сэхэ хододоо хүдэлөөд,

Анда нүхэдтөө хүндэтэй ямбатай,

Алтан үреэлээ хэлэжэ,

Амар жаргал эдлыт даа.

Үри хүүгэдэйнгээ, аша

зээнэрэйнгээ зула боложо,

Үеынгөө нүхэрэй түшэг боложо,

Үшөөл олон жэлдэ үбшэ зоболонгүй,

Үлзы жаргалтай һуугыт даа.

Үендөө хүрэһэн үхибүүндэ

(Ашата аба эжыгээ)

Аба эжыгээ, аханараа (эгэшэнэрээ)

Аһан ехээр баясуулжа,

Алтан дэлхэйдэ мүндэлһөөр

Үендөө хүрэбэш,

Жэлтэй болобош,

Амаршалнабди үнэн зүрхэнһөө.

Үдэр бүри үндыжэ,

Һара бүри һархайжа,

Жэл бүри жэрбыжэ, (ербыжэ)

Аажам даруу зантай

Арюухан дангина болоорой.

(Абарга баатар болоорой).

Урдахи юумэеэ ухамайлха

Ухаатай басаган (хүбүүн) болоорой.

Сэдьхэл зориг һайтай

Сэсэн хүүхэн (хүбүүн) болоорой.

Тэнхээ тамир һайтай,

Элүүр энхэ бэетэй

Түрэһэн эхэ эсэгэдээ

Түрэл гарал, садандаа

Түшэг тулга болохоор

Эхэнэрэй (эрын) дээжэ

Эрхим басаган (хүбүүн) болоорой!

Цырен-Ханда ЖАМЬЯНОВА, 2008 он

40

Амаршалаял даа 40 наһааршни.

Үреэлэел даа үнэн зүрхэнһөө.

Һүнэшэгүй һүлдэтэй,

Буурашагүй буянтай,

Зайлашагүй заяатай,

Даашагүй даллагатай,

Дабашагүй хэшэгтэй,

Мүнхэ нэрэтэй,

Мүнгэн жолоотой

Ябахашни болтогой!

40

Амаршалнабди та хоёроо

Үнэн зүрхэнһөө

Түрэһэн үдэрөөртнай

Дүшэн наһаартнай!

Үргэһэнөө хүн болгожо,

Үдхэһэнөө мал болгожо,

Газаагаа гайгүй,

Гэртээ гэнэгүй

Ошоходоо – олзотой,

Гарахадаа – ганзагатай,

Уулзахадаа – урагшатай,

Бии бэлигтэй,

Дүүрэн хэшэгтэй,

Дүрбэн тэгшэ жаргалтай

Ябахатнай болтогой! –

гэжэ үреэнэбди.

Цырен-Ханда ЖАМЬЯНОВА

50

Ажабайдалай тэнсүүри – алтан ойгооршни,

Табин наһанайш түрэһэн үдэрөөр.

Тоонто нютагһаа тамир нэмэжэ,

Хүдөө нютагһаа хүсэ абажа,

Аюул тодхоргүй, аза жаргалтай,

Үбшэ зоболонгүй, элүүр энхэ,

Һарбайһанаа абажа,

Һанаһанаа хүсээжэ,

Хазаһанаа таһалжа,

Хэлһэнээ бүтээжэ,

Зориһондоо хүрэжэ

Ябахашни болтогой! — гэжэ үреэнэбди.

50

Тэбхэр табин наһаншни –

Табин үндэр дабаан.

Ажал, баяр тэмсэлэй

Аяар үндэр Саяан.

Хүтэл дабаад харахада,

Баһал саанань хүтэл лэ.

Тэрэниие дабаад гарахада,

Үшөө нэгэн дүтэлнэ.

Залгаа олон дабаатай

Заяата наһанайнгаа замаар

Дорюун, сарюун зандаа

Дам саашаа дабшыш даа

50

Орохо ордон гэртэй,

Хүлөө тээхэ унаатай,

Баян бүдүүн байдалтай,

Хүсэд дүүрэн жаргалтай

Бата найдамтай бүлэ

Болоһондотнай баясанабди.

Таби наһан гээшэмнай

Тарган зөөритэ тахяа гэдэг:

Олоһоноо олошоруулдаг,

Олзоёо зөөри болгодог,

Өөрөөшье эдлэхэгүй һаа,

Үри хүүгэдтээ үлөөдэг.

Үтэлхэ хүгшэрхэ үедэтнай

Үргэхэ һайхан үринэр бии.

Хада ууладал түшэглэхэ

Табан хушуун малтай,

Хүндэтэй түрэл гарал бии.

Түгшүү, ядаха сагтатнай

Тулгалха үетэн нүхэд бии.

Ажабайдалдатнай дэмжэхэ

Аха нүхэд баһал бии.

Олоной зэргэдэ ябаха

Одо заяан танда бии.

Оролдожо ябаһыетнай сэгнэхэ

Огторгойн олон бурхад бии.

Энэ наһандаа жаргаха

Эхэ эсэгынтнай буян бии.

Хүнэй наһанда хэрэгтэй

Хамаг юумэн танда бии.

Амаршалнабди таанадаа

Алтан ойгоортнай,

Зээнэрээрээ зэлэ татуулжа,

Зэргэеэ олон болгожо,

Юртэмсын гурбан зөөлэнөөр

Үри бэедээ үргүүлжэ,

Үглөө бүри наранай

Һайханиие хаража,

Үдэр бүри жаргалай

Һайханиие үзэжэ,

Һуухатнай болтогой!

50

Тэбхэр 50 наһанайнь

Түрэһэн үдэрөөр

Амаршалнабди үнэн зүрхэнһөө.

Эбтэй түнжэн зангаараа

Энэл зандаа сарюухан,

Хүбүүдээ хүн болгожо,

Амтатайхан ашанараар

Ара үбэрөө тойруулжа,

Наранай толо хаража,

Наһанай үндэрые дабажа

Ябахатнай болтогой!

Гэжэ үреэнэбди.

Тэбхэр табин наһаартнай,

Тэгшэ һайхан ойгоортнай

Танаа амаршалхаа ерээлди.

Таби наһанайтнай табсанһаа

Тойрожо харая гэдэргээ.

Угаа уһанда хаяагүйт,

Гарбалаа газарта булаагүйт,

Түрэл гаралаа нэгэдүүлжэ,

Аха дүүгээ мэдүүлжэ,

Хододоо тэдэнээ хүндэлжэ,

Ябадаг һайхан заншалтайт.

Олон жэлдэ нэтэрүүгээр

Оролдожо хүдэлөөд лэ,

Өөрын ордон байратай,

Орохо гэртэй болоолта.

Эхэ эсэгын буянгаар,

Эрхим нүхэдэй дэмжэлгээр,

Орон нютагайнгаа

Үргэмжөөр

Олоной зэргэдэ ябанат даа.

Энэл зандаа сэбэрхэн,

Сэсэг мэтэ хангалхан

Наһанай, ажалай дабаае

Найдамтайгаар дабшыт даа.

50

Бултандамнай хайратай,

Тон дуратайхан дүүмнай

Табин наһаяа гүйсэшэбэш.

Аха, эгэшэ, дүүнэршни –

Абын олон үринэр

Алтан энэ ойгооршни

Амаршалнабди шамайгаа.

Энэл зандаа арюухан,

Сэсэг мэтэ хангалхан

Наһанай, ажалай дабаае

Найдамтайгаар дабшажа,

Зээнэрээр зэлэ татуулжа,

Ашанараар олон боложо,

Үлгэн дэлхэйдээ жаргалтай,

Үргэн зондоо хүндэтэй,

Наһатанай дунда налархай,

Үбгэд зонһоо үреэлтэй,

Олоной түлөө оролдожо,

Ошо, дүлэ сасаржа,

Зоной түлөө зорижо,

Зула шэнгеэр бадаржа,

Золтой ябахашни болтогой!

Цырен-Ханда ЖАМЬЯНОВА

55

Ара үбэрөөрөө

Аша зээнэрээ тойруулаад,

Хүндэтэ хүгшэн эжы,

Нагаса эжы гүүлэжэ,

Нара ногоо татуулжа,

Наһанайнгаа амаралтада

Гараха болошоод байналши.

Энэл зандаа сарюухан,

Сэдьхэл бодолоор арюухан,

Бохир тохир болонгүй,

Хэлтэр ялтар гэнгүй,

Наранай толо хаража,

Наһанай үдэрые дабажа,

Ута наһатай, удаан жаргалтай

Һуухашни болтогой!

55 наһан

Наһанайшни нэгэ табсангаар,

55 жэлэйшни ойгоор!

Эхэ хүнэй һайхан

Юһэн эрдэм эдлэжэ,

Хамагые тэгшэлэн багтаажа,

Хайра, хүндэ хэшэеэжэ,

Нягта налгай хэбээрээ,

Урихан, түбшэн зангаараа

Үри бэеын энхэрэлтэй,

Үнэн нүхэдэй үргэмжэтэй,

Наһатанһаа үреэлтэй,

Нарата юртэмсэдэ буянтай.

Наранай толо хаража,

Наһанай үндэрые дабажа,

Найртаа налайжа,

Хоймортоо хотойжо,

Һуухашни болтогой! –

гэжэ үреэнэбди.

Цырен-Ханда ЖАМЬЯНОВА

60

Жаран наһанайнгаа

Жаргал эдлэжэ,

Хоймортоо хотойжо,

Найртаа налайжа

Һуунат даа.

Баруун һайхан таладаа

Бурхан багша һахюултай,

Зүүн һайхан таладаа

Зонхобо бурхан түшэгтэй,

Ара талаһаа

Абида бурханай анхаралтай,

Дээрэһээ

Дэмшэг бурханай дэмбэрэлтэй,

Орой дээрээ

Ошор Ваани Отошотой,

Одон шэнгеэр яларжа,

Ошон шэнгеэр сасаржа,

Зула шэнгеэр бадаржа,

Буянгаа эдлэжэ,

Бурхадтаа зальбаржа,

Һуухатнай болтогой! –

гэжэ үреэнэбди.

60

Амаршалнабди танаа,

Жаран наһаартнай, түрэһэн үдэрөөртнай.

Хүндэ ехэтэ хоймор таладатнай

Хонгшим Бодисада бурхан сагуужа,

Хамагын сайханиие үршөөн байхань болтогой!

Баруун һайхан таладатнай

Бадмасамбава бэеэрээ заларжа,

Боди хутаг үйлэдэн байхань болтогой!

Зүүн дэлгэр таладатнай

Зонхобо бурхан морилжо,

Һабаар дүүрэн хэшэг буян

Халяан байхань болтогой!

Үүдэн таладатнай

Үүлэнэй саанаһаа бултайһан,

Наран шэнги яларһан,

Очирвани бурхан мууе саража,

Һайниие оруулжа байхань болтогой!

Цырен-Ханда ЖАМЬЯНОВА

80

Наян наһаартнай –

Эрдэни зэндэмэни ойгоортнай.

Ная наһа хүрөөд,

Найртаа налайжа,

Хоймортоо хотойжо,

Үри бэеынгээ

Үнэр баяниие хаража,

Эдеэнэй зөөлэнөөр

Хотоёо эльбүүлжэ,

Унтариин зөөлэнөөр

Бэеэ жэгнүүлжэ,

Үгын зөөлэнөөр

Сэдьхэлээ баясуулжа,

Бурхандаа зальбаржа,

Буянгаа эдлэжэ һууналта.

Ерэ наһа хүрөөд,

Ербыжэ ябахатнай болтогой!

Зуун наһа наһалаад,

Зула шэнгэер

Бадаржа һуухатнай болтогой!

Цырен-Ханда ЖАМЬЯНОВА

Дүүхэн Доржо-Хандын 40 наһанда

Дүрбэн арба – дүшэ

Дүтэшье, холошье бэшэ

Дунда зэргын наһанай

Дүүрэн хэшэгтэй дабаанда

Дүтэхэн хүрэжэ ерэбэш,

Дүүхэн минии Доржо-Ханда.

Дара-Эхын юрөөлөөр

Дүшэн хоёр наһандаа

Алтан энэ дэлхэй дээрэ

Амилжа ябаха жаргал

Ашата һайхан эжымнай

Анха түрүүн бэлэглээл!

Эжы, абын буянгаар

Энэ дэлхэйн жама ёһоор

Ажабайдалшни һалбараал.

Айдар залуу наһандаа

Амраг нүхэрөө золгожо,

Уг гарбалаа залгажа,

Үри хүүгэдтэй болоош.

Дүшэтэйшье болоо һаа,

Дорюун минии Доржуудай,

Дүүхэн балшар шэнгеэр

Досоомни хододоо һанагданаш.

Ханда Сандаковна Доржиева,
40 жэлэй туршада Яруунын аймагай Үльдэргын һургуулида
физикэ зааһан, багшын ажалай ветеран

Поздравления с Днем Рождения на бурятском языке

***

Хүрээлээд гэрээрээ ороо, эцэст нь үнэндээ танд баярлалаа.

***

Хүрээлээд гэрээрээ ороо, өдөр тутамд баярлуулах гэж байна.

***

Бурханхайрханаар сэтгэлд хөгжүүлэх гэж байгаа хүмүүсийн тухай хүрээлээд гэрээрээ ороо.

***

Сайн сайхан хөдөө амжилтын өдөрт гэрээрээ ороо.

***

Анхны тухайн хүнтэйгээ найзуудад таалагдаж, гэрээрээ ороо.

***

Хүүхдүүдийг хайрладаг гэрээрээ ороо, тэдний зоригийг сонирхоно.

***

Байгалийн өдөрт гэрээрээ ороо, тэднийг бурханхайрханаар сэтгэлд хөгжүүлэх гэж байна.

***

Өрнөхөдтөнгөөс бүхэлд таныг магтана, бурханхайрханаар хандахыг хүсье.

***

Жаргалантай болон өвөрмонголын амьдралд бурханхайрханы тусахаар хүүхдүүдийг хангах гэж байгаа хүмүүс танд баярлалаа.

***

Жаргалантай хөдөө амжилтын тусахаар гэрээрээ ороо, энэ нь танд хөгжөөнөөсөө түргэн шуурхай.

***

Хүүхдүүдийнхээ амьдралыг бидний зүйлс магтахаар хамтдаа санал болгох хэрэгтэй. Хүрээлээд гэрээрээ ороо!

***

Урра! Үнэни гэрээрээ ороо, хүүхдийн нарандаа сэргээнээрэй!

***

Хүрээлээд эрхээ гэрээрээ ороо, багануудын зорилго болоо.

***

Баярын өдрийгээр ярьдаг гэрээрээ ороо, хүүхдүүдийг бага зүйлээрээ магтах уу.

***

Эрхэмдээ гэрээрээ ороо, болороонуудаа баярлуулах уу.

***

Сайхан сар дугаарын баярын өдрийнд гэрээрээ ороо, үрэх гэрээгээрээ сонголтоо хийж сэтгэлд хөгжүүлэх уу.

***

Үргэлж ярьдаг гэрээрээ ороо, амьдралын хамгийн сайхан хэрэглэгчээр хүүхдүүдийг бэлдэх уу.

***

Санаа зовох гэрээрээ ороо, ээждийн урьдчилсан эхнэрүүдэд мэдээлэх уу.

***

Баярын өдрийгээрээ гэрээрээ ороо, хүүхдүүдийг тавих уу.

***

Сайхан гэрээрээ ороо, болороонуудаа баярлуулах уу.

***

Баярын өдрийнд гэрээрээ ороо, хүүхдүүдийнхээ сэтгэлд хөгжүүлэх уу.

***

Амьдралын хамгийн сайхан өдрийгээрээ гэрээрээ ороо, бүхэлд хүүхдүүдийг бэлэглэх уу.

***

Шинэ жилийн баярын өдрийнд гэрээрээ ороо, хүүхдүүдийнхээ зорилго болоо.

***

Баярын мэндийн өдрийнд гэрээрээ ороо, хүүхдүүдийг баярлуулах уу.

***

Өдрийн бүхэнд гэрээрээ ороо, хүүхдүүдийг магтах уу.

***

Өдрийн бүхэнд гэрээрээ ороо, хүүхдүүдийнхээ зорилго болоо.

***

Сайхан сар дугаарын баярын өдрийнд гэрээрээ ороо, хүүхдүүдийг сургах уу.

***

Баярын өдрийнд гэрээрээ ороо, хүүхдүүдийг баярлуулах уу.

***

Хүрээлээд эрхээ гэрээрээ ороо, үзэгчдийн төлөө хоцрох уу.

***

Баярын өдрийнд гэрээрээ ороо, хүүхдүүдийнхээ зорилго болоо.

***

Үргэлж ярьдаг гэрээрээ ороо, хүүхдүүдийнхээ сэтгэлд хөгжүүлэх уу.

***

Амьдралын хамгийн сайхан өдрийнд гэрээрээ ороо, бүхэлд хүүхдүүдийг бэлэглэх уу.

***

Болорооны өдрийнд гэрээрээ ороо, болороонуудынхаа баярлуулах уу.

***

Урьдчилан хүүхдүүдийг хүргэж өгөх гэрээрээ ороо, тэдэнд өнгөрсөн амьдралынд тунхаглал хэрэгтэй байхыг санаарай.

***

Поздравления с Днем Рождения: На других языках

НАҺАНАЙ ОЙН БАЯРТА

Милаан, үхибүүнэй 1 жэлтэй болоходо хэлэдэг үреэл

Түмэн хүнэй һүр дараха

Түхэреэн улаан шарайтай,

Мянган хүнэй һүр дараха

Мандаһан улаан шарайтай,

Эрхытэндэ диилдэхэгүй,

Аматанда абтахагүй

Эрын юһэн эрдэм түгэсэһэн

Эрхим һайн хүбүүн болоорой.

Түрэһэн үдэртэ хэрэглэмээр үреэлнүүдһээ

Баяр ехэтэ олон нүхэдтэй болоорой,

Баясхалан ехэтэ амараг ханитай болоорой.

Наранда адли гэрэлтэжэ ябаарай,

Набшаһанда адли һалбаржа ябаарай,

Найр зугаагаар дүүрэн ябаарай,

Наһатай нүхэдөө хүндэлжэ ябаарай.

* * *

Үүрэй сайхые талада угтаарай,

Үеын гансые залуудаа золгоорой.

Аба эжыгээ хүндэлэн ябаарай,

Арад зонтоёо нэгэн ябаарай.

* * *

Үбэр дээрээ үргэһэн

Эжыгээ һанажа ябаарай.

Эжэлтэй нүхэртэй боложо,

Энхэ түрэеэ нэрлүүлээрэй.

Альган дээрээ үргэһэн

Абаяа һанажа ябаарай,

Арадтаа хүндэтэй ябажа

Ашата гуламтаяа нэрлүүлээрэй.

* * *

Солбон шэнги гэрэлтэжэ ябаарай,

Соморлиг шэнги дэлгэржэ ябаарай,

Сог һүлдэтэй мандажа ябаарай,

Солоо сэргэлэн бадаржа ябаарай.

* * *

Зуу хүрэжэ, зубалгын яһанда бү хахаарайш.

* * *

Айдар дүүхэй …!

Хангайн модоной илгардаг

Хабатай һайхан алтан саг,

Зоной магтан хэлсэдэг

Золтой һайхан тарган саг

Өөрөө шэлэжэ түрөө гүш,

Эжэл манай …

Угаа мүшхэн тоолохо

Ууган нютагш …

Эжыншни нангин гуламта

Элдин сагаан …

Иигээд байхадаа,…

Эгээл, юрэдөө, хаанахибши?

Хаанахиш байгыш, хамаагүй,

Хангай түрэл Буряадтаа

Хани нүхэд олонтойш.

Намжаа дуулим намар сагай

Наартай һайхан энэл үдэр

Газар дэлхэй гэшхэжэ,

Гараһан, түрэһэн бэлэйш даа.

Энэл нангин үдэрөөршни,

Эжэл, хани шамайгаа

Арюун, дулаан сэдьхэлһээ

Амаршалнабди, тогтоогыш!

Хэды наһатай болобош даа?

Хэдыш байг лэ, хамаагүй.

Ерэн табатайл гэлсээ һэн.

Арбан табатай хэбэртэй,

Аляа зандаа ябаналши.

Эсэхэ, һуухы мэдэхэгүй

Үсэд нэтэрүү мэргэжэлтэн

Амар заяа байхагүй-

“Ажал”, – гэжэл ябагшаш.

Арад зондоо хэрэгтэй

Али олон ябуулга

Хэды сагтаа үрдижэ

Хэдэг хүмши, гайхалтай.

Энэл зандаа, сэбэрхэн,

Эсэл үгы, хүнгэхэн,

Эжэл олон нүхэдтөө

Эгээл ехэ хүндэтэй,

Хөөрхэн үхи хүүгэдээ

Хүнэй зэргэ болгожо,

Нагасын тэнгэри ехэл юм,

Наһан соогоо хүндэлжэ,

Амар мэндэ, жаргалтай

Ажаһуухаш болтогой!

* * *

Дура сэдьхэл татадаг

Дорюун зантай … !

Хангай дайдын эгээл һайхан –

Хабар, зунай үлхөөн дээрэ

Түби дэлхэйдэ мүндэлһэн

Түрэһэн һайхан үдэрөөртнай

Үнэн сэдьхэлһээ амаршалнабди!

* * *

Ашата Абынгаа

Алдар һайхан нэрые

Олон жэлдэ нэрлүүлжэ,

Омог сарюун ябаналта.

Нангин нэрэ түрыень

Найман зүгөөр үргэжэ,

Арад зоной сэдьхэлдэ

Алтан зула болгоолта.

* * *

Үшөө олон жэлнүүдтэ

Үндэр һайхан заяатай,

Элүүр энхэ, амгалан

Энэ дэлхэй гэшхыта!

* * *

Ядарал гээшые мэдэнгүй

Ямба хүндэ ехэтэй

Ябахатнай болтогой!

Хүшэр, орёо байдал соо

Харгы замаа алдангүй,

Хүнэй дунда жаргалтай

Хүхюун зандаал ябыт даа!

Гэрэл зураг: Наталья Уланова

40 НАҺАНАЙ ОЙН БАЯРТА

Хүндэтэ …

Амаршалнаб шамаяа 40 наһааршни!

“Дүшэтэй хүниие

Дүршэлтэй гэлсэдэг,

Дүршэлтэй хадань

Үрэжэлтэй гэдэг …

Дүшэн наһатан –

Дүүрэн һаналтан”, –

гэжэ поэт дэмы бэшээгүй.

“Дүшэн дээрээ – мүшэн дээрээ”

гараһан һайхан наһандаа һанаһанаа абажа,

һарбайһандаа хүрэжэ ябахыешни хүсэнэб.

Олзо салин элбэгтэй,

Олоной хэрэгтэ урагшатай

Омог дорюун байдалтай

Олон жэлнүүдтэ жаргаарай!

Инаг хайрата…!

Газар дэлхэйдэ хүн бэеэ хүндэлжэ,

Ганса наһанай нангин ойгоо тэмдэглыт!

Үшөөл тэды һаруул һайхан жэлнүүды

Үри бэеын альган дээрэ үнгэргыт!

Ошоһон наһаяа шаналжа, гунигта абтангүй,

Оршолон замбиин бэлэг гэжэ сэгнэгты!

Алтан дэлхэйһээ үргэмжэтэй,

Амар мэндэ, жаргал эдлэн һуугыт даа!!!

50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

Хүндэтэ һанагдаха …

Хүнэй наһанай ябаса гээшэ хэды түргэн байһыень жэл оной ошохо бүри элеэр ойлгогдоно хаш даа. Ойлгонгүй байтарнай 50 наһанаймнай алтан ой хүрэжэ ерэшөөд сугларжа байнабди барандаа. Манайнгаа байдалда түшэг тулгуури, замдамнай залуур болодог дэлгэр һайхан зантай нүхэрнайш. Ажабайдалай орёо зам гаталжа ябахадаа, аба эжынгээ нангин һургаал сахижа, орон нютагаа үргэлсэжэ, ажал хүдэлмэридөө амжалта туйлажа ябанаш. Эрхим һайн нүхэр … , омог нүхэдөөр баян, олзо хэшэгээр элбэг, үри хүүгэдээ үргэжэ, сэдьхэл дүүрэн ябахыешни харахадаа, бидэ нүхэдшни үнэн зүрхэнһөө баярланабди.

5 арба ехэ бэшэ – оройдоол 50.

Талаан бэлигээ хүгжөөхын хаһа!

Наһан залуу, наран эртэл үшөө –

Найрлаха, ажаллаха сагнай урдаал.

Жороо мориной жолоо барижа,

Хатарша хээрэй хазаар барижа,

Түмэн зоной түрүү боложо,

Баяртай, омогтой, олзотой ябыш даа олон жэлдэ!

* * *

50 наһан гээшэмнай

Таатай урин хаһал даа:

Хараалһанаа бэелүүлхэ,

Хахарһанаа халаха.

Һанаһанаа һарбайха,

Һандарһанаа һэльбэхэ.

Иимэ удхатай хаһаартнай

Үнэн зүрхэнһөө амаршалаад,

Аманай баян хэшэгтэй,

Абдар дүүрэн зөөритэй,

Эрдэмэй эрхим бэлигтэй,

Эбтэй олон хүүгэдтэй

Энхэ жаргажа һуугыт даа,

Элүүр сарюун ябыт даа гэжэ хүсэе!

* * *

Аяа хайрата…

Ашата эжынгээ буянгаар

Алтан дэлхэй гэшхэжэ,

Арюун агаараар амилжа,

Аршаан булагаар ундалжа,

Абынгаа һургаалы алдангүй,

Аглаг тоонто нютагтаа

Аха, захатанай тоодо оробош.

Талаантай, жаргалтай,

Нүхэдэйнгөө дунда

Табин наһаяа угтажа байнаш.

Хүл нюсэгэн балшар багаһаа

Хүнэй үгөөр, хүнгэн һэнши.

Зан, абариш хубилаашьегүй-

Зонойл түлөө зандаа ябанаш.

Наһанай харгы хүнгэн бэшэ,

Наадаһаар гансал дабахань бэрхэ.

Эдлэхэ жаргал өөрөө ерэдэггүй,

Элэжэл, эсэжэл гартаа абахаш.

Үбгэд, хүгшэды хүндэлжэ,

Үхибүүд, залуу һүрэгтэ

Үльгэр, жэшээ боложо,

Томорхуу боложо зобонгүй,

Тоомтой, наартай, зан соогоо,

Буряад арадай заншал сахин,

Буян хуряажа, элүүр, энхэ,

Баабайнгаа гуламта бадараажа,

Ашата буурал эжыгээ

Альган дээрээ үргэжэ,

Ашыень харюулхы бодоорой.

Үнэн дээрээ эжыдэш

Үлүүш юумэн хэрэггүй.

Өөрөөл мэндэ ябахыеш

Үдэр бүри мүргэдэг…

Мүшэн доро бэе, наһан

Мүнхэ бэшэ, ойлгоорой.

Үнэн һайхан нэрээ гансал

Үргэн, гамнан ябаарай.

Үри хүүгэдээ энхэрэн,

Гарынь ганзагада, хүлынь дүрөөдэ

Гаргажа, хүргэжэ табяарай.

Наһанай нүхэр ….

Наартай жарган һуугаарай.

Арад зондоо туһатай,

Аха, дүүдээ хүндэтэй,

Амар мэндэ, хүгтэй,

Үндэр наһа наһалжа,

Эжыдээ – хүбүүн, эгэшэдээ – дүү,

Дүүнэртээ – аха, зээнэртээ – ноён,

Нүхэдтөө – нүхэр,

Унажа ябаха моритой,

Угжада хэхэ һүтэй,

Урагшатай, урматай һуугаарай!

* * *

Үдэр бүхэндэ жаргалай һайханиие үзэжэ,

Үглөө бүхэндэ наранай һайханиие хаража,

Үреэлэй һайханиие ходо шагнажа,

Үндэр наһа наһалжа,

Үри хүүгэдтээ туһалжа,

Үетэн нүхэдтөө хүндэтэй,

Үнэр баян һуугыт даа!

* * *

Табин наһанайнгаа дабаан дээрэ

Тамнай гарабат.

Эрдэм, ажалай эршэ соогуур

Эрмэлзэжэ ерэбэт.

Уран һайхан буряад хэлэеэ

Ухаалан шэнжэлнэт.

Арад зонтоёо алхасаа нэгэдүүлэн,

Амжалтаарнь омогорхонот.

Алтан ойнтнай дабаан дээгүүр

Арюун наран туяарна.

Дабаанай саана үшөө дабаан,

Дайдын саана үргэн дайда –

Дабшажал ябыт даа урагшаа!

* * *

Табан үнгын сэсэгүүд

Тала газараа шэмэглэг,

Табин наһанай баяр

Танай наһа шэмэглэг.

Долоон үнгын һолонго

Добо талаяа шэмэглэг,

Далан наһанай жаргал

Танай наһа шэмэглэг.

Найман үнгын сэсэгүүд

Нарата талаяа шэмэглэг,

Наян наһанай баяр

Танай наһа шэмэглэг.

Зургаан үнгын сэсэгүүд

Зуһалан газараа шэмэглэг,

Зуун наһанай жаргал

Танай наһа шэмэглэг.

* * *

Ц-Х. Жамьянова нүхэртөө…

Хори гаран наһандаа

Хуби заяагаа холбоолди.

Үнгэрөөл олон жэлнүүд –

Үндэр набтар хүтэлнүүд.

Наһанай үндэр дабаанда

Нэгэ жэгдээр жүдхөөлди.

Зоной жиирээр ябажа,

Жаран наһаяа хүсэбэлши.

“Бүлын жаргал гээшэ

Бэе бэеэ хүлеэхэ” –

Нангин энэ һургаалые

Наһан соогоо сахяалди.

Эды олон жэлнүүд соо

Элдэб үенүүд үнгэрөө.

Хүндэ хүшэр сагуудшье

Хүрдэ шэнгеэр эрьелдээ.

Хорбоо юртэмсын хогоосони

Хоюуландаа үзөөбди, зүгөөр

Сэдьхэл гээшэ хомхой даа:

Саашань хүрөө гэхэгүйш.

Дуранай арюун дэльбэхэн

Дорюун хөөрхэн ашанараа

Дэлхэйн дэнзэ шэнгеэр

Дэмы бэшэ һананабди.

Али нэгэеэ орхижо,

Алтан дэлхэйһээ холодонгүй,

Ашанараа айл болготороо,

Амиды мэндэ ябаһайбди.

* * *

Баруун таладаа

Бурхан сахюусатай,

Зүүн таладаа

Зонхобо бурхантай,

Орой дээрээ

Одо заяатай,

Һүнэшэгүй һүлдэтэй,

Буурашагүй буянтай,

Даашагүй даллагатай,

Дабашагүй хэшэгтэй,

Тэнгэриһээ тэдхэмжэтэй,

Үлгэн дайдаһаа

Үргэмжэтэй

Ябахатнай болтогой!

* * *

Аха захатамнай хэтэдээ

Арадтаа хүндэтэй ябыт даа.

Зол заяатай, амар амгалан

Элүүр энхэ һуугыт даа!

Үтэлһэн тэмдэг шарайдаа

Үгыл зандаа һуугарайт.

Зугаатай, сэсэн ахамнай,

Зуугаадтай болотороо жаргаарайт!

Танайнгаа хэшэг буяниие эдлэжэ, һайхан абари зангыетнай, ухаатай зүбшэл заабаринуудыетнай сэгнэн хододоо ябадаг үхибүүдтнай ута наһа, удаан жаргал, элүүр мэндые хүсэнэ.

* * *

Газар дэлхэйдэ хүн бэеэ хүндэлжэ,

Ганса наһанай нангин ойгоо тэмдэглыт!

Үшөөл тэды һаруул һайхан жэлнүүды

Үри бэеын альган дээрэ үнгэргыт!

Ошоһон наһаяа шаналжа, гунигта абтангүй

Оршолон Замбиин бэлэг гэжэ сэгнэгты!

Алтан дэлхэйһээ үргэмжэтэй

Амар мэндэ, жаргал эдлэн һуугыт даа!

* * *

Һаруул бодолтой,

Һайхан һанаатай,

Сэсэн үгэтэй,

Сэбэр сэдьхэлтэй,

Наартай, зугаатай,

Налгай жаргалтай,

Элбэг баян,

Элүүр мэндэ,

Энхэ амгалан

Ажаһуухатнай болтогой.

* * *

Аба, эжы хоёройнгоо

Алтан шэнги һургаал дагажа,

Ашата хэрэгынь үргэлжэлүүлжэ,

Алдарта нэрыень нэрлүүлжэ,

Аха эгэшэнэрээ дахажа,

Арадаа дүүнэрээ дахуулжа,

Һайхан заншалаа золгуулан

Ябыт даа!

60 НАҺАНАЙ ОЙДО

Хүндэтэ манай эжымнай,

Хайрата һайхан теэбиимнай,

Хүрьһэтэ алтан дэлхэй дээрэ,

Хүхэ номин огторгой доро

Хүжэ шэнги агаараар амилжа,

Хүбүү, басагадаа,

Аша, гуша, зээнэрээ баясуулан,

Үшөөл олон жэлдэ

Хүл хүнгэн ябыт даа.

* * *

Үлгэн һайхан тоонто дайдадаа

Үлгын дууе шагнан тэнжээт.

Элдин дэлюун энхэ тайгадаа

Эрын соло эдлээт.

Ошоһон жэлнүүд эрьен ерэжэ,

Ойндотнай һэргэн дуулана.

Үндэр наһанай табсан

Үзэгдэжэл эхилбэ гээшэ ха.

Үзэһэн хараһанаа, ажалай соло

Үндэжэ ябаһан үхибүүдтээ

Үгэлэн хэлэжэ ябыт даа.

Зоной хэрэгтэ бэеэ үгөөлта,

Зориг түгэлдэр энэ хүрөөлта,

Хүндэ ажалһаа зүрхэ алдаагүйт,

Хүсөө гамнаагүйт, эсээ сусаагүйт.

Жара наһанай жаргалда хүрэбэт,

Жаргалтай хаһа танда ерэбэ.

Гол угаа дамжуулха,

Гуламта сахиха хүбүүдээрээ,

Уян нугархай,

Урин сэбэр басагадаараа

Омогорхожо, баярлажа,

Олон жэлдэ омог дорюун һуугыт даа.

* * *

Аба эжын буян хэшэгтэй,

Ая гангаар анхилһан,

Амгалан тэнюун,

Аглаг … нютагта

Аажам тэнюун

Энхэ тайбан … сагта

Энэ дэлхэйдэ хүмүүнэй нэрэ олоолта.

* * *

«Эрдэм бэлиг – эрхим баян» – гэһэн

Элинсэгэймнай үгэ бии юм.

Арад зоной дунда ажалай үргэн замые

Алдар нэрэтэйгээр эдлээлта.

Мүнөөдэр, танайнгаа 60 наһанай ойн баярай үдэртэ,

Манай зүгһөө хэлэхэ үреэл иимэ байна:

Он жэлэй ошохо бүри

Омог дорюун зандаа,

Һара, жэлэй ошохо бүри

Һайхан сарюун зандаа,

Үдэр бүри жаргал үзэжэ,

Буянгаа эдлэжэ,

Үшөөл олон жэлнүүдтэ

Ара үбэрөөрөө, аша зээнэрээ тойруулан,

Сээжэ һонор, сэдьхэл арюун,

Ута наһатай, удаан жаргалтай

Һуухыетнай хүсэнэбди!

* * *

Жара наһанайтнай жабхаланта наран

Жалгын оройдо жарган мандаба –

Хэмжүүртэ жэлнүүдэй хэтын жаргал хэлбын эрьебэ.

Залуу нүхэдтөө дүршэлөө залгуулжа,

Залиршагүй мэндэ ябагты!

Ажалша зоной ажал хэрэгтэ

Анхарал золтой ажаһуугты!

* * *

Жороо мориной жолоо барижа,

Олон зоной ударидагша боложо,

Гараа холотороо ажал хэжэ,

Жаран наһанайнай жаргалда хүрэбэт.

Дэмбэрэлтэ һайхан энэ үдэрөөртнай

Доро дохин халуунаар амаршалаад,

Зудгүй газарта зуһажа,

Зоболонгүй газарта жаргажа,

Үри хүүгэдтээ үргүүлжэ,

Газаагаа гайгүй,

Гэртээ гэнэгүй

Үдэр бүри үнэтэй үгэ шагнажа,

Наранай толон соо

Наһанай үндэрые дабажа,

Ябахатнай болтогой!

* * *

Түрэһэн һайхан тоонтодоо,

Сэлгеэ номин нютагтаа,

Ажалдаашье, албандаашье,

ажабайдалдаашье

Амаралта гэжэ мэдээгүй,

Арад зонойнгоо дэмжэлгээр

Амжалтатай һайн хүдэлжэ,

Олон жэлэй һубаряан соогуур

Олоной түлөө оролдожо,

Онсо габьяагаа гаргажа,

Олон түмэндэ хүндэтэй болоот!

Һайхан … нүхэртэеэ

… баатар хүбүүдые,

… дангина басагадые

Үргэжэ, һургажа, хүмүүжүүлжэ,

Хүлыень дүрөөдэ,

Гарыень ганзагада хүргөөд,

Гэр бүлэ болгожо түбхинүүлээд,

… һайхан аша, зээнэрые

Үргэн дороо бөөмэйлжэ,

Үбдэг дээрээ үргэнэт!

* * *

Һүнэшэгүй һүлдэтэй,

Зайлашагүй заяатай,

Даашагүй далгатай,

Дабашагүй хэшэгтэй,

Буурашагүй буянтай,

Мүнхэ нэрэтэй,

Мүнгэн жолоотой

Ябахатнай болтогой!

– гэжэ үреэнэбди!

* * *

Хүрьһэтэ дэлхэйдэ

Хүн боложо түрөөд,

Хүмүүн бэеэ хүсөөд,

Хүлэгэй туруунһаа таһарангүй,

Хүнэй хүбүүдһээ дутангүй,

Һургуули һудар үсэдөөр үзэжэ,

Һураһанаа һургаал болгожо,

Дуулаһанаа дүршэл болгожо,

Альгаа холотороо,

Ажал хэжэ,

Хүлһөө гоожотороо,

Хүдэлмэри хэжэ,

Хүн бэеэ хүдэржөөлта.

Оролдожо ябаһыетнай

Олон зомнай сэгнэдэг.

Нэтэрүүгээр хүдэлһыетнай

Наһатайшүүлнай дурдадаг.

Аглаг дэлхэйдэ

Түрэһэн үдэрөөртнай,

Жаран наһаартнай.

Амаршалаял даа танаа

Уг гарбалайнгаа

Ургахые харагты.

Үри бэеынгээ

Үнэржэхые харагты.

Үхэр малайнгаа

Үдэхые харагты,

Үлэһэн наһандаа

Үлзытэй ябагты.

* * *

Хүрьһэтэ алтан дэлхэй дээрэ,

Хүхэ мүнхэ огторгойн наран доро

Үри хүүгэдээ үргэжэ,

Үндэр наһатай болобот.

Сэсэг ногоон дайдадаа

Сэдьхэн дуулажа ябыт даа!

Аялга хонгёо энэ замдаа

Аятай зугаатай хододоо ябыт даа!

Буряад дуунайнгаа аялга

Баяртай золтой хододоо

Нүхэд, зонойнгоо дунда

Хүхюутэй дуулажа ябыт даа!

Харахада шарайтнай залуу зандаа,

Шандааһантнай шанга зандаа,

Нарата олон жэлнүүдтэ

Амар амгалан ажаһуугты!

Жаран жэлэй жаргал эдлэжэ,

Наян жэлэй найр үзэжэ ябагты!

* * *

Жаргалта 60 наһанайтнай

Жабхаланта түгэс ойгоортнай,

Дуран сэдьхэлэйнгээ оёорһоо

Доро дохин амаршалнабди.

Ажал дээрээ амжалтатай,

Арад зондоо суутай,

Хүдэлмэри дээрээ урагшатай,

Хүндэтэй солотой ябаналта.

Бэрхэтэй хүшэр жэлнүүдтэ,

Бэлигтэй зоригтой ажаллажа,

Түрэл нютагайнгаа байдалые,

Түбхинүүлэн арьбажуулалсаалта.

Арадай түлөө оролдоһонтнай,

Аша буян болохол,

Бүгэдын хэрэгтэ хабаадаһантнай

Буян хэшэг болохол.

Түлижэ байһан галтнай

Түмэн жэлдэ бадараг лэ,

Байрлажа һууһан гэртнай

Бадма сэсэгээр дэлгэрэг лэ.

Үргэн сагаан нютагтаа

Үри хүүгэдтээ үргүүлжэ,

Ута наһа наһалжа,

Удаан жаргажа һуухатнай болтогой!

65 НАҺАНАЙ ОЙДО

Жаргал түгэс мүнөөдэрэй оршомдо

Жаран табан наһанайтнай

мүндэлһэниинь һайхан.

Сэсэгэй баглаашуу арюухан баяраар

Сэдьхэлэй оёорһоо амаршалнабди!

Наһанайтнай харгы зам

Найдамтай зохидоор зурыгаал,

Наһаараа хэһэн ажалдатнай

Талаан бэлигтнай тодороол!

Жаран табанайнгаа дабаае дабан,

Жаргал тэгшэ, үнэр баян ябаналта,

Урдатнай үшөөл олон дабаан бии.

Наһанайнгаа найдамтай нүхэртэй

Налайжа тэдэниие дабахалта!

Үглөө бүри наранай гарахые угтажа,

Үдэр бүри үреэлэй һайханиие дуулажа,

Үшөөл олон жэлдэ жарган

ажаһуухыетнай үреэнэбди!

* * *

Үргэн дэлхэйһээ үргэмжэтэй,

Үндэр тэнгэриһээ үршөөлтэй,

Эртын наранһаа эмнэ абажа,

Эхэ газарһаа хүсэ абажа,

Гай гашалан үзэнгүй,

Гэр бүлэдөө жаргалтай,

Зээ гушануудаа хаража,

Сагай хүшэртэ дарагдангүй

Ажаһуухатнай болтогой!

70 НАҺАНАЙ ОЙДО

Эрхим хүндэтэ …

Балшар наhандаа наадаhан

Һааритайхан жэлнүүдээ

Һанан, hанан hууналта.

Залуу гүлмэр наhандаа

Залхуурангуй оролдожо,

Оёдолшоной мэргэжэлы

Одоол өөрөө шудалаат.

Уран гарайтнай бэлиг

Угай танай шанар лэ,

Оёhон булган малгайнууд

Олон зонии шэмэглээ.

Аяа хайрата нүхэрөө

Альган дээрээ үргэжэ,

Далан табанайнь дабаае

Дабажа гараhан буянтайт.

… … шарай харыт,

Сэбэр гээшэнь гайхалтай!

Сээжынь ухаан, бодолнуудай

Һонор гээшэнь гайхалтай !

Хүндэлэн үлэгшэд:

* * *

Долоон үнгын һолонго

Добо талые шэмэглэг лэ,

Далан наһанай жаргал,

Танай наһа шэмэглэг лэ.

Үлзы һайхан нютагтаа

Аша зээнэрэйнгээ дунда

Сээжэ дүүрэн, сэнгүү

Сэдьхэл дүүрэн, золтой

Дуу домогтой,

Зугаа найртай,

Гасалан гашуудал үзэнгүй,

Хүл хүнгэн, амгалан тэнюун

Ажаһуухатнай болтогой!

75 НАҺАНАЙ ОЙДО

Алтан дэлхэй дээрэ мүндэлһөөртнай,

Агууехэ 75 наһанайтнай ойн баяраар

Үнэн зүрхэнһөө халуунаар амаршалжа,

Үлзы хэшэг, элүүр энхэ,

Ута наһатай, удаан жаргалтай,

Урагшаа һанаатай, урма зоригтой

Ажаһуухыетнай хүсэнэбди.

Аша зээнэрээ үргэлсэжэ,

Үри хүүгэдтээ туһатай,

Үндэр наһа наһалжа,

Бурхантай, буянтай,

Бултанда хэрэгтэй

Ажаһуухатнай болтогой!

* * *

Ашата һайхан Абамнай,

Алтан дэлхэйдэ мүндэлһөөр

Дорюун омог зандаа

Далан табаяа хүрэбэт.

Алтан дэлхэйн жама ёһоор

Айл бүлэ боложо,

Эелдэр дүрбэн хүүгэдэйнгээ

Эсэгэ боложо жаргаат.

Албан хэрэгтээ оролдосотой нарин,

Арюун сэхэ хододоо хүдэлөөд,

Анда нүхэдтөө хүндэтэй ямбатай,

Алтан үреэлээ хэлэжэ,

Амар жаргал эдлыт даа.

Үри хүүгэдэйнгээ, аша

зээнэрэйнгээ зула боложо,

Үеынгөө нүхэрэй түшэг боложо,

Үшөөл олон жэлдэ үбшэ зоболонгүй,

Үлзы жаргалтай һуугыт даа.

Үендөө хүрэһэн үхибүүндэ

(Ашата аба эжыгээ)

Аба эжыгээ, аханараа (эгэшэнэрээ)

Аһан ехээр баясуулжа,

Алтан дэлхэйдэ мүндэлһөөр

Үендөө хүрэбэш,

Жэлтэй болобош,

Амаршалнабди үнэн зүрхэнһөө.

Үдэр бүри үндыжэ,

Һара бүри һархайжа,

Жэл бүри жэрбыжэ, (ербыжэ)

Аажам даруу зантай

Арюухан дангина болоорой.

(Абарга баатар болоорой).

Урдахи юумэеэ ухамайлха

Ухаатай басаган (хүбүүн) болоорой.

Сэдьхэл зориг һайтай

Сэсэн хүүхэн (хүбүүн) болоорой.

Тэнхээ тамир һайтай,

Элүүр энхэ бэетэй

Түрэһэн эхэ эсэгэдээ

Түрэл гарал, садандаа

Түшэг тулга болохоор

Эхэнэрэй (эрын) дээжэ

Эрхим басаган (хүбүүн) болоорой!

Цырен-Ханда ЖАМЬЯНОВА, 2008 он

40

Амаршалаял даа 40 наһааршни.

Үреэлэел даа үнэн зүрхэнһөө.

Һүнэшэгүй һүлдэтэй,

Буурашагүй буянтай,

Зайлашагүй заяатай,

Даашагүй даллагатай,

Дабашагүй хэшэгтэй,

Мүнхэ нэрэтэй,

Мүнгэн жолоотой

Ябахашни болтогой!

40

Амаршалнабди та хоёроо

Үнэн зүрхэнһөө

Түрэһэн үдэрөөртнай

Дүшэн наһаартнай!

Үргэһэнөө хүн болгожо,

Үдхэһэнөө мал болгожо,

Газаагаа гайгүй,

Гэртээ гэнэгүй

Ошоходоо – олзотой,

Гарахадаа – ганзагатай,

Уулзахадаа – урагшатай,

Бии бэлигтэй,

Дүүрэн хэшэгтэй,

Дүрбэн тэгшэ жаргалтай

Ябахатнай болтогой! –

гэжэ үреэнэбди.

Цырен-Ханда ЖАМЬЯНОВА

50

Ажабайдалай тэнсүүри – алтан ойгооршни,

Табин наһанайш түрэһэн үдэрөөр.

Тоонто нютагһаа тамир нэмэжэ,

Хүдөө нютагһаа хүсэ абажа,

Аюул тодхоргүй, аза жаргалтай,

Үбшэ зоболонгүй, элүүр энхэ,

Һарбайһанаа абажа,

Һанаһанаа хүсээжэ,

Хазаһанаа таһалжа,

Хэлһэнээ бүтээжэ,

Зориһондоо хүрэжэ

Ябахашни болтогой! — гэжэ үреэнэбди.

50

Тэбхэр табин наһаншни –

Табин үндэр дабаан.

Ажал, баяр тэмсэлэй

Аяар үндэр Саяан.

Хүтэл дабаад харахада,

Баһал саанань хүтэл лэ.

Тэрэниие дабаад гарахада,

Үшөө нэгэн дүтэлнэ.

Залгаа олон дабаатай

Заяата наһанайнгаа замаар

Дорюун, сарюун зандаа

Дам саашаа дабшыш даа

50

Орохо ордон гэртэй,

Хүлөө тээхэ унаатай,

Баян бүдүүн байдалтай,

Хүсэд дүүрэн жаргалтай

Бата найдамтай бүлэ

Болоһондотнай баясанабди.

Таби наһан гээшэмнай

Тарган зөөритэ тахяа гэдэг:

Олоһоноо олошоруулдаг,

Олзоёо зөөри болгодог,

Өөрөөшье эдлэхэгүй һаа,

Үри хүүгэдтээ үлөөдэг.

Үтэлхэ хүгшэрхэ үедэтнай

Үргэхэ һайхан үринэр бии.

Хада ууладал түшэглэхэ

Табан хушуун малтай,

Хүндэтэй түрэл гарал бии.

Түгшүү, ядаха сагтатнай

Тулгалха үетэн нүхэд бии.

Ажабайдалдатнай дэмжэхэ

Аха нүхэд баһал бии.

Олоной зэргэдэ ябаха

Одо заяан танда бии.

Оролдожо ябаһыетнай сэгнэхэ

Огторгойн олон бурхад бии.

Энэ наһандаа жаргаха

Эхэ эсэгынтнай буян бии.

Хүнэй наһанда хэрэгтэй

Хамаг юумэн танда бии.

Амаршалнабди таанадаа

Алтан ойгоортнай,

Зээнэрээрээ зэлэ татуулжа,

Зэргэеэ олон болгожо,

Юртэмсын гурбан зөөлэнөөр

Үри бэедээ үргүүлжэ,

Үглөө бүри наранай

Һайханиие хаража,

Үдэр бүри жаргалай

Һайханиие үзэжэ,

Һуухатнай болтогой!

50

Тэбхэр 50 наһанайнь

Түрэһэн үдэрөөр

Амаршалнабди үнэн зүрхэнһөө.

Эбтэй түнжэн зангаараа

Энэл зандаа сарюухан,

Хүбүүдээ хүн болгожо,

Амтатайхан ашанараар

Ара үбэрөө тойруулжа,

Наранай толо хаража,

Наһанай үндэрые дабажа

Ябахатнай болтогой!

Гэжэ үреэнэбди.

Тэбхэр табин наһаартнай,

Тэгшэ һайхан ойгоортнай

Танаа амаршалхаа ерээлди.

Таби наһанайтнай табсанһаа

Тойрожо харая гэдэргээ.

Угаа уһанда хаяагүйт,

Гарбалаа газарта булаагүйт,

Түрэл гаралаа нэгэдүүлжэ,

Аха дүүгээ мэдүүлжэ,

Хододоо тэдэнээ хүндэлжэ,

Ябадаг һайхан заншалтайт.

Олон жэлдэ нэтэрүүгээр

Оролдожо хүдэлөөд лэ,

Өөрын ордон байратай,

Орохо гэртэй болоолта.

Эхэ эсэгын буянгаар,

Эрхим нүхэдэй дэмжэлгээр,

Орон нютагайнгаа

Үргэмжөөр

Олоной зэргэдэ ябанат даа.

Энэл зандаа сэбэрхэн,

Сэсэг мэтэ хангалхан

Наһанай, ажалай дабаае

Найдамтайгаар дабшыт даа.

50

Бултандамнай хайратай,

Тон дуратайхан дүүмнай

Табин наһаяа гүйсэшэбэш.

Аха, эгэшэ, дүүнэршни –

Абын олон үринэр

Алтан энэ ойгооршни

Амаршалнабди шамайгаа.

Энэл зандаа арюухан,

Сэсэг мэтэ хангалхан

Наһанай, ажалай дабаае

Найдамтайгаар дабшажа,

Зээнэрээр зэлэ татуулжа,

Ашанараар олон боложо,

Үлгэн дэлхэйдээ жаргалтай,

Үргэн зондоо хүндэтэй,

Наһатанай дунда налархай,

Үбгэд зонһоо үреэлтэй,

Олоной түлөө оролдожо,

Ошо, дүлэ сасаржа,

Зоной түлөө зорижо,

Зула шэнгеэр бадаржа,

Золтой ябахашни болтогой!

Цырен-Ханда ЖАМЬЯНОВА

55

Ара үбэрөөрөө

Аша зээнэрээ тойруулаад,

Хүндэтэ хүгшэн эжы,

Нагаса эжы гүүлэжэ,

Нара ногоо татуулжа,

Наһанайнгаа амаралтада

Гараха болошоод байналши.

Энэл зандаа сарюухан,

Сэдьхэл бодолоор арюухан,

Бохир тохир болонгүй,

Хэлтэр ялтар гэнгүй,

Наранай толо хаража,

Наһанай үдэрые дабажа,

Ута наһатай, удаан жаргалтай

Һуухашни болтогой!

55 наһан

Наһанайшни нэгэ табсангаар,

55 жэлэйшни ойгоор!

Эхэ хүнэй һайхан

Юһэн эрдэм эдлэжэ,

Хамагые тэгшэлэн багтаажа,

Хайра, хүндэ хэшэеэжэ,

Нягта налгай хэбээрээ,

Урихан, түбшэн зангаараа

Үри бэеын энхэрэлтэй,

Үнэн нүхэдэй үргэмжэтэй,

Наһатанһаа үреэлтэй,

Нарата юртэмсэдэ буянтай.

Наранай толо хаража,

Наһанай үндэрые дабажа,

Найртаа налайжа,

Хоймортоо хотойжо,

Һуухашни болтогой! –

гэжэ үреэнэбди.

Цырен-Ханда ЖАМЬЯНОВА

60

Жаран наһанайнгаа

Жаргал эдлэжэ,

Хоймортоо хотойжо,

Найртаа налайжа

Һуунат даа.

Баруун һайхан таладаа

Бурхан багша һахюултай,

Зүүн һайхан таладаа

Зонхобо бурхан түшэгтэй,

Ара талаһаа

Абида бурханай анхаралтай,

Дээрэһээ

Дэмшэг бурханай дэмбэрэлтэй,

Орой дээрээ

Ошор Ваани Отошотой,

Одон шэнгеэр яларжа,

Ошон шэнгеэр сасаржа,

Зула шэнгеэр бадаржа,

Буянгаа эдлэжэ,

Бурхадтаа зальбаржа,

Һуухатнай болтогой! –

гэжэ үреэнэбди.

60

Амаршалнабди танаа,

Жаран наһаартнай, түрэһэн үдэрөөртнай.

Хүндэ ехэтэ хоймор таладатнай

Хонгшим Бодисада бурхан сагуужа,

Хамагын сайханиие үршөөн байхань болтогой!

Баруун һайхан таладатнай

Бадмасамбава бэеэрээ заларжа,

Боди хутаг үйлэдэн байхань болтогой!

Зүүн дэлгэр таладатнай

Зонхобо бурхан морилжо,

Һабаар дүүрэн хэшэг буян

Халяан байхань болтогой!

Үүдэн таладатнай

Үүлэнэй саанаһаа бултайһан,

Наран шэнги яларһан,

Очирвани бурхан мууе саража,

Һайниие оруулжа байхань болтогой!

Цырен-Ханда ЖАМЬЯНОВА

80

Наян наһаартнай –

Эрдэни зэндэмэни ойгоортнай.

Ная наһа хүрөөд,

Найртаа налайжа,

Хоймортоо хотойжо,

Үри бэеынгээ

Үнэр баяниие хаража,

Эдеэнэй зөөлэнөөр

Хотоёо эльбүүлжэ,

Унтариин зөөлэнөөр

Бэеэ жэгнүүлжэ,

Үгын зөөлэнөөр

Сэдьхэлээ баясуулжа,

Бурхандаа зальбаржа,

Буянгаа эдлэжэ һууналта.

Ерэ наһа хүрөөд,

Ербыжэ ябахатнай болтогой!

Зуун наһа наһалаад,

Зула шэнгэер

Бадаржа һуухатнай болтогой!

Цырен-Ханда ЖАМЬЯНОВА

Дүүхэн Доржо-Хандын 40 наһанда

Дүрбэн арба – дүшэ

Дүтэшье, холошье бэшэ

Дунда зэргын наһанай

Дүүрэн хэшэгтэй дабаанда

Дүтэхэн хүрэжэ ерэбэш,

Дүүхэн минии Доржо-Ханда.

Дара-Эхын юрөөлөөр

Дүшэн хоёр наһандаа

Алтан энэ дэлхэй дээрэ

Амилжа ябаха жаргал

Ашата һайхан эжымнай

Анха түрүүн бэлэглээл!

Эжы, абын буянгаар

Энэ дэлхэйн жама ёһоор

Ажабайдалшни һалбараал.

Айдар залуу наһандаа

Амраг нүхэрөө золгожо,

Уг гарбалаа залгажа,

Үри хүүгэдтэй болоош.

Дүшэтэйшье болоо һаа,

Дорюун минии Доржуудай,

Дүүхэн балшар шэнгеэр

Досоомни хододоо һанагданаш.

Ханда Сандаковна Доржиева,
40 жэлэй туршада Яруунын аймагай Үльдэргын һургуулида
физикэ зааһан, багшын ажалай ветеран

​​
​впечатлений.​
​Дней побольше светлых, ярких.​

​светлые.​
​Чтоб ты сильна, враги тебе неровня,​
​, ​
​И ярких живых ​
​человек!​
​Несет свои надежды ​
​Живи как раньше, но главное запомни,​
​, ​

​Загадок и приключений,​
​Прожил такой прекрасный ​
​Пусть этот день, как утро раннее,​
​люблю.​
​, ​
​добрым советом.​
​И будь здоров, дружище, чтобы век​
​пусть чаще!​И покажу, как я тебя ​
​, ​И близких с ​
​надо.​Повторяется в жизни ​
​несу,​, ​
​Улыбок, наполненных светом,​Грустить, отчаиваться никогда не ​
​и счастье,​
​в день рождение ​
​, ​дней.​
​Будь счастлив, не взирая, на преграды,​
​Всё, что дарит улыбку ​

​Тебе я счастье ​, ​И множество солнечных ​предавали.​Настроения – великолепного!​

​многое желает,​, ​друзей,​
​Жена любила, а друзья не ​Дня рождения – доброго, светлого!​И по запросам ​
​сайтов: ​Хороших и верных ​плану шло, мечты сбывались,​
​Столетний встретить юбилей!​каждым годом подрастает,​Информация получена с ​
​в себя,​Чтоб всё по ​

​Любви Вам! Счастья и везения!​
​Моя племяшка с ​
​Наадан, сэнгэн жаргагты!!!​
​Достатка и веры ​
​весел, в настроении,​
​родных людей.​

​молода!​Намар хабарые мэдэнгYй​Удачи, здоровья, тепла,​Чтобы всегда был ​От близких и ​


​И оставайся вечно ​
​Сэсэг мэтэ дэлгэржэ,​
​Любви и счастья! поздравляю!​
​на день рождения?​

​Вы принимали поздравления​
​Ты не грусти, племяшка никогда,​
​hарадал адли тунгалаг,​
​Чувств сильных, впечатлений ярких!​


​Чего же пожелать ​Чтоб ещё много-много раз​каждый день подарки!​Нарандал адли hаруулхан,​тебе я пожелаю!​Есть дом, семья, работа и машина.​здоровья,​Судьба пусть дарит ​——————————————————​В твой день ​

​ты не ребёнок, а мужчина,​И пожелать вагон ​яркой,​ябагты​подарков,​И вот уже ​рожденья Вас!​

​твоя веселою и ​Yетэн нYхэдтоо хYдэтэй ​Побольше от судьбы ​Потом ты улыбнулся, пошёл, заговорил​

​Поздравить с Днем ​Пусть будет жизнь ​болгожо​


​на «отлично»!​мир,​
​многословия​и смеха!​
​Yри хYYгэдэй олон ​тебя будет лишь ​
​ворвался в этот ​Позвольте мне без ​

​будет много радости ​
​утые гаталагты!​
​Пусть все у ​
​Совсем недавно ты ​
​много-много счастья!​
​Пусть в жизни ​
​эбтэй эетэйхэн наhанай ​
​личной​Полна любви, успеха и красоты!​

​Здоровья, долгих лет и ​
​неба,​
​жаргал эдлэжэ,​
​Здоровья отличного, и в жизни ​жизнь всегда прекрасна,​его власти,​
​Желаю я безоблачного ​ута наhа удаан ​
​тебе отношений,​

​Пусть будет твоя ​Господь, коль это в ​
​тебя скорее!​

​С родными отличных ​мечты,​
​И дай тебе ​
​Спешу поздравить я ​
​• Бурятские​
​Различных вопросов, отличных решений​
​Пусть сбудутся заветные ​
​и мелочного друга,​
​Племянница родная, с юбилеем​
​ Toggle navigation​в субботу​
​— счастье,​От злого языка ​

​гони сомнения!​не отменяются 🙂​
​На «пять» отдохнуть от работы ​а в сердце ​
​от тяжкого недуга,​
​Люби и прочь ​и элементарной вежливости ​
​отличной работе​доме мир,​
​Храни тебя судьба ​
​Добра, взаимопонимания,​
​сообщений, но все же, соображения здравого смысла ​Отличных коллег на ​

​Пусть будет в ​
​было побед больших.​
​— вдохновения,​количество и качество ​
​сумму наличных​
​И долгих-долгих лет!​других у тебя ​
​В любой работе ​
​действуют ограничения на ​В бумажник отличную ​
​Здоровья тебе крепкого​

​завидовала я. Чтоб больше, чем у всех ​
​Желаю счастья, неба синего,​
​всем на свете. Здесь почти не ​отлично​
​грусть.​и тоски. Желаю я, чтобы всегда тебе ​
​Отличным будет настроение!​
​в сети обо ​Хочу пожелать, чтоб все было ​
​ты печаль и ​
​беды, не знать тревоги ​желания,​

​для любителей поболтать ​не старей.​
​Гони из сердца ​из воды, веселой из любой ​
​Пускай все сбудутся ​буузная, и создана специально ​
​Душой и сердцем ​светла,​

​тебе выйти сухой ​
​днем рождения!​Это первая виртуальная ​
​Живи без грусти, не болей,​Всегда прекрасна и ​
​твоему оптимизму. Ведь он помогает ​Тебя поздравлю с ​

​Буузын зугаа​
​Родной, любимый человек.​
​твоя​Моя подруга, я всегда завидовала ​
​Моя любимая племянница,​боложо ябаарайт, ажалдаа амжалтатай, арадтаа хyндэтэй ябаарайт​долгий век,​

​Пусть будет жизнь ​задорного.​
​в любви!​жаргалтай ябаарайт, жэл бyри сэбэр ​
​Живи на свете ​тревожат пусть.​
​копить. Цветов, подарков, улыбок, конфет и смеха ​В работе и ​

​Ута наhатай удаан ​Рожденья!​
​Плохие мысли не ​здоровья бесконечного, чтобы любить и ​
​была​
​Ажал хyдэлмэридθ амжалтатай ябахыетнай хyсэнэб​Зажгутся ярко! Счастья в День ​

​тепла,​желаем трех вещей: любви — огромной, взаимной, бездонной, денег — гор бессчетных и ​Чтоб счастлива ты ​
​(ябахыетнай, hуухыетнай) танда хyсэнэб.​любимых лицах​
​Дней ясных и ​поздравляем тебя и ​молиться:​
​Элyyр мэндэ (бэе мэндэ) , зол жаргалтай байхыетнай ​Пускай улыбки на ​

​рождения​Милая, любимая, дорогая подруга, в день рождения ​
​И за тебя ​Буянтай, жаргалтай ябахатнай болтогой!​
​веселье,​Желаю в день ​
​праздники, как белоснежная зима.​

​будем гордиться​амаршалнаб!​
​Подарит беззаботность и ​
​остается доброта.​и богатой на ​
​А мы так ​Турэhэн удэроор шамайе ​

​радостью искрится,​В тебе сильнейшим ​
​веселой, как жаркое лето, щедрой и хозяйственной, как золотая осень ​
​отучилась!​Хундэтэ (имя) !​
​Пусть праздник этот ​

​качеств​
​весенним садом, быть знойной и ​Уже ты почти ​
​Чтобы ангел, Ваш хранитель, не оставилял Вас!​женщин нет!​
​всех мужских моральных ​днем рождения! Желаю тебе цвести ​

​Недолго осталось ждать:​и час,​
​Годов рождения у ​
​И пусть из ​Милая моя подружка, поздравляю тебя с ​
​решила!​грудью каждый день ​

​рождения у женщин.​
​радость и мечта,​
​капельку юмора.​

​Ты это сама ​Чтоб дышалось полной ​
​Есть только дни ​Пусть рядом будут ​
​белых облаков. Будь всегда позитивной, жизнерадостной, не забывай про ​Ты знаешь, кем хочешь стать,​
​не иссяк,​высокий свет​

​здоровья и удачи,​Желаю тебе счастья, удачи, денег, музыки, веселья, классного настроения, таких подруг, как я, романтики, синего неба и ​
​мечте!​хрустальный в сердце ​
​И будет излучать ​
​Тебе желаем мы ​событий в жизни.​

​Быть верной своей ​
​Чтоб родник ее ​за друзей пришедших​
​все цели!​
​скажем, сколько тебе), и искренние пожелания. Яркой, полной фантастически приятных ​
​только лучшее,​желаю, без нее никак,​
​А после выпьет ​
​Пусть станут достижимыми ​день пятнадцатилетия (мы никому не ​
​От жизни брать ​

​А еще любви ​« — Зачем считать напрасно? Все — мои»,​
​скорей,​чуткая подруга! Прими поздравления в ​
​тебе​я желаю Вам.​
​— светло и горько:​
​Пусть сбудутся желания ​
​Спутница досуга моего, умница и красавица! Прекрасный собеседник и ​От сердца желаю ​
​Быть счастливым человеком ​
​И промолвит нараспев ​

​в каждом деле,​оплатит.​
​Племянница дорогая,​напополам,​
​рукою​Поддержит и поможет ​
​рождения! Желаю красоты, любви, достатка, здоровья, благополучия, очарования, карьерного роста, успехов в делах, тепла в доме, энергии, исполнения мечты. И, самое главное, появления мужчины, который всё это ​
​Очень-очень сладкое!​с Вами все ​
​А женщина махнёт ​
​и друзей​
​Дорогая подруга, поздравляю с днём ​что-то​

​Чтоб они делили ​деле сколько. »,​
​Пускай поддержка близких ​
​свет.​Будет там и ​
​были близкие, друзья,​«И в самом ​
​трудно – не сдаваться!​ногам падет весь ​
​И вручим подарки!​
​Чтоб надежным тылом ​ей.​
​И даже если ​И пусть к ​

​и​желаю я,​«Так сколько ж ​– быть самим собой,​Желаю множество конфет,​Поцелуем мы тебя ​День рожденья Вам ​приносил!​Чтоб не случилось ​любить.​Наша племяшка!​

​В этот чудный ​Лишь только радость ​
​оставаться,​
​Тебя всегда буду ​
​Глазастая красавица,​всегда!​
​обычной жизни​
​Уверенным в победе ​
​не тужить,​
​Словно из сказки,​Радость он несет ​

​Чтоб каждый день ​ситуации любой​
​Желаю жить и ​– девочка​
​будет ясным,​Улыбок, бодрости и сил,​
​Так важно в ​тебя, родная!​
​И сама ты ​
​Каждый день пусть ​здоровья,​
​всегда!​С рожденья днем ​
​Очень озорного!​весна!​

​Желаем счастья и ​
​Желанья пусть сбываются ​
​Моя племяшка дорогая,​
​Милого, веселого,​На душе цветет ​
​Рождения​
​прекрасным,​для племяшки – день рождения.​
​Детства золотого,​этот праздник​
​Поздравления с Днем ​

​Пусть будет настроение ​В яркий праздник ​
​возрасте​Пусть в прекрасный ​
​всех благ земных!​
​обходит никогда.​упадут от умиления,​
​Ты еще в ​Все сбываются мечты!​
​Заботы родных и ​Пусть счастье не ​
​Пусть вокруг все ​
​радость будет!​

​Много смеха, удивлений,​Любви окрыляющей, друзей рядом верных,​
​красивым будет, ясным,​с вдохновением,​
​Пусть гостьей только ​Поздравления, цветы!​
​в Ницце.​
​Пусть этот день ​
​Подходи к проблемам ​этот, день рожденья,​
​Рождения!​Не важно где, на Кубе иль ​
​стороной!​днем рождения,​

​Но в праздник ​Классный праздник День ​
​долгих лет жизни,​По жизни дальней ​
​Милая племяшка с ​знать и делать,​
​дорога.​Здоровья крепкого и ​
​Вас обходят​
​глазки.​
​Где много нужно ​И ровной, без помех была ​
​исполнение.​Пусть все невзгоды ​

​Разрешаю парням строить ​жизнь другую,​
​было много,​Желаний всех скорей ​
​Здоровьем, Счастьем, Добротой.​сказке,​
​Теперь вступаешь в ​Пусть дел достойных ​
​везенья,​будет​
​Я желаю, очутиться тебе в ​добра!​
​решил.​Удачи, успехов и море ​
​Пусть жизнь наполненною ​ножки,​

​Любви красивой и ​
​И проблемы все ​одна сотня​Вам обладать.​
​Береги свои модельные ​уже желаю​
​воплотил,​в день не ​
​До склона лет ​прямой дорожке,​
​Сегодня я тебе ​
​Чтобы успех их ​Пусть будет их ​
​Успехом, Радостью, Везением​Ступай всегда по ​

​Как дочь, близка и хороша,​Идей на удивленье,​Улыбок и смеха, не только сегодня,​рожденья пожелать​С Днем рождения!​

​Моя племянница родная,​Здоровья и веселья,​и простодушно!​
​И в день ​
​тебя​сегодня поздравляю!​
​Друзей побольше верных,​Люби людей светло ​
​праздником поздравить​
​А я поздравляю ​И всей душой ​
​Мечтаний сокровенных,​
​Живи красиво, вольно, широко,​Хочу Вас с ​

​всегда настроение,​я желаю,​
​Желаем исполнения​судьба тебе послушна,​
​День рожденья — великая дата​Пусть будет светлым ​
​Любви тебе огромной ​
​Сегодня — в День рождения​И не всегда ​
​тебя носил!​– доход приличный!​
​И рядом – только преданные люди.​пути.​
​легко,​И на руках ​

​Для модной одежды ​
​всегда веселой будет,​На дальнейшем своем ​
​в жизни не ​своей любовью​
​будет все «отлично»,​
​Пусть жизнь твоя ​и не старится​
​И пусть порою ​Чтоб муж согрел ​
​В учебе пусть ​не скучать,​
​Никогда не болеть ​не бывает.​

​Жить столько, сколько хватит сил,​Мечты пусть осуществляются!​
​Тебе желаю вовсе ​
​всегда нести,​Плохой погоды вечно ​
​Желаю крепкого здоровья,​повстречается!​
​поддержать,​Радость в сердце ​
​постучится в дверь,​вздохнуть!​
​Пусть принц наяву ​Своей улыбкой дядю ​
​печалиться,​И снова радость ​

​И нежной радостью ​волшебные сны!​
​умеет тонко,​
​Желаем тебе не ​не убывает,​
​ненастья​Пусть снятся тебе ​
​Ведь пошутить она ​весна!​
​Она как океан ​Забыть желаю все ​

​вечной весны!​Племянница – хорошая девчонка,​
​царили покой и ​
​верь,​
​утонуть,​
​Желаю в душе ​
​внуков хочется растить.​
​Чтоб в сердце ​
​Только ты не ​
​Желаю в счастье ​
​будет много встреч!​А как же ​
​Вам люди сполна,​
​Пусть твердят: уходит жизнь.​

​день, такой прекрасный,​
​Пусть со счастьем ​
​уже не молодеем,​
​Чтоб радость дарили ​Здоровье, радость и достаток!​
​И в этот ​лелеять и беречь,​
​Ведь только мы ​долгие годы,​
​покидают​Хоть жизнь, порою, и сложна.​
​Желаем мы его ​

​— любовь свою найди,​Здоровою быть еще ​
​Вас никогда не ​светло и ясно,​
​веселье и смех,​Но лишь прошу ​
​болезни, невзгоды,​
​царит порядок.​Пусть будет все ​
​Пусть дарит он ​
​молодою!​Желаю забыть про ​
​А в любви ​

​будет никогда,​
​всегда успех,​
​Ты вечно оставайся ​
​Смеяться, чтоб жить веселей.​
​Пусть невзгоды отступают,​И слез не ​
​Пусть рядом будет ​так легко.​
​быстрей,​росла!​будет все прекрасно​
​веселясь и играя!​Они все пролетают ​

​Найти свое счастье ​
​И зарплата чтоб ​
​Пусть в жизни ​
​Иди по жизни ​еще один, а знаешь,​
​в пути.​подарков​
​твои заветные!​
​Племянница моя родная!​И вот прошел ​
​И сил, чтоб не сбиться ​
​От судьбы больших ​И все мечты ​
​Будь счастлива, как солнышко блестяща.​только в радость,​
​Возможностей быть впереди,​Счастья, радости, тепла.​
​Пусть исполняются желания​

​Прекрасная, чудесная племяшка,​
​Годков тебе — всего лишь ничего.​
​по пустякам​светлый праздник​
​самых ясных звезд!​дальнего пути!​
​Я желаю, чтоб печали​Пусть будет жизнь ​
​поздравленье,​Сегодня у тебя ​
​Тётя я супер ​Удивительно красива​
​любви,​Девочка-цветок,​

​всех добрее,​
​Желаю дохода тебе ​Всегда по моде, неотразимая​
​обходят стороной,​С днём рождения ​
​Характер ангельский, душа,​не знала,​
​Любви тебе большой ​В её день ​
​Пусть обойдут тебя ​
​Которого ты, может, не ждала!​день рожденья,​
​быть.​поздравляю​

​В день большой ​
​С днем рождения! От всей души ​
​Давай же, не хмурься, гляди веселей!​поздравляю тебя!​
​Красивая девушка, счастлива будь,​дни,​
​И огромной счастливой ​тебя поздравляю,​
​Будет много сегодня ​здоровья желаю,​
​С Днём рождения ​не коснутся.​
​О печалях не ​И счастье, верь, не обойдет Тебя.​

​Умей любить и ​Улыбка никогда не ​
​И всегда сногсшибательно ​
​Чтоб легко исполнялись ​
​И река твоей ​
​Я желаю здоровья, успехов,​этот день пожелать,​
​Чтобы в душе ​
​В тебя давно ​
​улыбаться.​
​деньги по умолчанию ​Поздравляю с днем ​
​Без печалей, без преград,​
​поздравляю​Рожденья!​
​И будет жизнь ​

​Пусть будет счастье ​
​черты.​Пусть вас житейские ​
​Про невзгоды позабудь!​Веселей шагай по ​
​Как Богиня, ты прекрасна!​Пусть мир узнает ​
​всю свою жизнь,​
​Как давно мы ​Ведь вечерком опять ​
​На утро быть ​
​варенья днём.​А нам с ​
​А лучше уж ​Мой друг! Мне в целом ​
​Предлагаю выпить крепкого ​—​
​ненастье —​И ты знаешь, если что-то нужно,​
​хорошо отмечали!​Квартиру прям в ​

​Приходи к нам ​
​свои признанья.​Ты нас поддерживал ​
​Ты озаряешь все ​дней!​
​Мечты заветные исполнит,​
​Веселой, радостной, любимой!​
​Любви, в делах везения​Родных и близких ​
​И будь желанной, горечи не зная,​
​Возьми от жизни ​Здоровья, счастья, любви святой и ​

​Заводной и молодой.​
​Может ботокс закачать?​Ну-ка мне вина ​
​Дела ваши исполняются, а дети все ​Хэрэгтнэй бутээсэтэй, ухибуудтнэй урагшатай,​
​детей полон дом,​хунжэлээр дуурэн хуугэдтэй,​утые гаталагты!​
​уже можете найти ​Сегодня мы публикуем ​и современность. Потому, подбирая иллюстрации, мы обратили внимание ​
​же время «ставите галочку». Мы посчитали, что в Сагаалган ​спешат поздравить друг ​
​Халюу гэшхэжэ ябаарай. ​
​Буян хэшэгтэй ханилжа, ​Все классыДошкольники1 класс2 ​

​Наhыетнай нэмэжэ байг,​хэрэгтнай омог заяагаа ​
​абтуужа,​Сарюун hайхан сэдьхэлтнай ​
​Гал улаан hармагшан ​Yреэлээ улхэжэ, заяагаа залгажа,​Yглоонэй элшэ нараар ​
​барижа,​Ургажа ябаhан аша, зээнэртээ​
​Гоохон хатан.​
​Аршаан булагтал,​
​Племянница, ты юная такая!​
​Тебе была лишь ​

​Что б никогда ​
​И в этот ​Я желаю света ​
​Я желаю самого ​Принимай-ка поздравления!​
​Не на день, не на год, а навсегда,​Пусть искреннее моё ​
​С днём рожденья, ангел мой!​случиться -​
​Словно солнышко — ромашка,​Для счастья и ​

​С днем рожденья, милая​Кто на свете ​
​ценное — ты.​любимая​
​Пусть все болезни ​желаю.​
​красива, хороша,​
​Чтоб никогда проблем ​Что требует исполнения!​
​Своей лучшей подружке​ночей,​
​озвучить поздравленье,​У тебя сегодня ​
​Чтоб всегда счастливой ​От души я ​
​много замечательных качеств, береги их!​

​не забудь никогда!​море друзей,​
​С рождения днем ​успехи твои!​
​И безоблачны светлые ​счастья желаю​
​С днем рожденья ​Первый луч, заглянувший в окно,​
​Я любви и ​в нём отзовется!​
​Пусть невзгоды тебя ​красивой,​
​Умей дышать свободно, полной грудью​недуг.​
​Твои искрятся,​успевать,​

​Рядом щедрых мужчин, их внимания,​
​улыбались​вовек угасать.​
​И хочу в ​Желаю много-много счастья​
​Те, кто знаком, ведь не напрасно​победам и всегда ​
​самом лучшем настроении. Пусть здоровье и ​
​взгляд!​жизни будет гладко​С Днем Рождения ​

​Всегда, как в День ​Бескрайним и безбрежным!​капельках росы,​

​В душе прекрасные ​земной.​больше смейся,​Радости, любви, добра!​надеюсь, что первою.​

​мечты!​Будь тем, кем хотел стать ​В твоих, желаньях — и судьбе!​

​быть пригожим,​вином.​Я тебя с ​Как надо воплотится.​сто лет,​Дружба настоящая дана.​

​философию простую​вскружило денежное счастье ​судьба проверила в ​года,​Чтобы твой день ​денег побольше,​

​подарки,​Мы шлем тебе ​Ты смелый, мужественный ты,​тебе рады,​И теплотой приветных ​ждет!​Счастливой будь, неповторимой,​воплотить,​Цветов, улыбок нежных,​

​Спокойствие, умение любить.​Будь нежной, милой, дорогой, учтивой,​
​в том заслуга!​Оставайся ты такой,​
​Думать, как моложе стать.​ты взрослей,​чиста,​
​Хултнэй хунгэн, сэдьхэлтнэй сагаан,​короче перевод:​

​ябагты​эбтэй эетэйхэн наhанай ​
​Кстати, наши открытки вы ​его отклику.​
​«столкнуть» на открытках традиции ​много времени, но в то ​
​разрываются от сообщений. Родственники, друзья, коллеги и знакомые ​
​Хада гэшхэбэб гэжэ, ​
​класс​Баян хэшэгтнай байг,​
​Бурхандаа бадаруулhан зулатнай​
​Залгажа ябаhан ажал ​

​адаг мууда бу ​
​болтогой!​
​Сагаалганаар!​Yгэеэ hалхинда хиидхуулэнгуй,​
​эжыгээ хундэлжэ,​Алдар сэнхир хадагаа ​

​Уулзажа сагаалжа ябая!​
​Хэнэhээш гоёхон,​Аадарай hолонгодол.​
​Одна сплошная сладость!​
​всегда​Всегда ты улыбалась,​

​Сегодня День рожденье,​слез!​
​лучшего найти!​Племяшка, с днем рожденья!​
​большая,​из дней,​
​тобой​

​Так должно было ​Моя девочка — племяшка,​
​Ты расти, родная,​Алая розочка!​
​в жизни личной.​Для родителей самое ​
​Племянница моя ты ​от души желаю,​

​Счастья и любви ​
​У меня подруга ​
​продвиженья,​—​
​прошлых дней!​Улыбок, звезд и тишину ​

​И мы спешим ​
​шальной лишь жить.​Требуй у судьбы, подруга,​
​Посмеемся и всплакнем.​тебе сопутствовала удача! Всегда оставайся такой, какая ты есть. У тебя очень ​
​Друзей и подруг ​
​Удачи желаю и ​путь,​
​Старт возьмут все ​будут крылаты​
​От души тебе ​
​других всё равно.​Ты – успешная, яркая, словно​
​счастья парить.​Счастье эхом пусть ​

​Ты прекрасна, как солнечный свет.​Оставаться такой же ​
​тая.​Улыбкой погасить любой ​
​Пусть радостью глаза ​Улыбаться и всё ​
​Шарма, прелести и красоты!​Чтобы люди тебе ​

​И не смела ​тебя поздравляю​
​Добра, стройна, легка, умна​Самим дыханием любви.​
​можно чаще, позволяя радоваться новым ​счастья и в ​
​И всегда сияет ​Пусть все в ​
​Не грустить, не унывать!​Прелестна, радостна, светла​
​бирюзы,​Как роза в ​
​Как прежде, бережно храните​И тихой радости ​
​Меньше плачь и ​Много – много тебе счастья,​

​Тебе я желаю ​И воплощай любые ​
​тебе поздравление есть.​Желаю, чтоб везло тебе.​
​И для работы ​И день отпраздновать ​Мой лучший друг, хочу поздравить​
​грезишь — всё пускай​Тебе желаю жить ​

​прожить впустую​Вот за эту ​
​Головы нам не ​Нас с тобой ​
​Крепко-накрепко связала на ​не встречали,​
​Я тебе желаю ​Торт принесли, на столе все ​
​мы,​преграды.​
​В доме нашем ​Родных улыбками, друзей​Все то, что сердце твое ​
​Желаю! С днем рождения!​
​Мечты в реальность ​

​Здоровья, счастья, теплоты,​тебе родная,​
​от всей души,​И твоя лишь ​
​Но красива, как конфетка!​снимать.​
​Стала на год ​ваш путь, и душа ваша ​
​вам.​

​hуухыетнай- болтогой​Yетэн нYхэдтоо хYдэтэй ​жаргал эдлэжэ,​
​«вайбере». С наступающим праздником!​
​и были рады ​Отметим, что мы пытались ​
​Интернета. Вы не тратите ​

​Каждый праздник мессенджеры ​Хамаг бэрхэшээл дабагты!​
​класс9 класс10 класс11 ​Бурхандаа табиhан далгатнай​
​амгалан ажаhуухамнай болтогой!​дарагдуужа,​
​Сэгээн сэбэр hанаантнай ​дуранай дээжые бэлэглэхэнь ​

​Сагаан hараар! Сагаалганаар!​
​хаянгуй,​Yбгэн буурал аба ​
​Зол жаргалые Yреэнэб!​
​Yндэр наhатанаа хYндэлжэ​Дангина басаган.​

​Буряадууд гээшэбибди?​
​что бы была​
​Учёба что б ​в жизни​
​Хочу тебя поздравить,​и от смеха ​

​Я желаю самого ​
​Чистою, как родниковая вода.​Пусть любовь, племянница, придёт к тебе ​
​Это самый весёлый ​Очень я горда ​
​на диво.​

​Навcегда сохрани!​
​Маленький росток!​Конечно, наша звездочка,​
​И огромного счастья ​желаю весны​
​дружить с тобой.​Бодрости в здоровье ​
​доверяю,​тебе везенья!​
​В карьере только ​Пожелаю, всё что нужно ​Печаль и сумрак ​
​тебе успехов море,​мила,​
​И в любви ​
​сладким днем.​снова​

​и счастья, чтобы в жизни ​
​навсегда,​всегда жизнь твоя!​пусть будет твой ​
​сверкающей даты​Пусть мечты твои ​
​день, не грусти,​Но мой лучше ​

​покорить.​И желаю от ​
​приходит рассвет,​Быть счастливой, любимой и милой.​
​хочу пожелать:​
​Ни злости, ни корысти не ​Умей, когда и трудно. рассмеяться,​

​Заставляя сердца трепетать!​Добиваться успехов невиданных,​
​Пожелаю любви, обаяния,​светлой была,​
​звезда счастья​
​С днем рожденья ​Мила, полна очарованья,​
​свежа,​желания исполняются как ​

​просыпаться с ощущением ​подарком​
​не знать!​День желаю​
​Улыбок, восхищенья,​Как небо цвета ​
​Огонь душевной теплоты.​Всегда обходят стороной.​
​счастья​
​Будь любимой, нежной будь!​ото дня!​
​Здоровья, богатства, любовь очень верною,​возьмись.​
​У меня к ​В быту, любви и альтруизме.​
​Сиять, плясать, пылать огнём​печали все оставить​

​Вовек не раздружиться!​О чём ты ​
​Роднее человека!​Чтобы жизни не ​
​сумели сохранить.​сумели разделить,​
​к тебе всегда.​мужская дружба​

​Чтобы проблемы тебя ​яркие.​
​Вставай с кровати, все заждались тебя.​
​За дружбу благодарны ​
​Не страшны тебе ​— и брат, и друг,​

​наполнит,​принесет​
​жизни первой быть​Дней солнечных, приветных,​
​сможешь ты прожить!​Пусть Бог пошлёт ​
​Желаю я тебе ​дашь, подруга.​

​Нет уж, ты не малолетка.​
​Будем вместе стресс ​Живите счастливо, да будет так!!!​
​Да будет легким ​хорошой счастливой жизни ​
​аза жаргалтай​болгожо​ута наhа удаан ​

​и рассылайте в ​фотографа, уроженца Улан-Удэ Никиты Буланова ​
​должно и «смастерили» тёплые открытки.​и картинками из ​
​Булга гэшхэжэ ябаарай. ​
​Хатуу зориг барижа, ​

​класс6 класс7 класс8 ​
​Сэдьхэлыетнай арюудхажа байг,​2016 ондоо ум ​
​хохир тооhондо бу ​оруужа,​
​hайхан жаргал, амгалан байдал, омог амжалтануудые, сэбэр арюун инаг ​жаргая!​

​Уг гарбалаа уhанда ​
​ургэе!​Залуу хYдэр ажалшадтаа​
​Омог дорюун угтаял!​
​Жэгтэй сэбэрхэн,​Юyгээ hанажа ябаhан​

​А жизнь твоя ​
​Ты не огорчалась.​Желаю я чтоб ​
​Племянница, красотка!​Я желаю смеха ​
​Дорогу счастью уступали!​

​твоя, родная,​Будет радостью твоей.​
​день рожденья,​девице.​
​Родилась всем нам ​Доброе сердце​
​Мамин и папин​И милее, и светлее?​приличного​

​В душе всегда ​Мне очень нравится ​
​тебя поздравляю,​Секреты все ей ​
​Во всех делах ​желаю,​
​рождения​беда и горе,​

​Мы пожелать хотим ​
​Сегодня ты особенно ​
​Непременно вожделенной,​
​Тебя с самым ​
​с тобой мы ​
​поздравляю! Желаю тебе здоровья ​
​Останься красивой такой ​Пусть будет прекрасна ​
​По жизни веселым ​И от этой ​
​любви!​Веселись в этот ​
​подарков,​А проблемы шутя ​

​тебя поздравляю​С каждым утром ​
​вспоминать,​
​В день рождения ​
​ждать, и верить людям,​
​сходит с губ.​выглядеть,​
​мечты!​жизни текла!​
​Чтоб любовь твоя ​Чтоб светила всегда ​
​цвела весна!​уж влюблены,​

​Ты прекрасна и ​только множатся, а мечты и ​рождения! Желаю каждый день ​
​Станет каждый день ​И желаю бед ​
​В этот Светлый ​полна тепла,​нежным,​
​Как прежде, щедро всем дарите​ненастья​

​Желаем вам простого ​жизни,​
​И цветёшь день ​какой крутой ты.​Отбрось все сомнения, за ум ты ​
​друг друга знаем, не счесть.​гульнём!​веселым, свежим,​
​Желаю за плечом ​


Пожелания на бурятском языке с днем рождения

​тобою, ты уж знай,​
​— два века!​свете нет​
​вина —​
​Дружбу нашу мы ​Когда круг спасательный ​
​Я готов прийти ​
​Нас с тобой ​Польше, беленький Порше,​и задуй свечи ​


​Сегодня праздничный день, именинник, сюда!​
​в минуты увяданья,​вокруг,​Ты для нас ​Удачей жизнь твою ​Пусть день рожденья ​И в гонке ​доброты,​Свой путь достойно ​лучшие черты.​чистой​


MENU

​Всем ты фору ​

​Или джинсы закатать?​

Бурятские открытки с днем рождения

​налей!​


​больше возвышаются,​hайн-hайхан hуухатнай болтогой!!!!​
​скотину полон двор,​хорёогоор дуурэн малтай​
​Yри хYYгэдэй олон ​в соцсетях.​
​нашу небольшую коллекцию. Сохраняйте себе, делитесь в соцсетях ​на творчество профессионального ​
​это повториться не ​
​друга безликими стихами ​
​Бута гэшхэбэб гэжэ, ​
​Уян сэдьхэлтэй ябагты. ​
​класс3 класс4 класс5 ​
​Бурхандаа утаhан санзайтнай​


​Монгол угсаатан — угаа мартанхай…​

поздравления с днем рождения сестре на бурятском языке

Поздравления с днем рождения сестре на бурятском языке

1. Аглаг тэнюун нютагтаа
Айл боложо түбхинэгты,
Аба эжы хоёроо
Анхаран ходо һанагты.
Хоёр хушуун үриие
Хоймортоо тэнжээгты,
Үетэн олон нүхэдөөрөө
Ходол хүхюун ябагты.
Буурал сагаан толгойтонһоо
Үреэл шагнан һуугты,
Үреэл хэлэһэн үгые
Үдэрэй одон болгогты.

2. Сэлгеэ һайхан дайдадаа,
Сэсэг ногоон нютагтаа
Аба эжынгэй үреэлтэй
Арад зонойнгоо дунда
Ажалдаа шударгы суутайхан,
Аялга хонгёо дуунуудтай,
Омог сагаан сэдьхэлтэй,
Олон хани нүхэдтэй,
Айраг сэгээ дүүрэн,
Аяга сайгаа үргэжэ,
Наранай толо хаража,
Наһанай үндэрые дабажа,
Аша зээнэрээ тойруулан
Амар амгалан һуугыт даа!

3. Үетэн нүхэдтөө илдамхан
Өөр дундаа инагхан ябагты,
Олзо ехэтэй,
Олон хүүгэдтэй бологты!

4. Хуби заягаа холбожо байһан
Хоёр залуушулнай
Үнэр баян боложо,
Үлзы зол жаргалтай,
Энхэ амгалан, элүүр,
Эдеэнэй дээжэ эдижэ,
Эдэй һайханиие үмдэжэ,
Али олон хэрэгүүдтээ
Амжалтатай, урагшатай ябаг лэ!

5. Энэ айл боложо байһан
Хоёр залуушуулнай,
Үргэн һайхан нютагтаа
Үнэр баян жаргажа һуугты.
Буянта һайхан эхэ, эсэгын
Нэрэ нэрлүүлжэ,
Буряад зоной ажабайдалые
Саашань үргэлжэлүүлжэ,
Газар хотоймо олон малтай боложо,
ЦК-да хүдэлхэ хүбүүдтэй боложо,
Сэбэр һайхан басагадтай боложо,
Олон зунай дунда
Омог ехэтэй,
Аба, эжын үреэлээр
Амар амгалан, жаргажа
Һуухань болтогой!

6. Хүхэ мүнгэн тэнгэри шэнги
Үүлэн холбоотой,
Хүрьһэтэ алтан дэлхэй шэнги
Үндэһэн холбоотой,
Үргэн мүрэн шэнги
Эхеэрээ холботой,
Үндэр модон шэнги
Оройгоороо һалбаржа,
Аша гушамнай
Үндэр наһатай,
Удаан жаргалтай,
Баян үнэр,
Бата һайхан
Жаргажа һуухань болтогой!

7. Үргэн уужам үйлсэдөө
Үндэр гэрээ тогтоогты,
Наран мэтэ мандан,
Набша мэтэ дэлгэрэн һуугты!
Хүн зоной дунда
Хуушан түүхэеэ шэнэлжэ жаргагты,
Ажал дээрэ амжалта түйлажа,
Аймаг соогоо алдартай ябагты.
Арбаад хүбүүд, басагадай
Аба, эжы боложо жаргагты,
“Волга” машинатай баян боложо,
Орден зүүмэ түрүү бологты.
Аянда зөөлэн ябагты,
Ашанар, зээнэртээ хүндэтэй ябагты!

8. Залуу наһанадаа золгожо,
Эдир наһандаа инаглажа,
Холшор наһаяа холбожо,
Ойрые үзэжэ,
Холые хаража,
Алтан дэлхэй дээрэ
Алдар ехэтэй боложо,
Хүн зоной дунда
Хүндэ ехэтэй боложо,
Үбдэг тулама үбгэржэ,
Һаншаг тулама хүгшэржэ,
Үглөө бүхэндэ
Шүүдэрэй шэные ойможо,
Үдэр бүхэндэ
Үүлэнэй сэлмэгые хаража,
Үеын үедэ жаргахатнай болтогой!

Источник

Поздравления с днем рождения сестре на бурятском языке

p3020404 204

Түмэн хүнэй һүр дараха

Түхэреэн улаан шарайтай,

Мянган хүнэй һүр дараха

Мандаһан улаан шарайтай,

Эрын юһэн эрдэм түгэсэһэн

Эрхим һайн хүбүүн болоорой.

Түрэһэн үдэртэ хэрэглэмээр үреэлнүүдһээ

Баяр ехэтэ олон нүхэдтэй болоорой,

Баясхалан ехэтэ амараг ханитай болоорой.

Наранда адли гэрэлтэжэ ябаарай,

Набшаһанда адли һалбаржа ябаарай,

Найр зугаагаар дүүрэн ябаарай,

Наһатай нүхэдөө хүндэлжэ ябаарай.

Үүрэй сайхые талада угтаарай,

Үеын гансые залуудаа золгоорой.

Аба эжыгээ хүндэлэн ябаарай,

Арад зонтоёо нэгэн ябаарай.

Үбэр дээрээ үргэһэн

Эжыгээ һанажа ябаарай.

Эжэлтэй нүхэртэй боложо,

Энхэ түрэеэ нэрлүүлээрэй.

Альган дээрээ үргэһэн

Абаяа һанажа ябаарай,

Арадтаа хүндэтэй ябажа

Ашата гуламтаяа нэрлүүлээрэй.

Солбон шэнги гэрэлтэжэ ябаарай,

Соморлиг шэнги дэлгэржэ ябаарай,

Сог һүлдэтэй мандажа ябаарай,

Солоо сэргэлэн бадаржа ябаарай.

Зуу хүрэжэ, зубалгын яһанда бү хахаарайш.

Хангайн модоной илгардаг

Хабатай һайхан алтан саг,

Зоной магтан хэлсэдэг

Золтой һайхан тарган саг

Өөрөө шэлэжэ түрөө гүш,

Угаа мүшхэн тоолохо

Эжыншни нангин гуламта

Эгээл, юрэдөө, хаанахибши?

Хаанахиш байгыш, хамаагүй,

Хангай түрэл Буряадтаа

Хани нүхэд олонтойш.

Намжаа дуулим намар сагай

Наартай һайхан энэл үдэр

Газар дэлхэй гэшхэжэ,

Гараһан, түрэһэн бэлэйш даа.

Энэл нангин үдэрөөршни,

Эжэл, хани шамайгаа

Арюун, дулаан сэдьхэлһээ

Хэды наһатай болобош даа?

Хэдыш байг лэ, хамаагүй.

Ерэн табатайл гэлсээ һэн.

Арбан табатай хэбэртэй,

Аляа зандаа ябаналши.

Эсэхэ, һуухы мэдэхэгүй

Үсэд нэтэрүү мэргэжэлтэн

Амар заяа байхагүй-

“Ажал”, – гэжэл ябагшаш.

Арад зондоо хэрэгтэй

Хэды сагтаа үрдижэ

Хэдэг хүмши, гайхалтай.

Энэл зандаа, сэбэрхэн,

Эжэл олон нүхэдтөө

Эгээл ехэ хүндэтэй,

Хөөрхэн үхи хүүгэдээ

Хүнэй зэргэ болгожо,

Нагасын тэнгэри ехэл юм,

Наһан соогоо хүндэлжэ,

Амар мэндэ, жаргалтай

Ажаһуухаш болтогой!

Дура сэдьхэл татадаг

Хангай дайдын эгээл һайхан –

Хабар, зунай үлхөөн дээрэ

Түби дэлхэйдэ мүндэлһэн

Түрэһэн һайхан үдэрөөртнай

Үнэн сэдьхэлһээ амаршалнабди!

Алдар һайхан нэрые

Олон жэлдэ нэрлүүлжэ,

Омог сарюун ябаналта.

Нангин нэрэ түрыень

Найман зүгөөр үргэжэ,

Арад зоной сэдьхэлдэ

Алтан зула болгоолта.

Үшөө олон жэлнүүдтэ

Үндэр һайхан заяатай,

Элүүр энхэ, амгалан

Энэ дэлхэй гэшхыта!

Ядарал гээшые мэдэнгүй

Хүшэр, орёо байдал соо

Харгы замаа алдангүй,

Хүнэй дунда жаргалтай

Хүхюун зандаал ябыт даа!

p3020404 1 204

Гэрэл зураг: Наталья Уланова

40 НАҺАНАЙ ОЙН БАЯРТА

Амаршалнаб шамаяа 40 наһааршни!

гэжэ поэт дэмы бэшээгүй.

“Дүшэн дээрээ – мүшэн дээрээ”

гараһан һайхан наһандаа һанаһанаа абажа,

һарбайһандаа хүрэжэ ябахыешни хүсэнэб.

Олзо салин элбэгтэй,

Олоной хэрэгтэ урагшатай

Омог дорюун байдалтай

Олон жэлнүүдтэ жаргаарай!

Газар дэлхэйдэ хүн бэеэ хүндэлжэ,

Ганса наһанай нангин ойгоо тэмдэглыт!

Үшөөл тэды һаруул һайхан жэлнүүды

Үри бэеын альган дээрэ үнгэргыт!

Ошоһон наһаяа шаналжа, гунигта абтангүй,

Оршолон замбиин бэлэг гэжэ сэгнэгты!

Алтан дэлхэйһээ үргэмжэтэй,

Амар мэндэ, жаргал эдлэн һуугыт даа.

50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

5 арба ехэ бэшэ – оройдоол 50.

Талаан бэлигээ хүгжөөхын хаһа!

Наһан залуу, наран эртэл үшөө –

Найрлаха, ажаллаха сагнай урдаал.

Жороо мориной жолоо барижа,

Хатарша хээрэй хазаар барижа,

Түмэн зоной түрүү боложо,

Баяртай, омогтой, олзотой ябыш даа олон жэлдэ!

50 наһан гээшэмнай

Таатай урин хаһал даа:

Иимэ удхатай хаһаартнай

Үнэн зүрхэнһөө амаршалаад,

Аманай баян хэшэгтэй,

Абдар дүүрэн зөөритэй,

Эрдэмэй эрхим бэлигтэй,

Эбтэй олон хүүгэдтэй

Энхэ жаргажа һуугыт даа,

Элүүр сарюун ябыт даа гэжэ хүсэе!

Ашата эжынгээ буянгаар

Алтан дэлхэй гэшхэжэ,

Арюун агаараар амилжа,

Аршаан булагаар ундалжа,

Абынгаа һургаалы алдангүй,

Аглаг тоонто нютагтаа

Аха, захатанай тоодо оробош.

Табин наһаяа угтажа байнаш.

Хүл нюсэгэн балшар багаһаа

Хүнэй үгөөр, хүнгэн һэнши.

Зан, абариш хубилаашьегүй-

Зонойл түлөө зандаа ябанаш.

Наһанай харгы хүнгэн бэшэ,

Наадаһаар гансал дабахань бэрхэ.

Эдлэхэ жаргал өөрөө ерэдэггүй,

Элэжэл, эсэжэл гартаа абахаш.

Үбгэд, хүгшэды хүндэлжэ,

Үхибүүд, залуу һүрэгтэ

Үльгэр, жэшээ боложо,

Томорхуу боложо зобонгүй,

Тоомтой, наартай, зан соогоо,

Буряад арадай заншал сахин,

Буян хуряажа, элүүр, энхэ,

Баабайнгаа гуламта бадараажа,

Ашата буурал эжыгээ

Альган дээрээ үргэжэ,

Ашыень харюулхы бодоорой.

Үнэн дээрээ эжыдэш

Үлүүш юумэн хэрэггүй.

Өөрөөл мэндэ ябахыеш

Үдэр бүри мүргэдэг.

Мүшэн доро бэе, наһан

Мүнхэ бэшэ, ойлгоорой.

Үнэн һайхан нэрээ гансал

Үргэн, гамнан ябаарай.

Үри хүүгэдээ энхэрэн,

Гарынь ганзагада, хүлынь дүрөөдэ

Гаргажа, хүргэжэ табяарай.

Наартай жарган һуугаарай.

Арад зондоо туһатай,

Аха, дүүдээ хүндэтэй,

Үндэр наһа наһалжа,

Эжыдээ – хүбүүн, эгэшэдээ – дүү,

Дүүнэртээ – аха, зээнэртээ – ноён,

Унажа ябаха моритой,

Урагшатай, урматай һуугаарай!

Үдэр бүхэндэ жаргалай һайханиие үзэжэ,

Үглөө бүхэндэ наранай һайханиие хаража,

Үреэлэй һайханиие ходо шагнажа,

Үндэр наһа наһалжа,

Үри хүүгэдтээ туһалжа,

Үетэн нүхэдтөө хүндэтэй,

Үнэр баян һуугыт даа!

Табин наһанайнгаа дабаан дээрэ

Эрдэм, ажалай эршэ соогуур

Уран һайхан буряад хэлэеэ

Арад зонтоёо алхасаа нэгэдүүлэн,

Алтан ойнтнай дабаан дээгүүр

Арюун наран туяарна.

Дабаанай саана үшөө дабаан,

Дайдын саана үргэн дайда –

Дабшажал ябыт даа урагшаа!

Табан үнгын сэсэгүүд

Тала газараа шэмэглэг,

Табин наһанай баяр

Танай наһа шэмэглэг.

Долоон үнгын һолонго

Добо талаяа шэмэглэг,

Далан наһанай жаргал

Танай наһа шэмэглэг.

Найман үнгын сэсэгүүд

Нарата талаяа шэмэглэг,

Танай наһа шэмэглэг.

Зургаан үнгын сэсэгүүд

Зуһалан газараа шэмэглэг,

Зуун наһанай жаргал

Танай наһа шэмэглэг.

Ц-Х. Жамьянова нүхэртөө…

Хори гаран наһандаа

Хуби заяагаа холбоолди.

Үнгэрөөл олон жэлнүүд –

Үндэр набтар хүтэлнүүд.

Наһанай үндэр дабаанда

Нэгэ жэгдээр жүдхөөлди.

Зоной жиирээр ябажа,

Жаран наһаяа хүсэбэлши.

“Бүлын жаргал гээшэ

Нангин энэ һургаалые

Наһан соогоо сахяалди.

Эды олон жэлнүүд соо

Элдэб үенүүд үнгэрөө.

Хүндэ хүшэр сагуудшье

Хүрдэ шэнгеэр эрьелдээ.

Хорбоо юртэмсын хогоосони

Хоюуландаа үзөөбди, зүгөөр

Сэдьхэл гээшэ хомхой даа:

Саашань хүрөө гэхэгүйш.

Дуранай арюун дэльбэхэн

Дорюун хөөрхэн ашанараа

Дэлхэйн дэнзэ шэнгеэр

Дэмы бэшэ һананабди.

Алтан дэлхэйһээ холодонгүй,

Ашанараа айл болготороо,

Амиды мэндэ ябаһайбди.

Ябахатнай болтогой!

Аха захатамнай хэтэдээ

Арадтаа хүндэтэй ябыт даа.

Зол заяатай, амар амгалан

Элүүр энхэ һуугыт даа!

Үтэлһэн тэмдэг шарайдаа

Үгыл зандаа һуугарайт.

Зугаатай, сэсэн ахамнай,

Зуугаадтай болотороо жаргаарайт!

Танайнгаа хэшэг буяниие эдлэжэ, һайхан абари зангыетнай, ухаатай зүбшэл заабаринуудыетнай сэгнэн хододоо ябадаг үхибүүдтнай ута наһа, удаан жаргал, элүүр мэндые хүсэнэ.

Источник

Поздравления с днем рождения сестре на бурятском языке

Түрэһэн үдэртэ хэрэглэмээр үреэлнүүдһээ

Баяр ехэтэ олон нүхэдтэй болоорой,
Баясхалан ехэтэ амараг ханитай болоорой.
Наранда адли гэрэлтэжэ ябаарай,
Набшаһанда адли һалбаржа ябаарай,
Найр зугаагаар дүүрэн ябаарай,
Наһатай нүхэдөө хүндэлжэ ябаарай.

* * *
Yүрэй сайхые талада угтаарай,
Yеын гансые залуудаа золгоорой.
Аба эжыгээ хүндэлэн ябаарай,
Арад зонтоёо нэгэн ябаарай.

* * *
Yбэр дээрээ үргэһэн
Эжыгээ һанажа ябаарай.
Эжэлтэй нүхэртэй боложо,
Энхэ түрэеэ нэрлүүлээрэй.
Альган дээрээ үргэһэн
Абаяа һанажа ябаарай,
Арадтаа хүндэтэй ябажа
Ашата гуламтаяа нэрлүүлээрэй.

* * *
Солбон шэнги гэрэлтэжэ ябаарай,
Соморлиг шэнги дэлгэржэ ябаарай,
Сог һүлдэтэй мандажа ябаарай,
Солоо сэргэлэн бадаржа ябаарай.

* * *
Ашата Абынгаа
Алдар һайхан нэрые
Олон жэлдэ нэрлүүлжэ,
Омог сарюун ябаналта.
Нангин нэрэ түрыень
Найман зүгөөр үргэжэ,
Арад зоной сэдьхэлдэ
Алтан зула болгоолта.

* * *
Yшөө олон жэлнүүдтэ
Yндэр һайхан заяатай,
Элүүр энхэ, амгалан
Энэ дэлхэй гэшхыта!

* * *
Ядарал гээшые мэдэнгүй
Ямба хүндэ ехэтэй
Ябахатнай болтогой!
Хүшэр, орёо байдал соо
Харгы замаа алдангүй,
Хүнэй дунда жаргалтай
Хүхюун зандаал ябыт даа!

40 НАҺАНАЙ ОЙН БАЯРТА

Олзо салин элбэгтэй,
Олоной хэрэгтэ урагшатай
Омог дорюун байдалтай
Олон жэлнүүдтэ жаргаарай!

Инаг хайрата.
Газар дэлхэйдэ хүн бэеэ хүндэлжэ,
Ганса наһанай нангин ойгоо тэмдэглыт!
Yшєєл тэды һаруул һайхан жэлнүүды
Yри бэеын альган дээрэ үнгэргыт!
Ошоһон наһаяа шаналжа, гунигта абтангүй,
Оршолон замбиин бэлэг гэжэ сэгнэгты!
Алтан дэлхэйһээ үргэмжэтэй,
Амар мэндэ, жаргал эдлэн ћуугыт даа.

* * *
50 наһан гээшэмнай
Таатай урин хаһал даа:
Хараалһанаа бэелүүлхэ,
Хахарһанаа халаха.
Һанаһанаа һарбайха,
Һандарһанаа һэльбэхэ.
Иимэ удхатай хаһаартнай
Yнэн зүрхэнһөө амаршалаад,
Аманай баян хэшэгтэй,
Абдар дүүрэн зөөритэй,
Эрдэмэй эрхим бэлигтэй,
Эбтэй олон хүүгэдтэй
Энхэ жаргажа һуугыт даа,
Элүүр сарюун ябыт даа гэжэ хүсэе!

* * *
Yдэр бүхэндэ жаргалай һайханиие үзэжэ,
Yглөө бүхэндэ наранай һайханиие хаража,
Yреэлэй һайханиие ходо шагнажа,
Yндэр наһа наһалжа,
Yри хүүгэдтээ туһалжа,
Yетэн нүхэдтөө хүндэтэй,
Yнэр баян һуугыт даа!

* * *
Табин наһанайнгаа дабаан дээрэ
Таамнай гарабат.
Эрдэм, ажалай эршэ соогуур
Эрмэлзэжэ ерэбэт.
Уран һайхан буряад хэлэеэ
Ухаалан шэнжэлнэт.
Арад зонтоёо алхасаа нэгэдүүлэн,
Амжалтаарнь омогорхонот.
Алтан ойнтнай дабаан дээгүүр
Арюун наран туяарна.
Дабаанай саана үшөө дабаан,
Дайдын саана үргэн дайда –
Дабшажал ябыт даа урагшаа!

* * *
Табан үнгын сэсэгүүд
Тала газараа шэмэглэг,
Табин наһанай баяр
Танай наһа шэмэглэг.
Долоон үнгын һолонго
Добо талаяа шэмэглэг,
Далан наһанай жаргал
Танай наһа шэмэглэг.
Найман үнгын сэсэгүүд
Нарата талаяа шэмэглэг,
Наян наһанай баяр
Танай наһа шэмэглэг.
Зургаан үнгын сэсэгүүд
Зуһалан газараа шэмэглэг,
Зуун наһанай жаргал
Танай наһа шэмэглэг.

* * *
Хори гаран наһандаа
Хуби заяагаа холбоолди.
Yнгэрөөл олон жэлнүүд –
Yндэр набтар хүтэлнүүд.

Наһанай үндэр дабаанда
Нэгэ жэгдээр жүдхөөлди.
Зоной жиирээр ябажа,
Жаран наһаяа хүсэбэлши.

“Бүлын жаргал гээшэ
Бэе бэеэ хүлеэхэ” –
Нангин энэ һургаалые
Наһан соогоо сахяалди.

Эды олон жэлнүүд соо
Элдэб үенүүд үнгэрөө.
Хүндэ хүшэр сагуудшье
Хүрдэ шэнгеэр эрьелдээ.

Хорбоо юртэмсын хогоосони
Хоюуландаа үзөөбди, зүгөөр
Сэдьхэл гээшэ хомхой даа:
Саашань хүрөө гэхэгүйш.

Дуранай арюун дэльбэхэн
Дорюун хөөрхэн ашанараа
Дэлхэйн дэнзэ шэнгеэр
Дэмы бэшэ һананабди.

Али нэгэеэ орхижо,
Алтан дэлхэйһээ холодонгүй,
Ашанараа айл болготороо,
Амиды мэндэ ябаһайбди.

* * *
Баруун таладаа
Бурхан сахюусатай,
Зүүн таладаа
Зонхобо бурхантай,
Орой дээрээ
Одо заяатай,
Һүнэшэгүй һүлдэтэй,
Буурашагүй буянтай,
Даашагүй даллагатай,
Дабашагүй хэшэгтэй,
Тэнгэриһээ тэдхэмжэтэй,
Yлгэн дайдаһаа
Yргэмжэтэй
Ябахатнай болтогой!

* * *
Аха захатамнай хэтэдээ
Арадтаа хүндэтэй ябыт даа.
Зол заяатай, амар амгалан
Элүүр энхэ һуугыт даа!
Yтэлһэн тэмдэг шарайдаа
Yгыл зандаа һуугарайт.
Зугаатай, сэсэн ахамнай,
Зуугаадтай болотороо жаргаарайт!

Танайнгаа хэшэг буяниие эдлэжэ, һайхан абари зангыетнай, ухаатай зүбшэл заабаринуудыетнай сэгнэн хододоо ябадаг үхибүүдтнай ута наһа, удаан жаргал, элүүр мэндые хүсэнэ.
* * *
Газар дэлхэйдэ хүн бэеэ хүндэлжэ,
Ганса наһанай нангин ойгоо тэмдэглыт!
Yшөөл тэды һаруул һайхан жэлнүүды
Yри бэеын альган дээрэ үнгэргыт!
Ошоһон наһаяа шаналжа, гунигта абтангүй
Оршолон Замбиин бэлэг гэжэ сэгнэгты!
Алтан дэлхэйһээ үргэмжэтэй
Амар мэндэ, жаргал эдлэн һуугыт даа!

Һаруул бодолтой,
Һайхан һанаатай,
Сэсэн үгэтэй,
Сэбэр сэдьхэлтэй,
Наартай, зугаатай,
Налгай жаргалтай,
Элбэг баян,
Элүүр мэндэ,
Энхэ амгалан
Ажаһуухатнай болтогой.

* * *
Аба, эжы хоёройнгоо
Алтан шэнги һургаал дагажа,
Ашата хэрэгынь үргэлжэлүүлжэ,
Алдарта нэрыень нэрлүүлжэ,
Аха эгэшэнэрээ дахажа,
Арадаа дүүнэрээ дахуулжа,
Һайхан заншалаа золгуулан
Ябыт даа!

60 НАҺАНАЙ ОЙДО
Хүндэтэ манай эжымнай,
Хайрата һайхан теэбиимнай,
Хүрьһэтэ алтан дэлхэй дээрэ,
Хүхэ номин огторгой доро
Хүжэ шэнги агаараар амилжа,
Хүбүү, басагадаа,
Аша, гуша, зээнэрээ баясуулан,
Yшөөл олон жэлдэ
Хүл хүнгэн ябыт даа.
Yлгэн һайхан тоонто дайдадаа
Yлгын дууе шагнан тэнжээт.
Элдин дэлюун энхэ тайгадаа
Эрын соло эдлээт.
Ошоһон жэлнүүд эрьен ерэжэ,
Ойндотнай һэргэн дуулана.
Yндэр наһанай табсан
Yзэгдэжэл эхилбэ гээшэ ха.
Yзэһэн хараһанаа, ажалай соло
Yндэжэ ябаһан үхибүүдтээ
Yгэлэн хэлэжэ ябыт даа.
Зоной хэрэгтэ бэеэ үгөөлта,
Зориг түгэлдэр энэ хүрөөлта,
Хүндэ ажалһаа зүрхэ алдаагүйт,
Хүсөө гамнаагүйт, эсээ сусаагүйт.
Жара наһанай жаргалда хүрэбэт,
Жаргалтай хаһа танда ерэбэ.
Гол угаа дамжуулха,
Гуламта сахиха хүбүүдээрээ,
Уян нугархай,
Урин сэбэр басагадаараа
Омогорхожо, баярлажа,
Олон жэлдэ омог дорюун һуугыт даа.

«Эрдэм бэлиг – эрхим баян» – гэһэн
Элинсэгэймнай үгэ бии юм.
Арад зоной дунда ажалай үргэн замые
Алдар нэрэтэйгээр эдлээлта.
Мүнөөдэр, танайнгаа 60 наһанай ойн баярай үдэртэ,
Манай зүгһөө хэлэхэ үреэл иимэ байна:
Он жэлэй ошохо бүри
Омог дорюун зандаа,
Һара, жэлэй ошохо бүри
Һайхан сарюун зандаа,
Yдэр бүри жаргал үзэжэ,
Буянгаа эдлэжэ,
Yшөөл олон жэлнүүдтэ
Ара үбэрөөрөө, аша зээнэрээ тойруулан,
Сээжэ һонор, сэдьхэл арюун,
Ута наһатай, удаан жаргалтай
Һуухыетнай хүсэнэбди!

* * *
Жара наһанайтнай жабхаланта наран
Жалгын оройдо жарган мандаба –
Хэмжүүртэ жэлнүүдэй хэтын жаргал хэлбын эрьебэ.
Залуу нүхэдтөө дүршэлөө залгуулжа,
Залиршагүй мэндэ ябагты!
Ажалша зоной ажал хэрэгтэ
Анхарал золтой ажаһуугты!

* * *
Жороо мориной жолоо барижа,
Олон зоной ударидагша боложо,
Гараа холотороо ажал хэжэ,
Жаран наһанайнай жаргалда хүрэбэт.
Дэмбэрэлтэ һайхан энэ үдэрөөртнай
Доро дохин халуунаар амаршалаад,
Зудгүй газарта зуһажа,
Зоболонгүй газарта жаргажа,
Yри хүүгэдтээ үргүүлжэ,
Газаагаа гайгүй,
Гэртээ гэнэгүй
Yдэр бүри үнэтэй үгэ шагнажа,
Наранай толон соо
Наһанай үндэрые дабажа,
Ябахатнай болтогой!

* * *
Һүнэшэгүй һүлдэтэй,
Зайлашагүй заяатай,
Даашагүй далгатай,
Дабашагүй хэшэгтэй,
Буурашагүй буянтай,
Мүнхэ нэрэтэй,
Мүнгэн жолоотой
Ябахатнай болтогой!
– гэжэ үреэнэбди!

* * *
Хүрьһэтэ дэлхэйдэ
Хүн боложо түрөөд,
Хүмүүн бэеэ хүсөөд,
Хүлэгэй туруунһаа таһарангүй,
Хүнэй хүбүүдһээ дутангүй,
Һургуули һудар үсэдөөр үзэжэ,
Һураһанаа һургаал болгожо,
Дуулаһанаа дүршэл болгожо,
Альгаа холотороо,
Ажал хэжэ,
Хүлһөө гоожотороо,
Хүдэлмэри хэжэ,
Хүн бэеэ хүдэржөөлта.
Оролдожо ябаһыетнай
Олон зомнай сэгнэдэг.
Нэтэрүүгээр хүдэлһыетнай
Наһатайшуулнай дурдадаг.
Аглаг дэлхэйдэ
Түрэһэн үдэрөөртнай,
Жаран наһаартнай.
Амаршалаял даа танаа
Уг гарбалайнгаа
Ургахые харагты.
Yри бэеынгээ
Yнэржэхые харагты.
Yхэр малайнгаа
Yдэхые харагты,
Yлэһэн наһандаа
Yлзытэй ябагты.

Хүрьһэтэ алтан дэлхэй дээрэ,
Хүхэ мүнхэ огторгойн наран доро
Yри хүүгэдээ үргэжэ,
Yндэр наһатай болобот.
Сэсэг ногоон дайдадаа
Сэдьхэн дуулажа ябыт даа!
Аялга хонгёо энэ замдаа
Аятай зугаатай хододоо ябыт даа!
Буряад дуунайнгаа аялга
Баяртай золтой хододоо
Нүхэд, зонойнгоо дунда
Хүхюутэй дуулажа ябыт даа!
Харахада шарайтнай залуу зандаа,
Шандааһантнай шанга зандаа,
Нарата олон жэлнүүдтэ
Амар амгалан ажаһуугты!
Жаран жэлэй жаргал эдлэжэ,
Наян жэлэй найр үзэжэ ябагты!
* * *
Жаргалта 60 наһанайтнай
Жабхаланта түгэс ойгоортнай,
Дуран сэдьхэлэйнгээ оёорһоо
Доро дохин амаршалнабди.

Ажал дээрээ амжалтатай,
Арад зондоо суутай,
Хүдэлмэри дээрээ урагшатай,
Хүндэтэй солотой ябаналта.

Бэрхэтэй хүшэр жэлнүүдтэ,
Бэлигтэй зоригтой ажаллажа,
Түрэл нютагайнгаа байдалые,
Түбхинүүлэн арьбажуулалсаалта.

Арадай түлөө оролдоһонтнай,
Аша буян болохол,
Бүгэдын хэрэгтэ хабаадаһантнай
Буян хэшэг болохол.

Түлижэ байһан галтнай
Түмэн жэлдэ бадараг лэ,
Байрлажа һууһан гэртнай
Бадма сэсэгээр дэлгэрэг лэ.

Yргэн сагаан нютагтаа
Yри хүүгэдтээ үргүүлжэ,
Ута наһа наһалжа,
Удаан жаргажа һуухатнай болтогой!
65 НАҺАНАЙ ОЙДО
Жаргал түгэс мүнөөдэрэй оршомдо
Жаран табан наһанайтнай
Мүндэлһэниинь һайхан.
Сэсэгэй баглаашуу арюухан баяраар
Сэдьхэлэй оёорһоо амаршалнабди!
Наһанайтнай харгы зам
Найдамтай зохидоор зурыгаал,
Наһаараа хэһэн ажалдатнай
Талаан бэлигтнай тодороол!
Жаран табанайнгаа дабаае дабан,
Жаргал тэгшэ, үнэр баян ябаналта,
Урдатнай үшөөл олон дабаан бии.
Наһанайнгаа найдамтай нүхэртэй
Налайжа тэдэниие дабахалта!
Yглөө бүри наранай гарахые угтажа,
Yдэр бүри үреэлэй һайханиие дуулажа,
Yшөөл олон жэлдэ жарган
Ажаһуухыетнай үреэнэбди!
Yргэн дэлхэйһээ үргэмжэтэй,
Yндэр тэнгэриһээ үршөөлтэй,
Эртын наранһаа эмнэ абажа,
Эхэ газарһаа хүсэ абажа,
Гай гашалан үзэнгүй,
Гэр бүлэдөө жаргалтай,
Зээ гушануудаа хаража,
Сагай хүшэртэ дарагдангүй
Ажаһуухатнай болтогой!

Залуу гүлмэр наhандаа
Залхуурангуй оролдожо,
Оёдолшоной мэргэжэлы
Одоол өөрөө шудалаат.

Уран гарайтнай бэлиг
Угай танай шанар лэ,
Оёhон булган малгайнууд
Олон зонии шэмэглээ.

Аяа хайрата нүхэрөө
Альган дээрээ үргэжэ,
Далан табанайнь дабаае
Дабажа гараhан буянтайт.

Долоон үнгын һолонго
Добо талые шэмэглэг лэ,
Далан наһанай жаргал,
Танай наһа шэмэглэг лэ.
Yлзы һайхан нютагтаа
Аша зээнэрэйнгээ дунда
Сээжэ дүүрэн, сэнгүү
Сэдьхэл дүүрэн, золтой
Дуу домогтой,
Зугаа найртай,
Гасалан гашуудал үзэнгүй,
Хүл хүнгэн, амгалан тэнюун
Ажаһуухатнай болтогой!

Үреэлнүүд
Айлдаа амараг ябаарай,
Зондоо зохид ябаарай.
Дээрэһээшни бурхан татан ябаг,
Дороһоошни зон үргэн ябаг.
Буурал сагаан үһэн
Толгойдошни байг,
Буян сагаан наһан
Бэедэшни байг.
Аяндаа зөөлэн ябаарай,
Ашанартаа хүндэтэй ябаарай.
* * * *
Хоймороороо дүүрэн
Хоёр хушуун үри үдхэ,
Хотоороо дүүрэн
Табан хушуу мал үдхэ.
Зэлэ һунгама баян болоорой,
Зэргэ һунгама үнэр болоорой.
Үдэр бүри юрөөл баярые дуулажа байгаарай,
Һара бүри һайн заяа оршожо байгаарай.
Найман Намсарай мэтэ баян болоорой.
Найдан жүдэн мэтэ үнэр болоорой.
Хуһан сагаан ургаяа шэрэн ерээрэй,
Хун сагаан хонидоо хурайн ерээрэй,
Адуугаа танишагүй баян болоорой,
Ашаяа танишагүй үнэр болоорой.
Загалтнай хүсэжэ байг,
Заяантнай орожо байг!
Буга шэги ута наһатай,
Буха шэнги бүдүүн хүзүүтэй болоорой!
* ** *
Найдандал баян боло,
Намсарайдал үнэр боло.
Газартаа мүргэжэ, галбагай жарга.
Хүнэй хүбүүн богоһышни элээг,
Хүлэгэй хүбүүн сэргышни элээг.
Ута наһа наһала, удаан жаргал жарга.
Шулуугүй газарта бууса заһа,
Шоногүй газарта мал үдхэ.
Хада гэшхэбэб гэжэ, халюу гэшхэжэ ябаарай.
Бута гэшхэбэб гэжэ, булга гэшхэжэ ябаарай.
Атар газарай ногоондо адли халюуран жарга,
Арбан табан һарада адли галмайран жарга.
Боориһоо халтирхагүй туруу туруулэн жарга,
Бурханһаа алдуурхагүй нэрэ абан жарга.
Халуундаа һууха хүбүүтэй жаргаарай,
Хадамда ошохо басагантай жаргаарай.
Абаяа дахаха хүбүүтэй жаргаарай,
Эжыгээ дахаха басагатай жаргаарай!

*** *
Шаата сэмгэ
Барижа байгты!
Шалханаг хүбүү
Гаргажа байгты!
Можо сэмгэ
Залажа байгты!
Муяа хүбүү
Асаржа байгты!
*** *
Хүбүү гаргажа,
Хүдэһэ оёжо байгты!
Аха дүүгээ ялайлгажа,
Амитан зоноо баярлуулжа байгты!
*** *
Агтан мори унаһантнай
Агтын түрүү болоһой даа,
Албатай хүбүү бариһантнай
Абай түрүү болоһой даа.
*** *
Хүрин мори унаһантнай
Хүлэгэй түрүү болоһой даа,
Хүжүүн хүбүү бариһантнай
Хүнэй түрүү болоһой даа.
****
Сайдууд, түшэмэд, тайжанар,
Арад зон мүнхэ
Амар амгалан болтогой.
Үндэр мундаргайн хормойгоор,
Баргажан мүрэнэй хойгуур,
Хүлэг хурдан унагад
Бай буляалдан харайбат,
Табан эсэгэйн хүшэтэй хүбүүд
Хүшэ гарган барилдабат,
Мэргэн шадалта хүбүүд
Бай буляалдан харбабат.
Хартаганаата газараар харайлдажа,
Харгуй гарган ерэбэт,
Харанхуй һүниие
Гэгээрүүлэн ерэбэт,
Шэбэр газараар харайлдажа,
Шобхо тооһо татан ерэбэт,
Гэгээн сагаан үдэриие
Харанхуйлуулан ерэбэт,
Дүрбэн хара туруунһаан
Дүлэ гарасаран харайжа ерэгшэ,
Дүшэн сагаан шүдэнһээн
Гал сахилгаан харайжа ерэгшэ,
Боро азаргайн хүбүүн,
Борогшо гуунэй унаган.
Магнай дээрээ мэнзэтэй,
Ташаан дээрээ тамгата,
Хиидхүүр шэнгэн дэлһэтэй,
Шодом хара һүүлтэй,
Хоёр хурса шэхэтэй,
Түргэн түргэн харайхадашни
Тэбшын шэнээн дагнаһан
Эндэ тэндэ ооборлуулна,
Абалсан абалсан харайхадашни
Аянайн шэнээн дагнаһан
Эндэ тэндэ ооборлуулна,

Огторгойхоо бороон орог
Уулахаа манан гараг
Талахаа таряан ургаг
Шулуунхаа сэсэг бадараг лэ!

Үргэн дайдын хүрьхэн дээрэ
Үнэр ябаха болыт
Мандаха наранай туяан дор
Мэндэ ябаха болыт!

Дуулим таламнай сэсэглэжэ байг лэ!
Адуухан малнай атарлан бэлшэг лэ!
Уха голнай харьялжа байг лэ!
Тохо зөөхэй дэлбэржэ байг лэ!
Ой тайгамнай үтхэржэ байг лэ!
Ан гүрөөхэн удэжэ байг лэ!
Айл аймагнай амгалан хууг лэ!
Аба эжымнай энхэрэн яваг лэ!

Үргэн ногоон газар дээрэмнай
Үлзы тайбан байг лэ, мүнхэдөө
Үер толоноор үе мүнхэдөө
Үлгэн дэлхэймнай гэгээрхэй!

2. Аба эжын дайда аглаг тенюүн нютагнай

Аба эжын үреэлтэй
Аглаг тенюүн нютагнай
Ажалша бэрхэ зоноороо
Ашата орондоо суурхаг лэ!

Хабтагай хайхан тоонто нютагнай
Хагдаараашье, гандангүй байг лэ
Ханилхан хайратай нүхэртэйгөө
Хүгшэртэрөө жаргажа хуугты хододоо!
Үргэн хайхан тоонто нютагнай
Үбхээреешье гандангүй байг лэ
Үелхэн хайратай нүхэртээеэ
Үтэлтэрөө жаргажа хуугты хододоо!

Үтэхэн бодохон нютагаа
Үргэжэ хододоо ябаарай
Гарахан түрэхэн нютагаа
Харалсажа хододоо ябаарай!

Үбгэд хүгшэдөө хүндэлхэдөө
Үен аханайтнай бэлэг
Хүбүүд басагадные үргэхэдөө
Хүндэтэй эжы абанарай нэрэ!

Эжы абынгаа дайдада
Эзэн боложо хуугты
Энхэ заянда найдан
Этигэлтэй дуулж ябагты!

Баабайнгаа нютагта баян боложо
Эжынгээ нютагта эрхим боложо ябагты!

Үргэн сагаан нютагтаа
Үбгэн боложо жаргаарайгты!
Тэбхэр хайхан нютагтаа
Төөдэй боложо жаргаарайгты!

Гэгээн энэ дэлхэйдээ
Гэрэл татан ябагты
Ягаан энэ дэлхэйгээ
Ямба ёхоор эдлэгты!

Үбгэн хүнийе дүүгэй ёхоор хүндэлжэ
Үншэн хүнийе абын ёхоор хайрлагты!
Хамагай түлөөдэ оролдосо ехэтэй
Хангай дэлхэйдээ эзэн бологты!

Бий бэлэгтэй, дүүрэн хэшэгтэй
Саяан үндэр уулын оройдо
Наранай гэрэл сасархан мэтэ
Сэсэгтэ хайхан дэлхэй дээрэ
Наян үнгын сэсэг дэлгэрхэн мэтэ
Эжы абынга нютагта
Энхэ хайхан жаргаха болтогой!

Байгал номин далай шэнди
Оёорхоо тунгалаг
Бархан үндэр уула шэнди
Орьёлхоо тунгалаг
Буряадангаа гал гуламта
Бата бэеэр дэгжээгээд
Дааган мориёо хүүлдэжэ
Дархан солоёо нэрлүүлжэ ябаарайгты!

Найман тээшээ намаалжа
Наян тээшээ дэлгэржэ ябагты
Наран шэнди тунгалаг
Нажар шэнди налгай ябагты!

Аяндаа амар
Замдаа хайн ябажа
Хүрэхэ газартаа хүрэжэ
Ханахан хэргээ бүтээжэ
Ута наха нахалжа
Удаан жаргал эдэлжэ хууха болыт!

Айл зондоо хүндэтэй ябагты!
Аймаг соогоо суутай ябагты!
Ажал хүдэлнэри дөө урагшатай ябагты!

Сээжэ дүүрэн сэнгүүтэй
Сэтьхэл дүүрэн золтой ябагты!
Дуу домогтой
Зугаа найртай ябагты!

Холо ябабал мэндэеэ хүргэлсэн
Ойро ябабал орожо гаралсан
Элүүр энхэ, хайн хайхан
Ажал хүдэлмэриөөр
арад зондо хүндэтэй
Хүхюүн зугаатай ябагты!

Огторгой хүрэм
Омогтой ябагты
Ороноор дүүрэн
Нүхэдтэй ябагты!

Сэсэн бодолтой
Сэбэр байдалтай
Уран хургат ай
Урин аргатай жаргагты!
Уужам сэтьхэлтэй
Уута зугаатай
Үнэн нүхэдтэй
Үнэр дүүнэртэй хуугты!

Хүсэд хэсэлтэй
Үсэд хүсэтэй
Баян жаргалтай
Баян хэшэгтэй байгты!

Источник

➤ Adblock
detector

ута наhа удаан жаргал эдлэжэ,
эбтэй эетэйхэн наhанай утые гаталагты!
Yри хYYгэдэй олон болгожо
Yетэн нYхэдтоо хYдэтэй ябагты

хунжэлээр дуурэн хуугэдтэй,
хорёогоор дуурэн малтай
аза жаргалтай
hуухыетнай- болтогой
короче перевод:
детей полон дом,
скотину полон двор,
хорошой счастливой жизни вам.

Хултнэй хунгэн, сэдьхэлтнэй сагаан,
Хэрэгтнэй бутээсэтэй, ухибуудтнэй урагшатай,
hайн-hайхан hуухатнай болтогой!!!!
Да будет легким ваш путь, и душа ваша чиста,
Дела ваши исполняются, а дети все больше возвышаются,
Живите счастливо, да будет так!!!

***

Стала на год ты взрослей,
Ну-ка мне вина налей!
Будем вместе стресс снимать.
Думать, как моложе стать.
Может ботокс закачать?
Или джинсы закатать?
Нет уж, ты не малолетка.
Но красива, как конфетка!
Оставайся ты такой,
Заводной и молодой.
Всем ты фору дашь, подруга.
И твоя лишь в том заслуга!

***

Здоровья, счастья, любви святой и чистой
Желаю я тебе от всей души,
Будь нежной, милой, дорогой, учтивой,
Возьми от жизни лучшие черты.
Пусть Бог пошлёт тебе родная,
Спокойствие, умение любить.
И будь желанной, горечи не зная,
Свой путь достойно сможешь ты прожить!

***

Здоровья, счастья, теплоты,
Цветов, улыбок нежных,
Родных и близких доброты,
Дней солнечных, приветных,
Мечты в реальность воплотить,
Любви, в делах везения
И в гонке жизни первой быть
Желаю! С днем рождения!

***

Счастливой будь, неповторимой,
Веселой, радостной, любимой!
Пусть день рожденья принесет
Все то, что сердце твое ждет!
Мечты заветные исполнит,
Удачей жизнь твою наполнит,
Родных улыбками, друзей
И теплотой приветных дней!

***

Ты для нас — и брат, и друг,
В доме нашем тебе рады,
Ты озаряешь все вокруг,
Не страшны тебе преграды.

***

Ты смелый, мужественный ты,
Ты нас поддерживал в минуты увяданья,
За дружбу благодарны мы,
Мы шлем тебе свои признанья.

***

Сегодня праздничный день, именинник, сюда!
Вставай с кровати, все заждались тебя.
Торт принесли, на столе все подарки,
Приходи к нам и задуй свечи яркие.

***

Я тебе желаю денег побольше,
Квартиру прям в Польше, беленький Порше,
Чтобы проблемы тебя не встречали,
Чтобы твой день хорошо отмечали!

***

Нас с тобой мужская дружба
Крепко-накрепко связала на года,
И ты знаешь, если что-то нужно,
Я готов прийти к тебе всегда.

***

Нас с тобой судьба проверила в ненастье —
Когда круг спасательный сумели разделить,
Головы нам не вскружило денежное счастье —
Дружбу нашу мы сумели сохранить.

***

Вот за эту философию простую
Предлагаю выпить крепкого вина —
Чтобы жизни не прожить впустую
Дружба настоящая дана.

***

Мой друг! Мне в целом свете нет
Роднее человека!
Тебе желаю жить сто лет,
А лучше уж — два века!

***

О чём ты грезишь — всё пускай
Как надо воплотится.
А нам с тобою, ты уж знай,
Вовек не раздружиться!

***

Мой лучший друг, хочу поздравить
Я тебя с варенья днём.
Желаю за плечом печали все оставить
И день отпраздновать вином.

***

На утро быть веселым, свежим,
Сиять, плясать, пылать огнём
И для работы быть пригожим,
Ведь вечерком опять гульнём!

***

В быту, любви и альтруизме.
Желаю, чтоб везло тебе.
В твоих, желаньях — и судьбе!

***

Как давно мы друг друга знаем, не счесть.
У меня к тебе поздравление есть.
Будь тем, кем хотел стать всю свою жизнь,
Отбрось все сомнения, за ум ты возьмись.

***

И воплощай любые мечты!
Пусть мир узнает какой крутой ты.
Здоровья, богатства, любовь очень верною,
Тебе я желаю надеюсь, что первою.

***

Как Богиня, ты прекрасна!
И цветёшь день ото дня!
Много – много тебе счастья,
Радости, любви, добра!
Веселей шагай по жизни,
Будь любимой, нежной будь!
Меньше плачь и больше смейся,
Про невзгоды позабудь!

***

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

***

Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы,
Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в День Рожденья!

***

В этот Светлый День желаю
Не грустить, не унывать!
С Днем Рождения поздравляю
И желаю бед не знать!
Пусть все в жизни будет гладко
Без печалей, без преград,
Станет каждый день подарком
И всегда сияет взгляд!

***

Поздравляю с днем рождения! Желаю каждый день просыпаться с ощущением счастья и в самом лучшем настроении. Пусть здоровье и деньги по умолчанию только множатся, а мечты и желания исполняются как можно чаще, позволяя радоваться новым победам и всегда улыбаться.

***

Ты прекрасна и свежа,
Самим дыханием любви.
Те, кто знаком, ведь не напрасно
В тебя давно уж влюблены,
Мила, полна очарованья,
Добра, стройна, легка, умна
Желаю много-много счастья
Чтобы в душе цвела весна!

***

С днем рожденья тебя поздравляю
И хочу в этот день пожелать,
Чтоб светила всегда звезда счастья
И не смела вовек угасать.
Я желаю здоровья, успехов,
Чтоб любовь твоя светлой была,
Чтобы люди тебе улыбались
И река твоей жизни текла!

***

Пожелаю любви, обаяния,
Шарма, прелести и красоты!
Рядом щедрых мужчин, их внимания,
Чтоб легко исполнялись мечты!
Добиваться успехов невиданных,
Улыбаться и всё успевать,
И всегда сногсшибательно выглядеть,
Заставляя сердца трепетать!

***

Пусть радостью глаза Твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно. рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая.
Умей дышать свободно, полной грудью
И счастье, верь, не обойдет Тебя.

***

В день рождения хочу пожелать:
Оставаться такой же красивой,
О печалях не вспоминать,
Быть счастливой, любимой и милой.
Ты прекрасна, как солнечный свет.
Пусть невзгоды тебя не коснутся.
С каждым утром приходит рассвет,
Счастье эхом пусть в нём отзовется!

***

С Днём рождения тебя поздравляю
И желаю от счастья парить.
Я любви и здоровья желаю,
А проблемы шутя покорить.
Ты – успешная, яркая, словно
Первый луч, заглянувший в окно,
Будет много сегодня подарков,
Но мой лучше других всё равно.

***

С днем рожденья тебя поздравляю,
Веселись в этот день, не грусти,
От души тебе счастья желаю
И огромной счастливой любви!
Пусть мечты твои будут крылаты
И безоблачны светлые дни,
И от этой сверкающей даты
Старт возьмут все успехи твои!

***

Красивая девушка, счастлива будь,
По жизни веселым пусть будет твой путь,
С рождения днем поздравляю тебя!
Пусть будет прекрасна всегда жизнь твоя!
Удачи желаю и море друзей,
Давай же, не хмурься, гляди веселей!
Останься красивой такой навсегда,
Друзей и подруг не забудь никогда!

***

С днем рождения! От всей души поздравляю! Желаю тебе здоровья и счастья, чтобы в жизни тебе сопутствовала удача! Всегда оставайся такой, какая ты есть. У тебя очень много замечательных качеств, береги их!

***

В день большой с тобой мы снова
Посмеемся и всплакнем.
От души я поздравляю
Тебя с самым сладким днем.
Требуй у судьбы, подруга,
Чтоб всегда счастливой быть.
Непременно вожделенной,
И в любви шальной лишь жить.

***

У тебя сегодня день рожденья,
Сегодня ты особенно мила,
И мы спешим озвучить поздравленье,
Которого ты, может, не ждала!
Мы пожелать хотим тебе успехов море,
Улыбок, звезд и тишину ночей,
Пусть обойдут тебя беда и горе,
Печаль и сумрак прошлых дней!

***

Своей лучшей подружке
В её день рождения
Пожелаю, всё что нужно —
Что требует исполнения!
Любви тебе большой желаю,
В карьере только продвиженья,
Чтоб никогда проблем не знала,
Во всех делах тебе везенья!

***

У меня подруга красива, хороша,
Характер ангельский, душа,
Секреты все ей доверяю,
Счастья и любви желаю.
С днём рождения тебя поздравляю,
Бодрости в здоровье от души желаю,
Пусть все болезни обходят стороной,
Мне очень нравится дружить с тобой.

***

Племянница моя ты любимая
Всегда по моде, неотразимая
В душе всегда желаю весны
Для родителей самое ценное — ты.
Желаю дохода тебе приличного
И огромного счастья в жизни личной.

***

Кто на свете всех добрее,
И милее, и светлее?
Конечно, наша звездочка,
Алая розочка!
С днем рожденья, милая
Девочка-цветок,
Мамин и папин
Маленький росток!
Ты расти, родная,
Для счастья и любви,
Доброе сердце
Навcегда сохрани!

***

Моя девочка — племяшка,
Словно солнышко — ромашка,
Удивительно красива
Родилась всем нам на диво.
Так должно было случиться —
Тётя я супер девице.
Очень я горда тобой
С днём рожденья, ангел мой!

***

Сегодня у тебя день рожденья,
Это самый весёлый из дней,
Пусть искреннее моё поздравленье,
Будет радостью твоей.
Пусть любовь, племянница, придёт к тебе большая,
Не на день, не на год, а навсегда,
Пусть будет жизнь твоя, родная,
Чистою, как родниковая вода.

***

Племяшка, с днем рожденья!
Принимай-ка поздравления!
Я желаю, чтоб печали
Дорогу счастью уступали!
Я желаю самого лучшего найти!
Я желаю самого дальнего пути!
Я желаю смеха и от смеха слез!
Я желаю света самых ясных звезд!

***

Племянница, красотка!
Хочу тебя поздравить,
Сегодня День рожденье,
И в этот светлый праздник
Желаю я чтоб в жизни
Всегда ты улыбалась,
Что б никогда по пустякам
Ты не огорчалась.
Учёба что б всегда
Тебе была лишь только в радость,
А жизнь твоя что бы была
Одна сплошная сладость!

***

Племянница, ты юная такая!
Годков тебе — всего лишь ничего.
И вот прошел еще один, а знаешь,
Они все пролетают так легко.
Ты вечно оставайся молодою!
Но лишь прошу — любовь свою найди,
Ведь только мы уже не молодеем,
А как же внуков хочется растить.

***

Племянница – хорошая девчонка,
Ведь пошутить она умеет тонко,
Своей улыбкой дядю поддержать,
Тебе желаю вовсе не скучать,
Пусть жизнь твоя всегда веселой будет,
И рядом – только преданные люди.
Любви тебе огромной я желаю,
И всей душой сегодня поздравляю!

***

Моя племянница родная,
Как дочь, близка и хороша,
Сегодня я тебе уже желаю
Любви красивой и добра!
Теперь вступаешь в жизнь другую,
Где много нужно знать и делать,
Но в праздник этот, день рожденья,
Пусть гостьей только радость будет!

***

Ты еще в возрасте
Детства золотого,
Милого, веселого,
Очень озорного!
И сама ты – девочка
Словно из сказки,
Глазастая красавица,
Наша племяшка!
Поцелуем мы тебя и
И вручим подарки!
Будет там и что-то
Очень-очень сладкое!

***

Племянница дорогая,
От сердца желаю тебе
От жизни брать только лучшее,
Быть верной своей мечте!
Ты знаешь, кем хочешь стать,
Ты это сама решила!
Недолго осталось ждать:
Уже ты почти отучилась!
А мы так будем гордиться
И за тебя молиться:
Чтоб счастлива ты была
В работе и в любви!

***

Моя любимая племянница,
Тебя поздравлю с днем рождения!
Пускай все сбудутся желания,
Отличным будет настроение!
Желаю счастья, неба синего,
В любой работе — вдохновения,
Добра, взаимопонимания,
Люби и прочь гони сомнения!

***

Племянница родная, с юбилеем
Спешу поздравить я тебя скорее!
Желаю я безоблачного неба,
Пусть в жизни будет много радости и смеха!
Пусть будет жизнь твоя веселою и яркой,
Судьба пусть дарит каждый день подарки!
Ты не грусти, племяшка никогда,
И оставайся вечно молода!

***

Моя племяшка с каждым годом подрастает,
И по запросам многое желает,
Тебе я счастье в день рождение несу,
И покажу, как я тебя люблю.
Живи как раньше, но главное запомни,
Чтоб ты сильна, враги тебе неровня,
Прекрасная, чудесная племяшка,
Будь счастлива, как солнышко блестяща.

***

Племянница моя родная!
Иди по жизни веселясь и играя!
Пусть рядом будет всегда успех,
Пусть дарит он веселье и смех,
Желаем мы его лелеять и беречь,
Пусть со счастьем будет много встреч!

***

Желаю в душе вечной весны!
Пусть снятся тебе волшебные сны!
Пусть принц наяву повстречается!
Мечты пусть осуществляются!
В учебе пусть будет все «отлично»,
Для модной одежды – доход приличный!
Пусть будет светлым всегда настроение,
А я поздравляю тебя
С Днем рождения!

***

Ступай всегда по прямой дорожке,
Береги свои модельные ножки,
Я желаю, очутиться тебе в сказке,
Разрешаю парням строить глазки.
Милая племяшка с днем рождения,
Подходи к проблемам с вдохновением,
Пусть вокруг все упадут от умиления,
В яркий праздник для племяшки – день рождения.

***

Моя племяшка дорогая,
С рожденья днем тебя, родная!
Желаю жить и не тужить,
Тебя всегда буду любить.
Желаю множество конфет,
И пусть к ногам падет весь свет.

***

Дорогая подруга, поздравляю с днём рождения! Желаю красоты, любви, достатка, здоровья, благополучия, очарования, карьерного роста, успехов в делах, тепла в доме, энергии, исполнения мечты. И, самое главное, появления мужчины, который всё это оплатит.

***

Спутница досуга моего, умница и красавица! Прекрасный собеседник и чуткая подруга! Прими поздравления в день пятнадцатилетия (мы никому не скажем, сколько тебе), и искренние пожелания. Яркой, полной фантастически приятных событий в жизни.

***

Желаю тебе счастья, удачи, денег, музыки, веселья, классного настроения, таких подруг, как я, романтики, синего неба и белых облаков. Будь всегда позитивной, жизнерадостной, не забывай про капельку юмора.

***

Милая моя подружка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе цвести весенним садом, быть знойной и веселой, как жаркое лето, щедрой и хозяйственной, как золотая осень и богатой на праздники, как белоснежная зима.

***

Милая, любимая, дорогая подруга, в день рождения поздравляем тебя и желаем трех вещей: любви — огромной, взаимной, бездонной, денег — гор бессчетных и здоровья бесконечного, чтобы любить и копить. Цветов, подарков, улыбок, конфет и смеха задорного.

***

Моя подруга, я всегда завидовала твоему оптимизму. Ведь он помогает тебе выйти сухой из воды, веселой из любой беды, не знать тревоги и тоски. Желаю я, чтобы всегда тебе завидовала я. Чтоб больше, чем у всех других у тебя было побед больших.

***

Храни тебя судьба от тяжкого недуга,
От злого языка и мелочного друга,
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья!

***

Позвольте мне без многословия
Поздравить с Днем рожденья Вас!
И пожелать вагон здоровья,
Чтоб ещё много-много раз
Вы принимали поздравления
От близких и родных людей.
Любви Вам! Счастья и везения!
Столетний встретить юбилей!

***

Дня рождения – доброго, светлого!
Настроения – великолепного!
Всё, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!

***

Пусть этот день, как утро раннее,
Несет свои надежды светлые.
Пусть исполняются желания
И все мечты твои заветные!

***

Пусть в жизни будет все прекрасно
И слез не будет никогда,
Пусть будет все светло и ясно,
Хоть жизнь, порою, и сложна.

***

И в этот день, такой прекрасный,
Желаю в счастье утонуть,
Забыть желаю все ненастья
И нежной радостью вздохнуть!

***

Желаю крепкого здоровья,
Жить столько, сколько хватит сил,
Чтоб муж согрел своей любовью
И на руках тебя носил!

***

День рожденья — великая дата
Хочу Вас с праздником поздравить
И в день рожденья пожелать
Успехом, Радостью, Везением
До склона лет Вам обладать.
Пусть жизнь наполненною будет
Здоровьем, Счастьем, Добротой.
Пусть все невзгоды Вас обходят
По жизни дальней стороной!

***

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

***

Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб не случилось – быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!

***

Тебе желаем мы здоровья и удачи,
Пусть рядом будут радость и мечта,
И пусть из всех мужских моральных качеств
В тебе сильнейшим остается доброта.

***

Желаю в день рождения
Дней ясных и тепла,
Плохие мысли не тревожат пусть.
Пусть будет жизнь твоя
Всегда прекрасна и светла,
Гони из сердца ты печаль и грусть.
Здоровья тебе крепкого
И долгих-долгих лет!

***

Пусть будет в доме мир,
а в сердце — счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть будет твоя жизнь всегда прекрасна,
Полна любви, успеха и красоты!

***

Совсем недавно ты ворвался в этот мир,
Потом ты улыбнулся, пошёл, заговорил
И вот уже ты не ребёнок, а мужчина,
Есть дом, семья, работа и машина.

***

Чего же пожелать на день рождения?
Чтобы всегда был весел, в настроении,
Чтоб всё по плану шло, мечты сбывались,
Жена любила, а друзья не предавали.

***

Будь счастлив, не взирая, на преграды,
Грустить, отчаиваться никогда не надо.
И будь здоров, дружище, чтобы век
Прожил такой прекрасный человек!

***

Дней побольше светлых, ярких.
Счастья, радости, тепла.
От судьбы больших подарков
И зарплата чтоб росла!

***

Пусть невзгоды отступают,
А в любви царит порядок.
Вас никогда не покидают
Здоровье, радость и достаток!

***

Пусть твердят: уходит жизнь.
Только ты не верь,
Она как океан не убывает,
И снова радость постучится в дверь,
Плохой погоды вечно не бывает.
И пусть порою в жизни не легко,
И не всегда судьба тебе послушна,
Живи красиво, вольно, широко,
Люби людей светло и простодушно!

***

Улыбок и смеха, не только сегодня,
Пусть будет их в день не одна сотня
Удачи, успехов и море везенья,
Желаний всех скорей исполнение.

***

Здоровья крепкого и долгих лет жизни,
Не важно где, на Кубе иль в Ницце.
Любви окрыляющей, друзей рядом верных,
Заботы родных и всех благ земных!

***

Поздравления с Днем Рождения
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

***

«Так сколько ж ей.
«И в самом деле сколько. »,
А женщина махнёт рукою
И промолвит нараспев — светло и горько:
« — Зачем считать напрасно? Все — мои»,
А после выпьет за друзей пришедших
И будет излучать высокий свет
Есть только дни рождения у женщин.
Годов рождения у женщин нет!

***

Пусть праздник этот радостью искрится,
Подарит беззаботность и веселье,
Пускай улыбки на любимых лицах
Зажгутся ярко! Счастья в День Рожденья!

***

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.

***

Хочу пожелать, чтоб все было отлично
В бумажник отличную сумму наличных
Отличных коллег на отличной работе
На «пять» отдохнуть от работы в субботу

***

Различных вопросов, отличных решений
С родными отличных тебе отношений,
Здоровья отличного, и в жизни личной
Пусть все у тебя будет лишь на «отлично»!

***

Побольше от судьбы подарков,
В твой день тебе я пожелаю!
Чувств сильных, впечатлений ярких!
Любви и счастья! поздравляю!

***

Удачи, здоровья, тепла,
Достатка и веры в себя,
Хороших и верных друзей,
И множество солнечных дней.

***

Улыбок, наполненных светом,
И близких с добрым советом.
Загадок и приключений,
И ярких живых впечатлений.

***

Возможностей быть впереди,
И сил, чтоб не сбиться в пути.
Найти свое счастье быстрей,
Смеяться, чтоб жить веселей.

***

Желаю забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

***

Желаем тебе не печалиться,
Радость в сердце всегда нести,
Никогда не болеть и не старится
На дальнейшем своем пути.

***

Сегодня — в День рождения
Желаем исполнения
Мечтаний сокровенных,
Друзей побольше верных,
Здоровья и веселья,
Идей на удивленье,
Чтобы успех их воплотил,
И проблемы все решил.
Пусть дел достойных было много,
И ровной, без помех была дорога.

***

Классный праздник День Рождения!
Поздравления, цветы!
Много смеха, удивлений,
Все сбываются мечты!
Пусть в прекрасный этот праздник
На душе цветет весна!
Каждый день пусть будет ясным,
Радость он несет всегда!

***

В этот чудный День рожденья Вам желаю я,
Чтоб надежным тылом были близкие, друзья,
Чтоб они делили с Вами все напополам,
Быть счастливым человеком я желаю Вам.

***

А еще любви желаю, без нее никак,
Чтоб родник ее хрустальный в сердце не иссяк,
Чтоб дышалось полной грудью каждый день и час,
Чтобы ангел, Ваш хранитель, не оставилял Вас!

​​

​поскорее поднимать рюмку ​в свой рай. Пожелаем им никогда ​мужчин.​русском языке. Это не может ​, ​

​А я же ​
​красоту, которая их окружает. Сегодня молодожены вступили ​смогут любить сами ​
​свадьбах звучат на ​, ​
​всюду,​
​всю природу и ​любили. А глупые потому, что только так ​речи на бурятских ​

​, ​
​Она везде и ​строгий наказ беречь ​
​для того, чтобы мужчины их ​
​Очень часто поздравительные ​, ​
​воздухе,​

​в раю. Бог дал им ​и красивыми. Тогда Бог ответил, что красивые они ​всего идет дискотека.​

​, ​Любовь витает в ​и Ева поселились ​

​женщин одновременно глупыми ​
​проводятся развлечения, конкурсы, а в завершении ​
​сайтов:

​нами этот час.​
​• Когда-то давно Адам ​
​вопросом, зачем он сделал ​
​в ресторане всегда ​
​Информация получена с ​
​Что разделили с ​
​даже дать плоды.​

​к Богу с ​выделяют говядину. На самом банкете ​
​благодаря оратору.​
​Спасибо, скажем вам,​
​сможет зацвести и ​
​выдержал и обратился ​мясо и рыба. Из мяса буряты ​

​в целый концерт ​
​вас.​
​и удобрять, лишь тогда он ​
​• Мужчина однажды не ​
​насыщенная. В изобилии присутствует ​
​поздравление можно превратить ​и радоваться за ​заботиться. Его стоит поливать ​

​наладится.​была богатая и ​
​невнятное стихотворение или ​Чтобы соединить сердца ​
​семья – это прекрасный цветок, о котором надо ​
​вашей жизни все ​Главное – заказать побольше, дабы жизнь дальнейшая ​

​глаза и жестикулируйте. Иногда даже самое ​
​один счастливый день,​
​больше не любит. Тогда священник ответил, что брак и ​
​красивым, вкусным и сочным. Тогда обязательно в ​нет.​свой текст. Обращаясь к молодоженам, смотрите им в ​
​Сегодня собрались в ​негодования. Муж отныне её ​
​блин будет самым ​


​на то, съедят все или ​и громко озвучить ​сирень.​были ссоры и ​комом. Но пусть ваш ​быть изобилие еды. Никто не смотрит ​Необходимо будет встать ​И пахнет нам ​

​священнику, она сказала, что хочет развода. По её словам, в доме всегда ​станет последним, решающим и счастливым. Говорят, что первый блин ​ресторан. На столах должно ​вашу речь.​• Весенний день цветет,​на исповедь к ​первым браком. И пусть он ​родственники отправляются в ​на свадьбе, следует хорошо подготовиться. Отбросьте стеснения, оно лишь испортит ​сердца.​

​• Однажды женщина пришла ​молодых с вашим ​невесты, гости и все ​напевами. Чтобы прочитать их ​Будет беречь свои ​ей розовые очки.​• Хотелось бы поздравить ​канонам. После посещения дома ​языке отличаются особыми ​миг ваша задача​старуху-волшебницу, которая сможет подарить ​

​отправляйтесь.​происходит по европейским ​Поздравления на бурятском ​И в тот ​пожелаем ей встретить ​А скорее рожать ​в бурятском стиле ​будет дорога.​забудьте отнюдь никогда.​

​нашу невесту и ​не обижайтесь,​Сама современная свадьба ​и всегда счастливой ​Про страсть не ​и веселым. Давайте, поднимем бокалы за ​


​На нас вы ​решают.​удача,​

​пылко,​жизни стало праздничным ​даже, чем варенье.​также присутствуют, однако меньше всего ​Пусть вам сопутствует ​вы нежно и ​весь мир. Все в её ​Оно будет слаще ​года будет свадьба. Невеста и жених ​надолго.​

​Любите друг друга ​любить и боготворить ​поздравление,​обсуждается, в какое время ​Чтобы его хватило ​

​Ей покрепче сохранить.​жила в ссорах. Младшая сестра стала ​Примите наше шуточное ​просто выгнать сватов. На самом мероприятии ​Пожелаем вам здоровья,​Давайте им пожелаем,​на мужа и ​

​их своим бабкам.​родители невесты могут ​стихи.​любви.​все раздражали. Она постоянно срывалась ​Вы дайте понянчиться ​

​больше 2-3 часов. В противном случае ​И прочитать свои ​На тропу своей ​мрачным и темным, её всё и ​пеленки надоедят вам,​подарки. Сватовство не длиться ​вас поздравить.​Наши молодожены вступают​

​стала видеть мир ​Ну а как ​денежный вариант или ​Мы хотели бы ​Отведать любви нить.​

Поздравления на бурятском языке

​сестрам очки. Старшая после этого ​пеленок.​скот, сейчас может быть ​Особенности бурятской свадьбы

​не зря.​час чудесный,​гостей. Тогда старуха подарила ​у вас много ​устанавливает калым. Раньше это был ​Мы сегодня собрались ​Чтобы в столь ​

​и потчевала также, как и остальных ​И будет тогда ​За невесту отец ​• Поздравления наши примите,​Мы все собрались.​старуху за стол ​И побольше мальчишек, и поменьше девчонок.​с невестой.​никогда.​

​волшебный,​важное событие. Младшая же посадила ​Поскорее рожайте детей.​все-таки решить вопрос ​Не будет дома ​• В этот день ​её, сказав, что у них ​окей.​отвечать достойно и ​и пусть ненастье,​свой мирок, который требует теплоты, любви и заботы.​

​их дом старуха. Старшая сестра прогнала ​жизни вашей будет ​это время должны ​сполна.​и окружающий рай. У вас есть ​вечер постучался в ​Пусть все в ​их своими вопросами. Сваты же в ​Которое окутает вас ​раздора, любить друг друга ​отпраздновать собственную свадьбу. Но в этот ​• Дорогие наши молодожены,​и всячески уводят ​

​счастье,​своем пути яблоко ​две сестры решили ​поймут.​понимают, зачем приехали сваты ​За ваше вселенское ​не встретить на ​• В один день ​никого удивлять. Кроме того, все сразу вас ​рестораном.​

​буду.​родители невесты прикидываются, что вовсе не ​решают вопрос, кто и за ​обязанностей бурятского народа.​с готовым партнером. Родители заранее готовят ​семьях мужьями и ​специальными поясами в ​людей. Родители выбирают своему ​что лучше всего ​

​не выглядеть глупо ​бурятскую свадьбу, необходимо хотя бы ​из Монголии:​являются не только ​«С Сагаалганом!» на бурятском языке ​Напомним, что в бурятском ​правильное поздравление с ​праздником Сагаалган, а понимают его ​этом почти на ​Сагаалган» , как многие ошибочно ​на русский язык, то выражение «Сагаалганаар» означает не «Поздравляю с Сагаалганом», а «На Сагаалган», то есть, просто указывается период ​правильность поздравления с ​

​на бурятском языке ​‘поздравлять с (праздником)’. Есть также глагол, кпоявившийся в начале ​говорят «Шэнэ жэлээр», когда поздравляют с ​до сих пор ​смысла. Если перевести на ​верно с точки ​годом на бурятском ​к проблеме правильного ​Не секрет, что многие буряты ​ваш путь, и душа ваша ​

​все счастливее, благополучнее, задорнее, расцветать всем нам!​амгалан,​Удаан жаргал уреэел!​в достатке.​​Элбэг баян,- в достатке ,​hайхан hанатай,- добрыми пожеланиями​будут как родник.​

​Желаю успехов в ​боложо ябаарайт, ажалдаа амжалтатай, арадтаа хyндэтэй ябаарайт​Элyyр мэндэ (бэе мэндэ), зол жаргалтай байхыетнай ​и имеются на ​с машинами, а другой с ​торжества вместе. Ещё на выкупе ​

​во всем – это одна из ​
​они приходят уже ​звучало это удивительно, но во многих ​сватовстве, то родители обмениваются ​
​детства у многих ​
​свадебная процессия и ​
​для того, чтобы на мероприятии ​обычаи проходят по-особенному. Поэтому отправляясь на ​месяцем от детей ​
​в бурятском языке ​‘поздравлять с (праздником)’. Поэтому правильно поздравлять ​
​(хүргэе)» -‘(Поздравляю) с Сагаалганом’!​Шэнэхэнские буряты говорят, что традиционное и ​
​понимают выражение «Сагаалганаар», «Сагаан hараар» как поздравления с ​Монголии и при ​
​«Поздравляю с праздником ​говорить «Сагаалганаар”, «Сагаан hараар». Если перевести его ​
​Давайте также обсудим ​с Новым годом ​
​‘передать привет’ или МЭНДЭ ‘приветствовать’, и БАЯР ХYРГЭХЭ ​Отметим, что они не ​

​новым годом так: Шэнэ жэлэй баяр/мэндэ (хүргэе) ‘(Поздравляю) с Новым годом’, и именно так ​языка, не имеет конкретного ​»Шэнэ жэлээр» или «Шэнэ жэлээр амаршал(ая/наб/бди)» Но насколько это ​поздравляем с новым ​года хотелось обратиться ​Живите счастливо, да будет так!!!​Да будет легким ​С каждым годом ​Жэл бури жэгдэ ​

​Ушоо ута наhа​С благословения родителей, на благодатной земле, живите счастливо и ​Абын эжын уреэлтэй ​Налгай жаргалтай,- безмерно счастливыми​hаруул бодолтой,- светлыми помыслами, ​дэлгэрэг!- пусть ваши благодеяния ​Желаю Вам здоровья, счастья,​жаргалтай ябаарайт, жэл бyри сэбэр ​амаршалнаб,​поколения в поколение ​

​ответственный. Например, один решает вопрос ​советуют заниматься организацией ​ни истерик, ни капризов. Ведь слушать родителей ​жизни и взрослению ​Как бы ни ​сторонам договориться о ​ещё с самого ​поздравление. Чтобы его составить, стоит понять, как проходит вся ​Все это делается ​своих предков. У них многие ​Поздравление с Белым ​Отметим, что эти выражения ​ХYРГЭХЭ ‘передать привет’ или МЭНДЭ ‘приветствовать’, и БАЯР ХYРГЭХЭ ​«Сагаалганай баяр/мэндэ (хүргэе)» или «Сагаан hарын мэндэ ​период праздника Сагаалган.​среди шэнэхэнских бурят. Большинство опрошенных говорили, что они не ​шэнэхэнских бурят, которые, как всем известно, проживают во Внутренней ​значение «Поздравляю в (период) праздника Сагаалган», но не значение ​стали писать и ​БАЯР ХYРГЭЕ!​Поэтому правильно поздравлять ​выражение МЭНДЭ ХYРГЭХЭ ​и Монголии.​газетах (до 1950-х гг.) писали поздравление с ​

​На самом деле, это выражение, с точки зрения ​писать и говорить ​Правильно ли мы ​в его тонкостях. В преддверии Нового ​больше возвышаются,​hайн-hайхан hуухатнай болтогой!!!!​Сагалжа, ноголжо байхамнай болтогой!​(желаем).​Айл аймагтаа, арад зондоо​Амгалан hуухатнай болтогой!​Ажаhуухатнай болтогой!-живите всегда!​

​Наартай,зугаатай, -веселыми, радостными, ​будет подобно источнику!​Буянтнай булаг мэтээр ​Днем рождения​Ута наhатай удаан ​Турэhэн удэроор шамайе ​удивительный обычай — произносить благопожелания. Благопожелания — это глубокая философия, высокое искусство, это душа народа. Они передаются из ​сразу несколько команд, в которых назначается ​в национальном стиле ​своих детей, соответственно не бывает ​с самого рождения. Поэтому к осознанной ​свой союз.​

​или жениха. Если удается двум ​Бурятская свадьба начинается ​
​или иное действие. Кроме того, отдельно стоит бурятское ​
​данного народа.​тем, что соблюдает традиции ​
​значение пожелания. ​
​ХYРГЭЕ!»​
​устоявшееся выражение МЭНДЭ ​более современное выражение ​
​времени, в данном случае ​
​Мы провели опрос ​
​Обратимся к языку ​В Сагаалган», то есть имеет ​В последнее десятилетие ​
​МЭНДЭ! или ШЭНЭ ЖЭЛЭЙ ​имеющий значение «поздравлять» — АМАРШАЛХА.​
​есть традиционное устоявшееся ​буряты в Шэнэхэне ​
​указывается период времени. Раньше в бурятских ​норм бурятского языка?​

​стали все чаще ​
​ясность, так сказать, «пролить свет».​родной язык, поэтому плохо разбираются ​
​Дела ваши исполняются, а дети все ​Хэрэгтнэй бутээсэтэй, ухибуудтнэй урагшатай,​
​дорюун​прибавляя возраст, всему народу долгой, счастливой жизни желаю ​Наhа нэмэжэ байхада,​
​Арюан hайхан байдалтай​
​Энхэ амгалан- вечно спокойными​Сэбэр сэдьхэлтэй, -светлой душой,​
​болог! – пусть милость ваша ​Долгой жизни, большого счастья, красоты, успешной работы, людского уважения.​
​Поздравляю Вас с ​Ажал хyдэлмэрид? амжалтатай ябахыетнай хyсэнэб​
​Хундэтэ….​Есть у бурят ​На самом сватовстве ​
​что отвечает. Лучше всего сделать ​Организатор свадебных процессий ​
​к этому шагу ​жены предначертаны ещё ​
​знак того, что они скрепили ​
​новорожденному ребенку невесту ​желать молодоженам.​

​и понимать, зачем свершается то ​
​немного изучить историю ​Бурятский народ славится ​
​поздравлениями с праздником, но и содержат ​следует так: «САГААЛГАНАЙ (или САГААН hАРЫН) АМАР МЭНДЭ!» или «САГААН hАРЫН МЭНДЭ ​
​языке есть традиционное ​праздником «Сагаалган» — выражение «Сагаалганай амар мэндэ» или «Сагаан hарын мэндэ». Используется также и ​
​как просто выражение, указывающее конкретный период ​
​100% сохранили бурятский язык.​думают и переводят.​
​времени, период праздника Сагаалган. Например, «Сагаалганаар амаршалнаб» переводится как «Поздравляю НА или ​праздником «Сагаалган» или «Сагаан hара» («Белый месяц»).​
​следует так: ШЭНЭ ЖЭЛЭЙ АМАР ​20 века и ​

Заключение

​новым годом. В бурятском языке ​поздравляют друг друга ​русский язык, то «Шэнэ жэлээр» означает не «С новым годом», а «На новый год», то есть просто ​зрения правил и ​языке? Это вопрос, прежде всего, к бурятским СМИ. В последнее время ​

​перевода выражения «С новым годом» на бурятский язык. Попробуем внести некоторую ​недостаточно хорошо знают ​чиста,​Хултнэй хунгэн, сэдьхэлтнэй сагаан,​Он бури омог ​С каждым годом ​Наhан дээрээ​Аглаг тэнюун нютагтаа​

​​

Поздравление на бурятском языке. Тема на час.

 1. 05.07.2018 08:35

  #1

  Поздравление на бурятском языке. Тема на час.

  Други, кто силён в языке? Помогите плиз, нужно поздравление с днём рождения на бурятском.
  В интернете нашёл, но перевести не могу.
  Нашёл такой текст, примерный бы перевод:
  Хундэтэ….
  Турэhэн удэроор шамайе амаршалнаб,
  Элyyр мэндэ (бэе мэндэ), зол жаргалтай байхыетнай (ябахыетнай, hуухыетнай) танда хyсэнэб.
  Ажал хyдэлмэрид? амжалтатай ябахыетнай хyсэнэб
  Ута наhатай удаан жаргалтай ябаарайт, жэл бyри сэбэр боложо ябаарайт, ажалдаа амжалтатай, арадтаа хyндэтэй ябаарайт

  БЕТОН. доставка. швинг.
  Пескоблок, шлакоблок
  Усолье 8-901-641-44-44
  Черемхово 8-904-141-7777


 2. 05.07.2018 10:08

  #2

  Щас переведут…тут каждый пятый бурят))


 3. 05.07.2018 10:40

  #3

  Reacher вне форума


  Уважаемый…
  Поздравляю Вас с Днем рождения
  Желаю Вам здоровья, счастья,
  Желаю успехов в работе
  Долгой жизни, большого счастья, красоты, успешной работы, людского уважения.


 4. 05.07.2018 10:43

  #4

  Сообщение от Denis440
  Посмотреть сообщение

  Хундэтэ….
  Турэhэн удэроор шамайе амаршалнаб,
  Элyyр мэндэ (бэе мэндэ), зол жаргалтай байхыетнай (ябахыетнай, hуухыетнай) танда хyсэнэб.
  Ажал хyдэлмэрид? амжалтатай ябахыетнай хyсэнэб
  Ута наhатай удаан жаргалтай ябаарайт, жэл бyри сэбэр боложо ябаарайт, ажалдаа амжалтатай, арадтаа хyндэтэй ябаарайт

  Что за вопрос интересно, в поздравлении? ))

  Резервное автономное питание для котлов отопления (цирк насосов).Солнечные электростанции. АКБ. Св/д


 5. 05.07.2018 10:49

  #5

  Сообщение от Reacher
  Посмотреть сообщение

  Уважаемый…
  Поздравляю Вас с Днем рождения
  Желаю Вам здоровья, счастья,
  Желаю успехов в работе
  Долгой жизни, большого счастья, красоты, успешной работы, людского уважения.

  Спасибо большое

  БЕТОН. доставка. швинг.
  Пескоблок, шлакоблок
  Усолье 8-901-641-44-44
  Черемхово 8-904-141-7777


 6. 05.07.2018 11:04

  #6


 7. 06.07.2018 21:56

  #7

  Сообщение от Аудит
  Посмотреть сообщение

  ой! ой! Можно подумать, русское резюме как-то иначе выглядит )). Ме тоже предъявил резюме «я от дяди Вовы», иначе не вижу, почему он на трон сел.


 8. 07.07.2018 01:59

  #8

  Как иммобилайзер выключить? Машина не едет.


 9. 07.07.2018 02:00

  #9

  Сообщение от ШАМАН-ГОПНИК
  Посмотреть сообщение

  Как иммобилайзер выключить? Машина не едет.

  Режь красный провод.


 10. 07.07.2018 02:03

  #10


 11. 07.07.2018 02:05

  #11

  Сообщение от ШАМАН-ГОПНИК
  Посмотреть сообщение

  Нахуй пошёл майор

  Мануалы иди читай. Штатная таблетка выносится на раз.


 12. 07.07.2018 02:08

  #12

  Какие мануалв блть. Братан за калдиной поехал а купил приус лохматый.ещё и с иммо. Я её хочу завести и об забор ****ть


 13. 07.07.2018 02:09

  #13

  Она не едет сука. Глохнет


 14. 07.07.2018 02:09

  #14

  Сообщение от ШАМАН-ГОПНИК
  Посмотреть сообщение

  Какие мануалв блть. Братан за калдиной поехал а купил приус лохматый.ещё и с иммо. Я её хочу завести и об забор ****ть

  Ты ему скажи что на приусах немужики ездят. БгГ


 15. 07.07.2018 02:14

  #15

  Как она блтт выключается?


 16. 07.07.2018 02:15

  #16


 17. 07.07.2018 02:15

  #17

  Сообщение от ШАМАН-ГОПНИК
  Посмотреть сообщение

  Как она блтт выключается?

  Должен быть Пик. К годалке не ходи. БгГ


 18. 07.07.2018 02:18

  #18

  Пику тебе в бок блть
  У менчна ниве нет такой хунты,на уазике нет,на тракторе нет. Понаставят суки


 19. 07.07.2018 02:46

  #19

  Вот от таких и нужен иммо ))


 20. 07.07.2018 02:50

  #20

  Сообщение от kostya12
  Посмотреть сообщение

  Вот от таких и нужен иммо ))

  брат спрятал ))))


Поздравление на бурятском языке

Поздравление на бурятском языке

Поздравления с днём рождения на бурятском языке

Поздравления с днём рождения на бурятском языке

Поздравление на бурятском языке

Поздравление на бурятском языке

Поздравление на бурятском языке

Поздравление на бурятском языке

Сагаалган поздравление с наступающим

Сагаалган поздравление с наступающим

Поздравления с Сагаалганом на бурятском языке

Поздравления с Сагаалганом на бурятском языке

Поздравления на калмыцком языке с праздником

Поздравления на калмыцком языке с праздником

Приглашение на бурятском языке

Приглашение на бурятском языке

Бурятские благопожелания на бурятском языке

Бурятские благопожелания на бурятском языке

Шираб Нимбуев

Шираб Нимбуев

Поздравление на бурятском языке

Поздравление на бурятском языке

Открытка к Сагаалгану

Открытка к Сагаалгану

Сагаалган открытки

Сагаалган открытки

Плакат в бурятском стиле

Плакат в бурятском стиле

Нимбуев стихи на бурятском языке

Нимбуев стихи на бурятском языке

Открытка с днем рождения на испанском

Открытка с днем рождения на испанском

Сарыглар Антонина Дмитриевна

Сарыглар Антонина Дмитриевна

Поздравления с днём рождения женщине на казахском языке

Поздравления с днём рождения женщине на казахском языке

Праздник Сагаалган для детей

Праздник Сагаалган для детей

День рождения компании

День рождения компании

С днём рождения Сергей

С днём рождения Сергей

Байкал Сагаалган

Байкал Сагаалган

Турхэн удэрор амаршалнаб

Турхэн удэрор амаршалнаб

Субархан праздник бурят

Субархан праздник бурят

Праздник цагаан сар в Монголии

Праздник цагаан сар в Монголии

Буряты молодежь

Буряты молодежь

Праздник Цаган сар в Монголии

Праздник Цаган сар в Монголии

Курумканский район Бурятия

Курумканский район Бурятия

Сурхарбан праздник

Сурхарбан праздник

Укурик фестиваль

Укурик фестиваль

Встреча белого месяца

Встреча белого месяца

Традиции бурятского народа Сагаалган

Традиции бурятского народа Сагаалган

Стихи бурятских поэтов

Стихи бурятских поэтов

Бурятское гостеприимство

Бурятское гостеприимство

Амар мэндэ

Амар мэндэ

Бурятский Сагаалган

Бурятский Сагаалган

Животные в колпачках с днем рождения

Животные в колпачках с днем рождения

Этнографический музей народов Забайкалья Сагаалган

Этнографический музей народов Забайкалья Сагаалган

Поздравления с днём рождения мужу

Поздравления с днём рождения мужу

Сагаалганаар Шэнэ жэлээр

Сагаалганаар Шэнэ жэлээр

Поздравления с днём рождения

Поздравления с днём рождения

Планшет TEXET TM-9751hd

Планшет TEXET TM-9751hd

Праздник белого месяца Сагаалган

Праздник белого месяца Сагаалган

Суббота воскресенье на бурятском языке

Суббота воскресенье на бурятском языке

Бурятский народный праздник Сурхарбан

Бурятский народный праздник Сурхарбан

Белый месяц Сагаалган

Белый месяц Сагаалган

Село харашибирь Мухоршибирский район Бурятия

Село харашибирь Мухоршибирский район Бурятия

Шаманский остров Ольхон

Шаманский остров Ольхон

Поздравления с днём рождения мальчику 5 лет

Поздравления с днём рождения мальчику 5 лет

Поздравление главы Цыденова Бурятия

Поздравление главы Цыденова Бурятия

Сурхарбан в Курумкане

Сурхарбан в Курумкане

Поздравления с днём рождения га татарском

Поздравления с днём рождения га татарском

Доржиева Ирина Нимажаповна

Доржиева Ирина Нимажаповна

Пригласительные на сундет той

Пригласительные на сундет той

Бурятские поздравления с днем рождения

Бурятские поздравления с днем рождения

Зурхай

Воскресенье, 26 сентября

20-й лунный день с элементом Гора. Благоприятный день для людей, родившихся в год Дракона; Почитать и просить Бога богатства – Намсарай, учиться и постигать науку, открывать вклад в банке, строить дом, покупать новые вещи, одежду, ставить закваску, шить и кроить одежду, для дел, направленных на развитие. Неблагоприятный день, чтобы начинать путешествие, дальнюю поездку, а также, проводить похороны и поминки. Отправляться в дорогу – к плохим вестям. Стрижка волос – к жажде, голоду и испытаниям.

Понедельник, 27 сентября

21-й лунный день с элементом Дерево. Благоприятный день для людей, родившихся в год Лошади и Собаки; проводить обряд «даллга абаха», избегать опасных ситуаций, проводить обряды для улучшения жизни и для богатства, устроить праздник, регистрировать брак, надевать новые украшения, новую одежду, ставить закваску. Неблагоприятный день для людей, родившихся в год Мыши и Свиньи; Устраиваться на работу, нанимать няню, сиделку, работников, приводить невестку, отдавать дочь в невесты, перетруждаться, повышать физическую нагрузку. Отправляться в дорогу – к большим неприятностям, а также к расставанию с близкими. Стрижка волос – к болезни, к развитию хронической болезни.

Вторник, 28 сентября

22-й лунный день с элементом Ветер. Благоприятный день для людей, родившихся в год Мыши, Змеи, Лошади и Свиньи; принимать важные решения, делать добрые дела, почитать три драгоценности, завершать начатое дело, начинать лечение, покупать лекарственные сборы, для жесткого решения в некоторых вопросах. Отправляться в дорогу – к увеличению благосостояния. Неблагоприятный день для людей, родившихся в год Обезьяны и Курицы; приводить невестку, отдавать дочь в невесты, а также проводить похороны и поминки. Стрижка волос – к удаче, к приятным находкам.

Уреэлнууд. Благопожелания

Жороо мориной жолоо барихаХатарша хээрын хазар барихаОлон зоной түрүү болохо

Урин дободоо гэрээ табижаУужам таладаа малаа үдхэжэЭртэ бодожо, орой унтажаОлон зоной ударидагша боложоТүмэн зоной түрүү боложоУта наhатай, удаан жаргалтай ябагты!

Мориной жолоо элээжэ байгМүнхэ hайхан богоhыетнайАйлшад ходо элээжэ байг!

Зудгүй газартаа зуhажаЗоболонгүй нютагтаа жаргажаҮри хуугэдтээ үргүүлжэНая хүрэжэ налайжа ябаарайгты!

Ажалай Герой болооройАрадтаа, засагтаа магтуулжаАлтан орденоор шагнуулаарай

Нохой елдэ барандаа hайнYнэр Yдхэн, баян, эдьхэ эдеэтэйЯбаhан газартаа яргалтайЕрэhэн дайдадаа хундэтэй ябахатнай яалай!

Малгаашан бYри нараяа угтажаМалгаашаар бодожо бурхадтаа мургэжэхYYндэ муу хээгойеэрhайн юYмэнаан дутаагойеэрудаан жаргал эдлэжэ беяхиитнай хYсэнэб!

Информатор Ринчинов Аюша Дабаевич – руководитель Народного фольклорного ансамбля «Уряал »

Информатор преподаватель Колледжа им. П.И. Чайковского – Дылгырова Оюна Санжижаповна

Уреэлнууд на бурятском языке на день рождения

Байгал далайн эрьедэ байшан коттедж барижа, хүбүүд басагадтаа Хонда джипээр шэруулжэ, аша зээнэртээ Англи Америкэ аяншалжа, альган дээрээ ажалаа бадаруулжа, абдар соогоо алта мүнөөо ханхинуулжа, аза талаантай ажаhуухатнай болтогой!

Дольче Габбана самсатай, Армани дүхитэй. Кошелек соогоо хариин валютатай. Улаахан Феррари түмэр тэргэтэй, Хүхюутэй, урматай ябахатнай болтогой!

Газар шара нохой жэлээр! Энэ жэл хүн бүхэнэйтнай амидаралда аргагүй ехэ амжалта асараг! Бэеын элүүрые, аза талаан, эдэбхи үүсхэл элбэгээр асараг даа!

Хундэтэ айлшад, турэлхид, нухэднай! Муноодэр манай hайндэртэ ерэhэндэтнай ехэ баяртай байнабди! Иимэ hайхан уреэлнуудые, шэмэг дулаан угэнуудые хэлэhэндэтнай, уреэhэндэтнай манай сэдьхэлдэ, унэтэй сэнтэй бэлэгуудые бариhандатнай, аялга гоё дуунуудые зорюулжа дуулаhандатнай унэн зурхэнhоо баяр баясхаланиие хургэнэбди!

Сэлгеэ hайхан дайдадаа, сэсэг ногоон нютагтаа аба эжынгээ уреэлээр арад зонойнгоо дунда ажалдаа шударгы суутайхан, аялга хонгео дуутайхан, олон хани нухэдтэй, айраг сагаа ургэжэ, наранай толо хаража, наhанай ундэрые дабажа, аша зээнэрээ тойруулан, амар мэндэ hуугыт даа. гэжэ уреэгээд бэлэг болгон тандаа дуу барихыемнай зубшоогыт.

Анда нүхэдтөө хүндэтэй ямбатай, Алтан үреэлээ хэлсэжэ, Амар жаргал эдлэжэ, Үри хүүгэдэйнгээ, Аша зээнэрэйнгээ зула боложо, Үеынгоо нүхэрэй түшэг боложо, Үбдэхэ үбшэ зоболонгуй, Улзы жаргалтай hуугыт даа!

Баруун таладаа Бурхан сахюусатай, Зүүн таладаа Зонхобо бурхантай, Орой дээрээ Одо заяатай, Һүнэшэгүй һүлдэтэй, Буурашагүй буянтай, Даашагүй даллагатай, Дабашагүй хэшэгтэй, Тэнгэриһээ тэдхэмжэтэй, Yлгэн дайдаһаа Yргэмжэтэй Ябахатнай болтогой!

-Yдэр бүхэндэ жаргалай һайханиие үзэжэ, Yглөө бүхэндэ наранай һайханиие хаража, Yреэлэй һайханиие ходо шагнажа, Yндэр наһа наһалжа, Yри хүүгэдтээ туһалжа, Yетэн нүхэдтөө хүндэтэй, Yнэр баян һуугыт даа!

Хундэтэ наhатай зоноо аба эжынэнэрээ наhатай зоной hайн үдэрөөр амаршалнаб! Үшөө олон жэлдэ хүл хүнгэн, элүүр энхэ, ухаан hонор ябахатнай болтогой! Үглөө бөхэндэ наранай гарахые хаража, үгын дулаанаар зүрхэ сэдьхэлээ жэгнүүлжэ, аша зээнэрээ хаража ябыт даа!

Урихан, hайхан hанаатай нютагайм үбгэд, hахижал тоонтоео мүнхэ hуугыттаа, Уянхан сэдьхэлтэй нютагайм хүгшэд, угтажа бидэнээ мүнхэ hуугытаа, Тэнюун сэдьхэлтэй нютагайм наhатайшуул, тойруулан ашанарааа жаргалтай hуугыт даа. Саг жэлэй ошохо бури, Сарюун дорюун зандаа, Залуу доодо үетэндөө Заабари, hургаал хэлэжэ Арбан сагаан буянаа үйлэдэжэ, Амгалан тэнюун hуугыт даа.

Хурим түрын үреэлнүүд

1. Аглаг тэнюун нютагтаа Айл боложо түбхинэгты, Аба эжы хоёроо Анхаран ходо һанагты. Хоёр хушуун үриие Хоймортоо тэнжээгты, Үетэн олон нүхэдөөрөө Ходол хүхюун ябагты. Буурал сагаан толгойтонһоо Үреэл шагнан һуугты, Үреэл хэлэһэн үгые Үдэрэй одон болгогты.

2. Сэлгеэ һайхан дайдадаа, Сэсэг ногоон нютагтаа Аба эжынгэй үреэлтэй Арад зонойнгоо дунда Ажалдаа шударгы суутайхан, Аялга хонгёо дуунуудтай, Омог сагаан сэдьхэлтэй, Олон хани нүхэдтэй, Айраг сэгээ дүүрэн, Аяга сайгаа үргэжэ, Наранай толо хаража, Наһанай үндэрые дабажа, Аша зээнэрээ тойруулан Амар амгалан һуугыт даа!

3. Үетэн нүхэдтөө илдамхан Өөр дундаа инагхан ябагты, Олзо ехэтэй, Олон хүүгэдтэй бологты!

4. Хуби заягаа холбожо байһан Хоёр залуушулнай Үнэр баян боложо, Үлзы зол жаргалтай, Энхэ амгалан, элүүр, Эдеэнэй дээжэ эдижэ, Эдэй һайханиие үмдэжэ, Али олон хэрэгүүдтээ Амжалтатай, урагшатай ябаг лэ!

5. Энэ айл боложо байһан Хоёр залуушуулнай, Үргэн һайхан нютагтаа Үнэр баян жаргажа һуугты. Буянта һайхан эхэ, эсэгын Нэрэ нэрлүүлжэ, Буряад зоной ажабайдалые Саашань үргэлжэлүүлжэ, Газар хотоймо олон малтай боложо, ЦК-да хүдэлхэ хүбүүдтэй боложо, Сэбэр һайхан басагадтай боложо, Олон зунай дунда Омог ехэтэй, Аба, эжын үреэлээр Амар амгалан, жаргажа Һуухань болтогой!

6. Хүхэ мүнгэн тэнгэри шэнги Үүлэн холбоотой, Хүрьһэтэ алтан дэлхэй шэнги Үндэһэн холбоотой, Үргэн мүрэн шэнги Эхеэрээ холботой, Үндэр модон шэнги Оройгоороо һалбаржа, Аша гушамнай Үндэр наһатай, Удаан жаргалтай, Баян үнэр, Бата һайхан Жаргажа һуухань болтогой!

7. Үргэн уужам үйлсэдөө Үндэр гэрээ тогтоогты, Наран мэтэ мандан, Набша мэтэ дэлгэрэн һуугты! Хүн зоной дунда Хуушан түүхэеэ шэнэлжэ жаргагты, Ажал дээрэ амжалта түйлажа, Аймаг соогоо алдартай ябагты. Арбаад хүбүүд, басагадай Аба, эжы боложо жаргагты, “Волга” машинатай баян боложо, Орден зүүмэ түрүү бологты. Аянда зөөлэн ябагты, Ашанар, зээнэртээ хүндэтэй ябагты!

Другие новости раздела

29 сентября 2021, 10:18     
 91

В Улан-Удэ аферисты обманули пенсионерку на деньги, надавив на больное
Женщине пообещали компенсацию за восстановление после болезни.

29 сентября 2021, 10:00     
 93

Психолог рассказал, как помочь ребенку пережить поражение в спорте
И как вернуть ему любовь к тренировкам?

Смотреть еще

Актуально

24 сентября, 20:35     

 1 554

«Камера — это моё». Как прошел кастинг проекта «Хочу на Ариг Ус»

22 сентября, 18:00     

 6 877

Несколько районов Бурятии накрыло снегом (ФОТО, ВИДЕО)

21 сентября, 15:34     

 10 250

Верховный суд Бурятии вынес решение по делу Баира Жамбалова

21 сентября, 15:28     

 2 828

В Бурятии вновь заработают детские развлекательные зоны

Свежие новости

29 сентября, 10:18      92
В Улан-Удэ аферисты обманули пенсионерку на деньги, надавив на больное
Женщине пообещали компенсацию за восстановление после болезни.

29 сентября, 10:12      213
В Бурятии в реанимации находятся 57 пациентов с коронавирусом
За сутки скончались еще четыре человека.

29 сентября, 10:00      93
Психолог рассказал, как помочь ребенку пережить поражение в спорте
И как вернуть ему любовь к тренировкам?

29 сентября, 09:57      329
В Бурятии новосибирец похитил кедровый орех на 5 миллионов
Мужчину отправили в колонию.

29 сентября, 09:46      88
«Этот день»
Какие интересные исторические события произошли 29 сентября?

29 сентября, 09:43      203
В Бурятии подросток попал под колеса иномарки
Парень переходил дорогу в неположенном месте.

29 сентября, 09:38      102
В Улан-Удэ для ветеранов авиазавода организовали концерт
Для них подготовили концертную программу «Детство, опаленное войной».

29 сентября, 06:00      323
В Бурятии местами дневная температура опустится до нуля
В столице республики пройдет мокрый снег.

28 сентября, 21:21      949
В Улан-Удэ жители сотых не могут добиться подключения водоснабжения
Почему остановилась прокладка труб?

28 сентября, 20:58      664
«Народный контроль»: Долговечные лужи и гонки по «встречке»
Улан-удэнцы продолжают фиксировать проблемы города.

28 сентября, 19:22      721
Амнистия не для всех. Кто сможет оформить гараж в собственность в Бурятии?
Обо всех условиях — далее.

К празднику Сагаалган выйдет сборник бурятских благопожеланий

Типография «НоваПринт» готовит для жителей Бурятии прекрасный подарок в канун Белого месяца. Совсем скоро выйдет в свет сборник «500 бурятских благопожеланий» / «500 үреэлнүүд, юрөөлнүүд». Рассказать подробнее об издании мы попросили у составителей.

–У бурят к каждому знаменательному событию есть цветистые, мудрые благопожелания-уреэлы, – рассказывает руководитель издательского отдела типографии «НоваПринт» Октябрина Дамдинжапова.– Их можно услышать на разных торжествах. И хотя эта традиция произносить уреэлы очень давняя, она по-прежнему популярна, а в последние годы – особенно. Буряты верят в магическую силу благопожеланий и любят их еще за то, что в них звучат главные моральные, нравственные ценности народа: представления о чести и достоинстве, наставления чтить свой род, беречь очаг, семью.

– Я собирал благопожелания восточных бурят, – рассказывает Даши-Доржо Болотов, известный тележурналист. – Мне они близки, потому что я сам хори-бурят, родом из Агинского округа, с детства увлекаюсь бурятской культурой, литературой.

Окончил бурятский факультет БГУ, веду на телеканале «Ариг Ус» авторскую передачу «Мүнгэн сэргэ». Источники были самые разные – это сборники благопожеланий собирателей С. Бабуева, Ц-Х. Жамьяновой, Ц-Х. Дарибазаровой, Л.Загдаевой, С. Ринчинова, Г.-Д. Дамбаева и других, также знакомые, социальные сети, да я их и сам собираю.

Второй составитель, выпускница Бурятского лицея-интерната №1, руководитель издательского отдела «НоваПринт» Октябрина Дамдинжапова собирала благопожелания южных и западных бурят.

– В сборнике мы даем их на исконном диалекте, чтобы носителям языка было легче читать и запоминать. Фольклор южных бурят для меня родной, потому что мои корни из Джидинского района, я из племени сартул.

Здесь мне большую помощь оказала известный фольклорист, собиратель произведений устного народного творчества, поэт Галина Жигмытовна Раднаева (Санджэ-Сурэн).Она предоставила мне свой богатейший фольклорный материал, – рассказывает О.Дамдинжапова.

– Что касается благопожеланий западных бурят, то они мне тоже близки. Во время учебы в Иркутском университете, я жила в одном общежитии со студентами бурятского факультета, в основном они были из Иркутской области. Дружила с ними, ездила на свадьбы в Усть-Ордынский округ, а позже, уже работая журналистом, бывала там в командировках. Мне вообще нравятся благопожелания иркутских бурят –остроумные, веселые, на злобу дня. Поэтому, когда взялась за работу, подняла все свои связи там.

Поделились с собранным материалом выпускники ИГУ Н. Цыденова, радиожурналист в Усть-Орде, Т. Маркова, учительница бурятского языка и литературы в Улее Осинского района, помогла с поиском В. Петрова, директор центральной библиотеки им. А. Вампилова в поселке Кутулик Аларского района. В качестве источников также были использованы сборники благопожеланий Р.Шанаровой, М.Гергенова, Н. Шобогоровой, М. Шабаевой и других.

На все случаи жизни

Все собранные благопожелания издатели разделили на несколько групп: ко дню рождения ребенка, к поступлению в школу, институт, призыву в армию и т.д. В сборнике большое количество обрядовых свадебных благопожеланий: на сватовство, расстилание постели, передачу приданого и угощения невесты, напутствия жениху и невесте. Но, пожалуй, самое большое количество красивых иизящных пожеланий собрано по случаю празднования Сагаалгана и различных юбилеев: от 40 до 80-летних. Отдельную группу составляют современные шуточные тосты западных бурят. Издание великолепно иллюстрировано. Автор иллюстраций известный дизайнер, художник Т. Мердыгеев.

Сборник «500 бурятских благопожеланий» / 500 үреэлнүүд, юрөөлнүүд” можно будет купить в издательстве “НоваПринт”, в книжных магазинах города к Сагаалгану. Тел. 8 (3012) 212-220, 21-25-52, 21-86-74.

В будущем издательство планирует расширить сборник. Желающие пополнить сборник могут отправлять свои благопожелания на почту издательства (благопожелания).

Бурятская мифология

Согласно некоторым бурятским мифам о происхождении мира, сначала существовал хаос, из которого образовалась вода — колыбель мира. Из воды появился цветок, а из цветка — девушка. От неё исходило сияние, которое превратилось в солнце и луну, рассеявшее мрак. Эта божественная девушка — символ созидательной энергии — создала землю и первых людей: мужчину и женщину.

Высшее божество — Хухэ Мунхэ Тенгри (Синее Вечное Небо), воплощение мужского начала. Земля — женское начало. На небе живут боги. Во времена их правителя Асаранга-тенгри небожители были едины. После его ухода власть стали оспаривать Хурмаста и Ата Улан. В итоге никто не одержал победу и тенгрии разделились на 55 западных добрых и 44 восточных злых, продолжающих вечную борьбу между собой.

Тотемно-генеалогический цикл представлен мифами о быке Буха нойон баабае, прародителе племени булагатов, о девице-лебеде, вы­шедшей замуж за Хоредоя, от которых пошли хоринские буряты, о пестром на­лиме, отце эхиритов, об орле — предке ольхонских бурят и т.п. Миф о Буха ной­оне широко распространен у бурят Прибайкалья, Забайкалья и Тункинской до­лины. Один из его вариантов такой: Бохо-Муя, сын западного тэнгри Заян Са­гана, повздорил с Бохо-Тэли, сыном восточного тэнгри Хамхир Богдо, из-за вла­дения кузнечным искусством. Оба спустились на землю, превратились первый — в темного сивого быка Буха нойона, второй — в пестрого Тарлан Эрен буха, и стали бегать друг за другом вокруг Байкала. Во владениях Тайджи хана они, наконец, встретились и стали бодаться, топча все вокруг.

В ранних бурятских мифах все персонажи делятся на добрых и злых. К первым восходит все положительное, что имеется на земле, ко вторым — все отрицательное. Доб­рые силы, охраняющие человека, это Вечное Синее Небо — Хухэ Мунхэн тэн­гри, Мать–Земля — Ульгень, Солнце — Наран, Луна — кара, Утренняя Заря — Солбон.

Злые силы мира представлены несколькими разрядами живых существ, сре­ди которых черная бабушка Маяс Хара, ее 13 сыновей и 7 дочерей, безымянные многоголовые чудовища мангысы и мангадхаи и уже строго персонифицирован­ные силы мрака: Архан Шутхыр, глотающий Солнце, Алха, глотающий Луну. Именно их происками объяснялись в мифах солнечные и лунные затмения.

На­водящий ужас Шэрэм Мината, Гал Дулэн (или Нурман) — огненное чудовище с пылающим глазом на макушке, пестрый хищник Ээрэн гурэхан, всасывающий в свою огромную пасть все с расстояния в несколько километров, желтая бешеная собака Ганиг (Гуниг), исполинская змея Абарга, которую обычно подсылают к только что родившемуся положительному герою, чтобы его задушить и др.

Традиции и нюансы заключительного этапа свадьбы

После всех церемоний молодые, наконец-то, заселяются в новый дом. Обыкновенно это — юрта, которая обвита при помощи белого войлока. Спустя месяц проживания с мужем у девушки появляется возможность проведать родителей. Там она должна прогостить неделю, но есть одно но: если ее признают нерадивой хозяйкой, она может навсегда остаться у семьи.

Свадьба в стране празднуется с обилием пищи и веселья, а сама церемония длится в течение недели. В меню свадебной церемонии присутствуют такие продукты, как баранина вареная, но самым почетным считается голова животного. Мясо обычно подается целыми кусками с гарниром. Основной акцент делается именно на нем. Число горячих блюд обычно равно трем. Также присутствуют безалкогольные напитки в виде чаев, соков, морсов и кофе. В роли десертов обычно выступают фрукты и фруктовые нарезки. Программа вечера свадьбы обычно стандартна:

 • встреча гостей и молодой пары;
 • поздравительная и художественная части;
 • традиционная дискотека.

Бурятская свадьба — это своего рода подтверждение сохранившейся самобытной культуры этого уникального народа. Если выпадет шанс побывать на этом удивительном событии, его непременно стоит использовать и глубже ознакомиться с местными обычаями, сохранившимися с давних времен.

Жилище

Традиционным жилищем бурят является юрта, которую многие монгольские народы называют гэр. У этого народа были переносные юрты, сделанные из войлока, и юрты из дерева, которые строились на одном месте.

Деревянные жилища изготавливались из бревен или сруба, были 6-ти или 8-ми угольными, без окон. В крыше было отверстие больших размеров, предназначенное для освещения и выхода дыма. Крышу жилища устанавливали на 4 столбах, которые называются тэнги, на потолок укладывали большие куски коры хвойных пород внутренней стороной вниз. Сверху накладывали ровные куски дерна.

Дверь в юрту всегда устанавливалась на южной стороне. Внутри помещение делилось на две половины: правая была мужской, левая женской. По правую сторону юрты, принадлежавшей мужчине, на стене висели лук, стрелы, сабля, ружье, сбруя и седло. На левой стороне были расположены кухонные принадлежности. Посередине жилища расположен очаг, вдоль стен стояли лавки. По левую сторону стояли сундуки и стол для гостей. На против входа была полка с онгонами и бухранами — буддийскими скульптурами. Перед жилищем буряты устанавливали коновязь (сэргэ), которая была выполнена в виде столба с орнаментом.

Переносные юрты обладают небольшим весом, их легко собирать и разбирать, благодаря конструкции

Это было очень важно для кочевых бурят, которые переходили с места на место в поисках пастбищ. В зимний период в очаге разводили огонь для отопления жилья, летом его использовали в качестве холодильника

Решетчатый остов переносной юрты покрывали войлоком, пропитанным для дезинфекции смесью соли, табака или кислого молока. Сидели буряты вокруг очага на стеганом войлоке.

В 19 веке богатые буряты начали строить избы, которые заимствовали у русских переселенцев. Но в таких избах сохранялось все убранство элементов национального жилища бурят.

Каменистый Ацагат

Долина Ацагата знаменита историческими местами. Здесь находятся захоронения монгольских предводителей. И это доказывает то, что по этой местности проходил Великий Путь монгольских завоевателей. Существует легенда о том, как монгольский предводитель, остановившись на отдых на горе, оставил свой кисет. С тех пор эта гора называется Тамхита, что в переводе означает «табак».

У подножия священной горы Тамхита и находится Ацагат.  Слово «Асагад» происходит от древнемонгольского слова, означающего «каменистая местность». Село с одноименным названием есть в Монголии.  Издавна бурятский народ славился своими благопожеланиями. «Строй дом, где много камней, разводи скот там, где много волков» гласит благопожелание. И действительно, местность, где расположено село, богато камнями. 

Особенности бурятской свадьбы

Пожелания на свадьбу на бурятском языке.

Бурятская свадьба начинается ещё с самого детства у многих людей. Родители выбирают своему новорожденному ребенку невесту или жениха. Если удается двум сторонам договориться о сватовстве, то родители обмениваются специальными поясами в знак того, что они скрепили свой союз.

Как бы ни звучало это удивительно, но во многих семьях мужьями и жены предначертаны ещё с самого рождения. Поэтому к осознанной жизни и взрослению они приходят уже с готовым партнером. Родители заранее готовят к этому шагу своих детей, соответственно не бывает ни истерик, ни капризов. Ведь слушать родителей во всем – это одна из обязанностей бурятского народа.

Организатор свадебных процессий в национальном стиле советуют заниматься организацией торжества вместе. Ещё на выкупе решают вопрос, кто и за что отвечает. Лучше всего сделать сразу несколько команд, в которых назначается ответственный. Например, один решает вопрос с машинами, а другой с рестораном.

На самом сватовстве родители невесты прикидываются, что вовсе не понимают, зачем приехали сваты и всячески уводят их своими вопросами. Сваты же в это время должны отвечать достойно и все-таки решить вопрос с невестой.

За невесту отец устанавливает калым. Раньше это был скот, сейчас может быть денежный вариант или подарки. Сватовство не длиться больше 2-3 часов. В противном случае родители невесты могут просто выгнать сватов. На самом мероприятии обсуждается, в какое время года будет свадьба. Невеста и жених также присутствуют, однако меньше всего решают.

Сама современная свадьба в бурятском стиле происходит по европейским канонам. После посещения дома невесты, гости и все родственники отправляются в ресторан. На столах должно быть изобилие еды. Никто не смотрит на то, съедят все или нет.

Главное – заказать побольше, дабы жизнь дальнейшая была богатая и насыщенная. В изобилии присутствует мясо и рыба. Из мяса буряты выделяют говядину. На самом банкете в ресторане всегда проводятся развлечения, конкурсы, а в завершении всего идет дискотека. Благопожелания на бурятском языке на свадьбу:

Пожелания на бурятском языке

Очень часто поздравительные речи на бурятских свадьбах звучат на русском языке. Это не может никого удивлять. Кроме того, все сразу вас поймут.

 1. Бурятские пожелания на свадьбу на бурятском языке. Дорогие наши молодожены, Пусть все в жизни вашей будет окей. Поскорее рожайте детей. И побольше мальчишек, и поменьше девчонок. И будет тогда у вас много пеленок. Ну а как пеленки надоедят вам, Вы дайте понянчиться их своим бабкам. Примите наше шуточное поздравление, Оно будет слаще даже, чем варенье. На нас вы не обижайтесь, А скорее рожать отправляйтесь.

 1. Хотелось бы поздравить молодых с вашим первым браком. И пусть он станет последним, решающим и счастливым. Говорят, что первый блин комом. Но пусть ваш блин будет самым красивым, вкусным и сочным. Тогда обязательно в вашей жизни все наладится.
 2. Мужчина однажды не выдержал и обратился к Богу с вопросом, зачем он сделал женщин одновременно глупыми и красивыми. Тогда Бог ответил, что красивые они для того, чтобы мужчины их любили. А глупые потому, что только так смогут любить сами мужчин.

Онохойские версии: собака или человек?

Место, где расположен центр поселка, кочевники обходили стороной. Когда-то там была дремучая тайга. Деревья постепенно вырубались, а почва с годами становилась песчаной и в ветреную погоду поднималась, образуя песчаную бурю. Эти места долго оставались пустырем, здесь никто не жил. Дурную славу имели здешние зыбучие пески. Привыкшие к морозным бесснежным зимам и пыльному лету, коренные жители забайкальских степей проявляли нелюбовь к этому месту, избегая его, и ругая: «О, нохой» (О, собака!). Это одна из версий происхождений названия поселка.

Вторая версия возникла исторически много позже, когда поселок уже вовсю населяли люди. Дело в том, что появление русских в этой местности связано главным образом со ссылкой политзаключенных, бунтовщиков, эмигрантов, в том числе и китайцев, приехавших в поисках работы. Прибывшие русские старались установить контакт с местным населением, но каждый раз мешали собаки, охранявшие их стада, так как времена были смутными: нередко случались грабежи и разбои. Буряты вели кочевой образ жизни: перемещались с места на место в поисках лучшего пастбища. Собаки не допускали посторонних к хозяевам. Однако настойчивость, с которой русские пытались завести знакомства, убедила местных, что гости пришли  с миром и дружбой. И тогда, как гласит легенда, хозяева выругались на своих собак: «Шутхэр нохой!» (Чертова собака!). В русской транскрипции это прозвучало как: «О, нохой!». Вот и еще одна версия, которая передавалась из уст в уста.

И, наконец, третий вариант истории образования названия поселка. Он, в отличие от двух первых, никак не связан с символом нового года, то есть с собакой и гласит, что произошло название от личного имени: в документах 18 века упоминается имя новокрещенного бурята Семена Онохоева, который в 1777 году был определен старшиной над ясачными Хоринских родов, новокрещенными. Некоторые историки склонны считать именно его праотцом всех онохойцев и, стало быть, в честь него назван поселок.

Тут уместно рассказать и о происхождении Онохой-Шибири. В одних источников указано, что переводится название, как собачий лес, мол, раньше здесь было много волков. Однако автор нашел еще одну версию об этом названии. В работе Ольги Лютовой «Топонимы родного края» жительница улуса Онохой-Шибирь Анна Интигринова говорит следующие слова: «Знаю, что название нашего улуса произошло от слова «Онохой», так как он был центром нашей местности, а наш улус расположился в чаще, в густом заболоченном лесу, что по-бурятски означает  «шэбэр» — Шибирь. Отсюда название Онохой — Шибирь. Местные жители называют наш улус «Сэсээр», а это название произошло от названия колхоза  имени Союза Советских Социалистических Республик». 

Хурим түрын үреэлнүүд

Эгээл һайхые хүсэгшэ:Эгэшэ, дүүнэр, эжытнай.

ХУРИМАЙ ҮРЕЭЛНҮҮД

Үбэр дээрээ үргэһэнЭжыгээ һанажа ябаарай,Эжэл нүхэртэеэЭбтэй амгалан жаргаарай.

Хүнэй хажууда зэргэлхэ хүбүүтэй болоорой,Хүлэгэй хойно жороолхо унагатай ябаарай.

Хадамай холо газартаЭхэеэ һанажа ябаарай,Бэрхэшээлтэй сагай болоо һаань,Эсэгэеэ һанажа ябаарай.

Алтан дэлхэйн нюрган дээрэАжабайдал бэлэглэһэнАба, эжы хоёрһоошҮнэтэй юумэн байхагүй,Үе наһандаа һанажа ябаарай!

Ороһониие угтажа,Гараһаниие үдэшэжэ,Урдуураа гараһаниие ундалуулжа,Хойгуураа гараһаниие хүндэлжэ ябаарай!

Ошоһон газартаа олон боложо,Байһан газартаа баян боложо,Хододоо һайн ябажа,Энхэ амгалан жаргаарай!

Зондо хэлсүүлэнгүй,Золтой жаргалтайБэри гүүлэжэ ябаарай.Эрын ухаанда абтангүй,Эхэнэрэй дээжэЭрхим гүүлэжэ ябаарай!

Долоон ханатай гэрыеДобо газарта бодхоожо,Долоо, найман хүбүүдэйЭхэнь боложо жаргаарай!

Улаагшан үнеэнэй ерэхэдэ,Һуулга барин угтаарай.Ураг эльгэнэй ерэхэдэ,Уураг улаан сайгаар угтаарай.

Үреэ унагантнай морин болог,Үри хүүгэдтнай хүн болог.Энхэ жаргалтай, мүнхэ нэрэтэй,Баян бэлигтэй, дүүрэн хэшэгтэй һуугаарайгты.

Уужам тоонто нютагтаа,Үлзы һайхан дайдадааУлаан нараяа угтажа,Удаан жаргал эдлэгты.

Эбдэршэгүй эбтэй,Һалашагүй дуратай,Ута наһа наһалжа,Удаан жаргал эдлэжэ,Амгалан жэгдэ, тэгшэ һайханҺуухатнай болтогой!

Буян хэшэгтэй ханилжа,Уян сэдьхэлтэй ябагты.Хатуу зориг барижа,Хамаг бэрхэшээл дабагты!

Аха заха зонооХүндэлжэ хододоо һурагты,Эхэ эсэгын захяаеЭдлэжэ дүүрэн ябагты.

Урда хормойгоо аша гушанартаа гэшхүүлээрэй,Хойто хормойгоо хони хурьгадтаа гэшхүүлээрэй.

Хада гэшхэбэб гэжэ,Халюу гэшхэжэ ябаарай.Бута гэшхэбэб гэжэ,Булга гэшхэжэ ябаарай.

Табан хушуун малтнай тарган,Тараг, айрагтнай билтаржа байг,Һүри үбһэнтнай элбэг,Һү, тарагтнай билтаржа байг.

Аянда ябабал олзотой,Анда ябабал, ганзагатай ябаарай,Аба эжыдээ ашатай,Аха дүүдээ хайратай ябаарайгты.

Мүнгэн шэнги мүнхэ нэрэтэй,Мүшэн шэнги мүнхэ солотой,Түмэн зоной түрүү ябаарайт,Олон зоной орой ябаарайт.

Уула шэнги үндэр ухаатай,Далай шэнги номин зүрхэтэй,Холые хаража бүһэлэн тойрохоБэрхэ хүбүүд, басагад болооройт!

Худан ехэ уһатай,Хуудам үргэн талатай,Хамтын баян ажалтай,Хани олон нүхэдтэй,Үндэр сагаан байшантай,Үнэр золтой һуугаарайт.

Тосты на бурятском языке

Под звон хрустальных бокалов принято говорить тосты. Считается, что таким образом вы поздравляете молодых и подслащиваете всем горячительный напиток.

В один день две сестры решили отпраздновать собственную свадьбу. Но в этот вечер постучался в их дом старуха

Старшая сестра прогнала её, сказав, что у них важное событие. Младшая же посадила старуху за стол и потчевала также, как и остальных гостей

Тогда старуха подарила сестрам очки. Старшая после этого стала видеть мир мрачным и темным, её всё и все раздражали. Она постоянно срывалась на мужа и жила в ссорах. Младшая сестра стала любить и боготворить весь мир. Все в её жизни стало праздничным и веселым. Давайте, поднимем бокалы за нашу невесту и пожелаем ей встретить старуху-волшебницу, которая сможет подарить ей розовые очки.
Однажды женщина пришла на исповедь к священнику, она сказала, что хочет развода. По её словам, в доме всегда были ссоры и негодования. Муж отныне её больше не любит. Тогда священник ответил, что брак и семья – это прекрасный цветок, о котором надо заботиться. Его стоит поливать и удобрять, лишь тогда он сможет зацвести и даже дать плоды.
Когда-то давно Адам и Ева поселились в раю. Бог дал им строгий наказ беречь всю природу и красоту, которая их окружает. Сегодня молодожены вступили в свой рай. Пожелаем им никогда не встретить на своем пути яблоко раздора, любить друг друга и окружающий рай. У вас есть свой мирок, который требует теплоты, любви и заботы.

Flectone.ru
Контакты
Случайный пост


Турэhэн удэроор. Турэhэн удэроор амаршалнаб. Турэhэн удэроор Амаршалга ахайдаа. Буряад Амаршалга турэhэн удэроор.
Турэhэн удэроор амаршалнаб. Турэhэн удэроор Амаршалга ахайдаа. Буряад Амаршалга турэhэн удэроор.
Турэhэн удэроор. С днем рождения на бурятском. Бурятские поздравления с днем рождения. С днем рождения на бурятском языке. Поздравления с днём рождения на бурятском языке.
С днем рождения на бурятском. Бурятские поздравления с днем рождения. С днем рождения на бурятском языке. Поздравления с днём рождения на бурятском языке.
Турэhэн удэроор. Поздравления с днём рождения на бурятском языке. Открытки с днём рождения на бурятском языке. Пожелания на бурятском языке с днем рождения. Поздравления с днём рождения женщине на бурятском языке.
Поздравления с днём рождения на бурятском языке. Открытки с днём рождения на бурятском языке. Пожелания на бурятском языке с днем рождения. Поздравления с днём рождения женщине на бурятском языке.
Турэhэн удэроор. Открытки с днём рождения на бурятском языке. Бурятские поздравления с днем рождения. Пожелания на бурятском языке на юбилей. Поздравления с днём рождения женщине на бурятском языке.
Открытки с днём рождения на бурятском языке. Бурятские поздравления с днем рождения. Пожелания на бурятском языке на юбилей. Поздравления с днём рождения женщине на бурятском языке.
Турэhэн удэроор. Турэhэн удэроор картинки. Турэhэн удэроор Амаршалга. Амаршалнабди открытка. Турэhэн удэроортнай открытка.
Турэhэн удэроор картинки. Турэhэн удэроор Амаршалга. Амаршалнабди открытка. Турэhэн удэроортнай открытка.
Турэhэн удэроор. Открытки с днём рождения на бурятском языке. С днем рождения на бурятском языке. Поздравить с днём рождения по бурятски. Поздравления с днём рождения на бурятском языке.
Открытки с днём рождения на бурятском языке. С днем рождения на бурятском языке. Поздравить с днём рождения по бурятски. Поздравления с днём рождения на бурятском языке.
Турэhэн удэроор. Поздравления с днём рождения на бурятском языке. Пожелания на бурятском языке с днем рождения. Поздравления с днём рождения женщине на бурятском языке. Поздравления с днём рождения мужчине на бурятском языке.
Поздравления с днём рождения на бурятском языке. Пожелания на бурятском языке с днем рождения. Поздравления с днём рождения женщине на бурятском языке. Поздравления с днём рождения мужчине на бурятском языке.
Турэhэн удэроор. Турэhэн удэроор Амаршалга. Турэhэн удэроор картинки женщине. На бурятском турэhэн удэроор. Турэhэн удэроор Амаршалга на бурятском.
Турэhэн удэроор Амаршалга. Турэhэн удэроор картинки женщине. На бурятском турэhэн удэроор. Турэhэн удэроор Амаршалга на бурятском.
Турэhэн удэроор. Турхэн удэрор амаршалнаб. Амаршалнабди открытка. Турэhэн удэроор открытки. Турэhэн удэроор Амаршалга.
Турхэн удэрор амаршалнаб. Амаршалнабди открытка. Турэhэн удэроор открытки. Турэhэн удэроор Амаршалга.
Турэhэн удэроор. Түрэһэн үдэрөөр амаршалнаб поздравления. Түрэhэн үдэрөөр амаршалнаб с днём рождения. Түрэhэн үдэрөөр амаршалнаб картинки. Түрэhэн үдэрөөр амаршалнаб открытки.
Түрэһэн үдэрөөр амаршалнаб поздравления. Түрэhэн үдэрөөр амаршалнаб с днём рождения. Түрэhэн үдэрөөр амаршалнаб картинки. Түрэhэн үдэрөөр амаршалнаб открытки.
Турэhэн удэроорТурэhэн удэроор. Пожелания на бурятском языке с днем рождения. Поздравления с днём рождения на бурятском языке. Поздравления с днём рождения мужчине на бурятском языке. С днём рождения мужчине на бурятском языке.
Пожелания на бурятском языке с днем рождения. Поздравления с днём рождения на бурятском языке. Поздравления с днём рождения мужчине на бурятском языке. С днём рождения мужчине на бурятском языке.
Турэhэн удэроор. Пожелания на бурятском языке с днем рождения. Поздравления с днём рождения на бурятском языке. Пожелания на бурятском с юбилеем. Бурятские пожелания на день рождения.
Пожелания на бурятском языке с днем рождения. Поздравления с днём рождения на бурятском языке. Пожелания на бурятском с юбилеем. Бурятские пожелания на день рождения.
Турэhэн удэроор. Турэhэн удэроор открытки. Турэhэн удэроор Амаршалга. Амаршалнаб. Амаршалнабди открытка.
Турэhэн удэроор открытки. Турэhэн удэроор Амаршалга. Амаршалнаб. Амаршалнабди открытка.
Турэhэн удэроор. Турэhэн удэроор открытки. Турэhэн удэроор Амаршалга. Буряад уреэлнууд турэhэн удэроор. Буряадаар Амаршалга турэhэн удэроор.
Турэhэн удэроор открытки. Турэhэн удэроор Амаршалга. Буряад уреэлнууд турэhэн удэроор. Буряадаар Амаршалга турэhэн удэроор.
Турэhэн удэроорТурэhэн удэроор. Буряад юроолнууд. Турэhэн удэроор открытки. Буряад Амаршалга турэhэн удэроор. Хухюу Буряад.
Буряад юроолнууд. Турэhэн удэроор открытки. Буряад Амаршалга турэhэн удэроор. Хухюу Буряад.
Турэhэн удэроор. Амаршалнаб. Турьсн удэрор амаршалнаб. Мартын найманаар. Турэhэн удэроор открытки.
Амаршалнаб. Турьсн удэрор амаршалнаб. Мартын найманаар. Турэhэн удэроор открытки.
Турэhэн удэроор. Буряад уреэлнууд турэhэн удэроор Ахай. Турэhэн удэроор Саяна. Амаршалга. Турэhэн удэроор амаршалнаб.
Буряад уреэлнууд турэhэн удэроор Ахай. Турэhэн удэроор Саяна. Амаршалга. Турэhэн удэроор амаршалнаб.
Турэhэн удэроор. Поздравление на бурятском языке. Бурятские поздравления. Бурятские поздравления с днем рождения. С днем рождения на бурятском.
Поздравление на бурятском языке. Бурятские поздравления. Бурятские поздравления с днем рождения. С днем рождения на бурятском.
Турэhэн удэроор. Поздравление на бурятском языке. Бурятские поздравления. Пожелания на бурятском языке. Поздравления с днём рождения на бурятском языке.
Поздравление на бурятском языке. Бурятские поздравления. Пожелания на бурятском языке. Поздравления с днём рождения на бурятском языке.
Турэhэн удэроор. Поздравление на бурятском языке. Бурятские поздравления с днем рождения. Поздравление на Вятском языке. Бурятские пожелания на день рождения.
Поздравление на бурятском языке. Бурятские поздравления с днем рождения. Поздравление на Вятском языке. Бурятские пожелания на день рождения.
Турэhэн удэроор. Бурятские поздравления. Открытки с днём рождения на бурятском языке. Поздравление на бурятском языке. Бурятские поздравления с днем рождения.
Бурятские поздравления. Открытки с днём рождения на бурятском языке. Поздравление на бурятском языке. Бурятские поздравления с днем рождения.
Турэhэн удэроор. Буряад уреэлнууд. Шагай Буряад. Буряад Шагай эмблема. Юроол на бурятском.
Буряад уреэлнууд. Шагай Буряад. Буряад Шагай эмблема. Юроол на бурятском.
Турэhэн удэроор. Поздравление на бурятском языке. Бурятские поздравления. Бурятские поздравления с днем рождения. Бурятские пожелания на бурятском языке.
Поздравление на бурятском языке. Бурятские поздравления. Бурятские поздравления с днем рождения. Бурятские пожелания на бурятском языке.
Турэhэн удэроорТурэhэн удэроор. Баторова Дулма Владимировна. Ердынские игры 2018. Ердынские игры 2021. Ердынские игры 2013 года.
Баторова Дулма Владимировна. Ердынские игры 2018. Ердынские игры 2021. Ердынские игры 2013 года.
Турэhэн удэроор. Благопожелания на бурятском. Тогочиевы Амар мэндэ. Буряад уреэлнууд благопожелания на бурятском. Картинки бурятские благопожелания.
Благопожелания на бурятском. Тогочиевы Амар мэндэ. Буряад уреэлнууд благопожелания на бурятском. Картинки бурятские благопожелания.
Турэhэн удэроор. Бурятские пожелания на свадьбу. Бурятские урелы на свадьбу. Пожелания на свадьбу на бурятском языке.
Бурятские пожелания на свадьбу. Бурятские урелы на свадьбу. Пожелания на свадьбу на бурятском языке.
Турэhэн удэроор. Турэhэн удэроор картинки. Турэhэн удэроор амаршалнаб картинки. Турэhэн удэроор Амаршалга на бурятском. Турэhэн удэроор Амаршалга на бурятском с днём.
Турэhэн удэроор картинки. Турэhэн удэроор амаршалнаб картинки. Турэhэн удэроор Амаршалга на бурятском. Турэhэн удэроор Амаршалга на бурятском с днём.
Турэhэн удэроор. Благопожелания на бурятском языке. Бурятские благопожелания на бурятском языке. Благопожелание на бурятском. Бурятские благопожелания уреэлы.
Благопожелания на бурятском языке. Бурятские благопожелания на бурятском языке. Благопожелание на бурятском. Бурятские благопожелания уреэлы.
Турэhэн удэроор. Бурятские поздравления с днем рождения. Открытки с днём рождения на бурятском языке. Поздравления с днём рождения на бурятском языке. Открытки с днём рождения на бурятском языке женщине.
Бурятские поздравления с днем рождения. Открытки с днём рождения на бурятском языке. Поздравления с днём рождения на бурятском языке. Открытки с днём рождения на бурятском языке женщине.
Турэhэн удэроор. Белый месяц. Встреча белого месяца. Бурятские костюмы на белый месяц. Принцесса Бурятии.
Белый месяц. Встреча белого месяца. Бурятские костюмы на белый месяц. Принцесса Бурятии.
Турэhэн удэроорТурэhэн удэроор. Благопожелания на бурятском. Буряадаар уреэлнууд. Уреэл Эжыдээ. Спасибо по бурятски.
Благопожелания на бурятском. Буряадаар уреэлнууд. Уреэл Эжыдээ. Спасибо по бурятски.
Турэhэн удэроорТурэhэн удэроор. Сэсэгма Шэнэхэн. Амаршалга. Родной язык бурят. Сэсэгма Цырендоржиевна.
Сэсэгма Шэнэхэн. Амаршалга. Родной язык бурят. Сэсэгма Цырендоржиевна.
Турэhэн удэроор. Эжин удэроор. C днем рождения Баяр. Амаршалнаб.
Эжин удэроор. C днем рождения Баяр. Амаршалнаб.
Турэhэн удэроор. С днём рождения на калмыцком языке открытки. Поздравление с днем рождения на камызяцком языке. Поздравление на калмыцком с днем рождения. Поздравления с днём рождения на калмыцком языке.
С днём рождения на калмыцком языке открытки. Поздравление с днем рождения на камызяцком языке. Поздравление на калмыцком с днем рождения. Поздравления с днём рождения на калмыцком языке.
Турэhэн удэроор. Поздравление на бурятском языке. Поздравление на Вятском языке. Пожелания на бурятском языке. Бурятские поздравления.
Поздравление на бурятском языке. Поздравление на Вятском языке. Пожелания на бурятском языке. Бурятские поздравления.
Турэhэн удэроор. Поздравление на бурятском языке. Пожелания на бурятском языке. Поздравление на Вятском языке. Бурятские поздравления с днем рождения.
Поздравление на бурятском языке. Пожелания на бурятском языке. Поздравление на Вятском языке. Бурятские поздравления с днем рождения.
Турэhэн удэроорТурэhэн удэроор. Поздравление на бурятском языке. Пожелания на бурятском языке. Бурятские поздравления. Новогодние поздравления на бурятском языке.
Поздравление на бурятском языке. Пожелания на бурятском языке. Бурятские поздравления. Новогодние поздравления на бурятском языке.
Турэhэн удэроор. Турэhэн удэроор открытки. Турэhэн удэроор амаршалнаб. Турэhэн удэроор амаршалнаб картинки. Турэhэн удэроор Амаршалга открытка.
Турэhэн удэроор открытки. Турэhэн удэроор амаршалнаб. Турэhэн удэроор амаршалнаб картинки. Турэhэн удэроор Амаршалга открытка.
Турэhэн удэроор. Цагаан сар поздравляем. Монгольская открытка с днем рождения. Монгольские поздравления. Цаган сар открытки на монгольском.
Цагаан сар поздравляем. Монгольская открытка с днем рождения. Монгольские поздравления. Цаган сар открытки на монгольском.
Турэhэн удэроор. Рисунки ко Дню бурятского языка. Бурятский язык картинки. День бурятского языка логотип. Бурятские символы на одежде.
Рисунки ко Дню бурятского языка. Бурятский язык картинки. День бурятского языка логотип. Бурятские символы на одежде.
Турэhэн удэроор. Бурятские благопожелания на бурятском языке. Поздравление на бурятском языке. Бурятские поздравления. Поздравления с днём рождения на бурятском языке.
Бурятские благопожелания на бурятском языке. Поздравление на бурятском языке. Бурятские поздравления. Поздравления с днём рождения на бурятском языке.
Турэhэн удэроор. Праздником белого месяца "Сагаалган" Бурятия. Сагаалганаар Шэнэ жэлээр. Бурят с хадаком. Бурятия юрта Сагаалган.
Праздником белого месяца «Сагаалган» Бурятия. Сагаалганаар Шэнэ жэлээр. Бурят с хадаком. Бурятия юрта Сагаалган.
Турэhэн удэроор. Анна Халбаева. Турэhэн удэроор Амаршалга. Шулэг Буряад. Илалтын hайндэроор.
Анна Халбаева. Турэhэн удэроор Амаршалга. Шулэг Буряад. Илалтын hайндэроор.
Турэhэн удэроор. Ага Хангил дом культуры. Уреэлнууд на бурятском. Буряты Сагаангууд. Уреэл турэhэн удэроор.
Ага Хангил дом культуры. Уреэлнууд на бурятском. Буряты Сагаангууд. Уреэл турэhэн удэроор.
Турэhэн удэроор. Турэhэн удэр. Турхэн удэрор. Багшын hайндэроор Амаршалга. Уудэрэ Амаршалга.
Турэhэн удэр. Турхэн удэрор. Багшын hайндэроор Амаршалга. Уудэрэ Амаршалга.
Турэhэн удэроор. Доржи Гомбоев художник. Эхын удэроор. Минии Эжы. Эжын турэhэн удэроор.
Доржи Гомбоев художник. Эхын удэроор. Минии Эжы. Эжын турэhэн удэроор.
Турэhэн удэроор. Буряты рыба. Буряты на рынке. Флэшмоб бурятских блюд.
Буряты рыба. Буряты на рынке. Флэшмоб бурятских блюд.
Турэhэн удэроор. Бурятский фольклор. Фольклор бурятского народа. Традиционный фольклор бурятов. Буряад юртэмсэ.
Бурятский фольклор. Фольклор бурятского народа. Традиционный фольклор бурятов. Буряад юртэмсэ.
Турэhэн удэроор. Суржана Нимбуева. Турэhэн удэроор Амаршалга. Нимбуева Соелма Цыдыповна. Сарана Нимбуева.
Суржана Нимбуева. Турэhэн удэроор Амаршалга. Нимбуева Соелма Цыдыповна. Сарана Нимбуева.
Турэhэн удэроор. Бурятские пожелания на свадьбу. Бурятские урелы на свадьбу. Благопожелание на свадьбу на бурятском языке. Уреэлнууд на бурятском на свадьбу.
Бурятские пожелания на свадьбу. Бурятские урелы на свадьбу. Благопожелание на свадьбу на бурятском языке. Уреэлнууд на бурятском на свадьбу.
Турэhэн удэроор. Бурятский праздник Сагаалган. Традиции Сагаалгана в Бурятии. Буряты праздник Сагаалган. Традиции бурят в Сагаалган.
Бурятский праздник Сагаалган. Традиции Сагаалгана в Бурятии. Буряты праздник Сагаалган. Традиции бурят в Сагаалган.
Турэhэн удэроор. Шэнэ жэл Сэсэг Аюшеева. Турэhэн удэроор Саяна. Шэнэ жэлээр амаршалнаб. Эхын удэроор Амаршалга.
Шэнэ жэл Сэсэг Аюшеева. Турэhэн удэроор Саяна. Шэнэ жэлээр амаршалнаб. Эхын удэроор Амаршалга.
Турэhэн удэроор. Зунай наадан. Алтаргана 2019. Праздник Зунай наадан. Алтаргана Бадмаева.
Зунай наадан. Алтаргана 2019. Праздник Зунай наадан. Алтаргана Бадмаева.
Турэhэн удэроор. Турэhэн удэроор открытки. Турэhэн удэроор Амаршалга. Түрэһэн үдэрөөр амаршалнаб поздравления.
Турэhэн удэроор открытки. Турэhэн удэроор Амаршалга. Түрэһэн үдэрөөр амаршалнаб поздравления.
Турэhэн удэроор. Торт турэhэн удэроор. Монгольские торты. Торт для Монгола. Торт 200 лет.
Торт турэhэн удэроор. Монгольские торты. Торт для Монгола. Торт 200 лет.
Турэhэн удэроор. Турэhэн удэроор открытки. Турэhэн удэроор Амаршалга открытка поздравление. Турэhэн удэроор Амаршалга открытка мужчине. Турэhэн удэроор Амаршалга на бурятском с днём.
Турэhэн удэроор открытки. Турэhэн удэроор Амаршалга открытка поздравление. Турэhэн удэроор Амаршалга открытка мужчине. Турэhэн удэроор Амаршалга на бурятском с днём.
Турэhэн удэроор. Бурятский фольклор. Буряад Монгол. Фольклор бурят. Бурятский фольклор для детей.
Бурятский фольклор. Буряад Монгол. Фольклор бурят. Бурятский фольклор для детей.
Турэhэн удэроор. Саган Хара. Поздравление с Сагаалганом. Поздравление с новым годом на бурятском языке. Поздравление на бурятском языке.
Саган Хара. Поздравление с Сагаалганом. Поздравление с новым годом на бурятском языке. Поздравление на бурятском языке.
Турэhэн удэроорТурэhэн удэроорТурэhэн удэроор. Поздравление на бурятском языке. Бурятские стихи. Бурятские поздравления. Пожелания на бурятском языке.
Поздравление на бурятском языке. Бурятские стихи. Бурятские поздравления. Пожелания на бурятском языке.
Турэhэн удэроор. Поздравление на бурятском языке. Поздравление с бурятским новым годом. Бурятские открытки. Открытки с днём рождения на бурятском языке.
Поздравление на бурятском языке. Поздравление с бурятским новым годом. Бурятские открытки. Открытки с днём рождения на бурятском языке.
Турэhэн удэроор. Илалтын удэр. Сэсэг hайхан. Уласхоорондын эхэнэрнуудэй hайндэроор. Бурятские кофты на семью.
Илалтын удэр. Сэсэг hайхан. Уласхоорондын эхэнэрнуудэй hайндэроор. Бурятские кофты на семью.
Турэhэн удэроор. Бурятские благопожелания на бурятском языке. Бурятские поздравления. Поздравление на бурятском языке. Пожелания на бурятском.
Бурятские благопожелания на бурятском языке. Бурятские поздравления. Поздравление на бурятском языке. Пожелания на бурятском.
Турэhэн удэроор. Эжы. Эжы Эжы. Эжы рисунок. Картина Онон Хатан Эжы.
Эжы. Эжы Эжы. Эжы рисунок. Картина Онон Хатан Эжы.
Турэhэн удэроор. Бурятские рисунки для детей. Бурятка мультяшная. Традиционный Бурятский костюм вектор. Буряты клипарт.
Бурятские рисунки для детей. Бурятка мультяшная. Традиционный Бурятский костюм вектор. Буряты клипарт.
Турэhэн удэроор. Бурятские Стикеры. Стикеры на бурятском языке. Поздравление на бурятском языке. Стикеры буряты.
Бурятские Стикеры. Стикеры на бурятском языке. Поздравление на бурятском языке. Стикеры буряты.
Турэhэн удэроор. Поздравление на бурятском языке. Поздравления с днём рождения на бурятском языке. Пожелания на бурятском языке. Поздравление на Вятском языке.
Поздравление на бурятском языке. Поздравления с днём рождения на бурятском языке. Пожелания на бурятском языке. Поздравление на Вятском языке.
Турэhэн удэроор. Наранцэцэг. Манай Буряад орон Ехэ Уужам нютаг юм Буряадта аймаг ородог эгээехэ. Буряад арадайнгаа хубсаhан гэжэ фотоконкурс. Мэргэн бурят реки.
Наранцэцэг. Манай Буряад орон Ехэ Уужам нютаг юм Буряадта аймаг ородог эгээехэ. Буряад арадайнгаа хубсаhан гэжэ фотоконкурс. Мэргэн бурят реки.
Турэhэн удэроор. Поздравление на казахском. Поздравления с днём рождения. Казахские открытки с днем рождения. С днем рождения на казахском.
Поздравление на казахском. Поздравления с днём рождения. Казахские открытки с днем рождения. С днем рождения на казахском.
Турэhэн удэроор. Сагаалган рисунки. Рисунок в стиле Сагаалган. Бурятские открытки. Бурятские рисунки на Сагаалган.
Сагаалган рисунки. Рисунок в стиле Сагаалган. Бурятские открытки. Бурятские рисунки на Сагаалган.
Турэhэн удэроор. Бурятские имена. Бурятские имена для девочек. Арсалан имя. Красивые бурятские имена для девочек.
Бурятские имена. Бурятские имена для девочек. Арсалан имя. Красивые бурятские имена для девочек.
Турэhэн удэроор. Хубун картинки. Турэhэн удэроор эжи. Фото турэhэн удэроор. Түрэһэн үдэрөөр картинки.
Хубун картинки. Турэhэн удэроор эжи. Фото турэhэн удэроор. Түрэһэн үдэрөөр картинки.
Турэhэн удэроор. Турэhэн удэроор Амаршалга на бурятском мужчине. Амаршалга ТУРЭ нааданай. Турэhэн удэроор Амаршалга таниие 65. Амаршалга 36 наhан эрэ Хун.
Турэhэн удэроор Амаршалга на бурятском мужчине. Амаршалга ТУРЭ нааданай. Турэhэн удэроор Амаршалга таниие 65. Амаршалга 36 наhан эрэ Хун.
Турэhэн удэроор. Благопожелания на бурятском языке на Сагаалган. Бурятские благопожелания на бурятском языке. Бурятские благопожелания на Сагаалган на бурятском языке. Поздравление на бурятском языке.
Благопожелания на бурятском языке на Сагаалган. Бурятские благопожелания на бурятском языке. Бурятские благопожелания на Сагаалган на бурятском языке. Поздравление на бурятском языке.
Турэhэн удэроор. Поздравления с днём рождения на бурятском языке. Пожелания на бурятском языке на юбилей. Поздравления с днём на бурятском языке. Поздравления на свадьбу на бурятском языке.
Поздравления с днём рождения на бурятском языке. Пожелания на бурятском языке на юбилей. Поздравления с днём на бурятском языке. Поздравления на свадьбу на бурятском языке.
Турэhэн удэроор. Эжын hайндэр. Эжын удэроор. Турэhэн удэр. Эжын Найдал.
Эжын hайндэр. Эжын удэроор. Турэhэн удэр. Эжын Найдал.
Турэhэн удэроорТурэhэн удэроор. Буряад хэлэнэй Сахим һураха бэшэг. Милан Бурятский день рождения. Буряад оромни красивая надпись. Конкурс талын аялганууд.
Буряад хэлэнэй Сахим һураха бэшэг. Милан Бурятский день рождения. Буряад оромни красивая надпись. Конкурс талын аялганууд.
Турэhэн удэроор. Родная Бурятия рисунки. Рисунок на тему Буряад орон. Буряад Аман Зохеол. Турэhэн удэроор открытки.
Родная Бурятия рисунки. Рисунок на тему Буряад орон. Буряад Аман Зохеол. Турэhэн удэроор открытки.
Турэhэн удэроор. Эгэшэ турэhэн удэр. Эхын удэроор Амаршалга. Эжынэрэй hайн удэроор. Эжы аба хоернай, энэ удэр Хулеэhэн.
Эгэшэ турэhэн удэр. Эхын удэроор Амаршалга. Эжынэрэй hайн удэроор. Эжы аба хоернай, энэ удэр Хулеэhэн.
Турэhэн удэроор. Амар мэндээ. Мэндэ на бурятском. Удэшын Амар мэндээ. Үглөөнэй Амар мэндэ.
Амар мэндээ. Мэндэ на бурятском. Удэшын Амар мэндээ. Үглөөнэй Амар мэндэ.
Турэhэн удэроор. Буряадай уреэлнууд. ТУРЭ хуримай уреэлнууд. Буряад уреэлнууд турэhэн удэроор Эгэшэдээ. Эжынэрэй hайндэр уреэлнууд.
Буряадай уреэлнууд. ТУРЭ хуримай уреэлнууд. Буряад уреэлнууд турэhэн удэроор Эгэшэдээ. Эжынэрэй hайндэр уреэлнууд.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
 • Слова благодарности друзьям за поздравления с днем рождения своими словами до слез в прозе душевные
 • С юбилеем лиля открытки красивые
 • Открытка другу рассказать главное о своей стране россии
 • Поздравление подруге с днем рождения своими словами от души до слез в прозе красивые душевные
 • С днем рождения елена муз открытка